I Profetens(S) fotspår

  Hur var den rörelse som Profeten(S) lyckades revolutionera världen med och hur kan vi gå i hans fotspår idag?

I Profetens(S) fotspår

– Ehsan ­ Malmö – 20/2-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Den 12:e Rabi al-Awwal enligt Sunni historiker el er den 17:e Rabbi al-Awwal enligt Shia käl or år 570

e.kr markerar dagen då skapelsens pärla och Al ahs mest älskade Profeten Mohammad(S) föddes. I

en Hadith Qudsi säger Al ah til Profeten(S): ”Om det inte vore för dig hade Jag inte skapat

skapelsen!” (Lau lak mak khalaqto aflak!)

Imam Khomeini kal ade denna vecka från 12:e til 17:e Rabbi al-Awwal för ”Hafteje Wahdat” el er

enhetens vecka för att förena muslimerna under den samma Profet som de tror på och älskar. Idag är

det den 16:e Rabbi al-Awwalh och vi befinner oss i Profetens(S) vecka och därav finns det inget bättre

att prata om än Profeten(S).

Vid hans födelse inträffade flera mirakel. Exempelvis drabbades den persiska kungen Khusrov den 1:e

även känd som Anushirvan på persiska slott av en jordbävning och 14 av slottets pelare föll. Elden i

elddyrkarnas tempel som ansågs helig och dyrkades och hade varit tänd i över 1000 år slocknade. Al t

detta var små tecken, små SMS som Al ah skickade til mänskligheten om att något stor var på väg att

inträffa.

År 1978 skrev den amerikanska Michael H Hart en bok vid namn The 100: A Ranking of the Most

Influential Persons in History där han listade de 100 mest inflytande personerna genom tiderna. På

tredje plats kom Profet Jesus(A). På andra plats kom fysikern Isaac Newton. På första plats kom vår

älskade Profet Mohammad(S). Den här boken uppdaterades och trycktes på nytt 1992 men Profet

Mohammad(S) var fortfarande rankad första plats. När Hart blev til frågad varför han valt at tranka

Profet Mohammad(S) högre än Profet Jesus(A) och Moses(A) svarade han att Profet Mohammad(S)

var överlägset framgångsrik både religiöst och politiskt.

Men vad ska vi tala om? Profetens personlighet är nästan lik en gränslös ocean och vad vi än nämner

under dessa 30-40 minuter kommer inte vara mer än en droppe ur hans hav. Låt oss då välja ut en

droppe som kan släcka törsten vi har i dagens andliga torka. Låt oss ta upp en aspekt som väcker oss,

inspirerar oss och får oss att röra på oss. Låt oss därför granska den rörelse som Profeten(S) inledde

år 610 e.kr. och vars frukter vi ser idag i världen!

Uppenbarelsens natt

Den 27:e Rajab 610 e.kr. då Profeten(S) är 40 år gammal befinner han sig i grottan Hira för

meditation och dyrkan. Han får sin första uppenbarelse, ”Läs i din Herres namn som skapat!”. En av

Ulema säger att när Profeten(S) kom ner från berget hade han med sig 2 arméer, 2 makter, 2 styrkor

som han skul e erövra världen med. Vet ni vilka dessa 2 arméer var?

1) Logik

2) Moral (Akhlaq)

Til sammans med dessa två arméer inledde Profeten(S) sin rörelse. Vet ni vad det första steget var?

Det första steget var samma steg som vi tog när vi inledde dessa Azan Malmö föreläsningar. Vad talar

jag om?

”Säg La ilaha il Al ah och var segrande!” (Profeten(S))

Profetens(S) kal til Tawhid, til La il aha il Al ah var det första och mest kritiska steget i hans rörelse.

Tänk på det. I ett land där 360 stengudar dyrkar är det väldigt radikalt och djärvt att säga La il aha il

Al ah. Profeten(S) inledde med att säga: Kasta bort al a falska pseudo-makter och hål fast endast

Al ah som är den Sanna Makten som al t beror av.

Mecka-fasen

Profetens(S) rörelse började på insidan. Budskapet av La il aha il Al ah var ett budskap av

vårstädning. Städa ditt hjärta, töm det från al smuts, från al felaktig tro, från al vidskepelse, från al

ologisk trosförestäl ning. Hur ska denna mörker och ignorans bekämpas? Med den första armén som

jag nämnde. Profeten(S) bekämpade al t detta med hjälp av en skarp vattentät omskakande logik.

Hur många gånger säger inte den Heliga Koranen: ”Afala t”aqilon?”, ”Afala yatadabaron?”, ”Afala

tadhakaron?”

– Varför tänker ni inte? Varför reflekterar ni inte? Varför funderar ni inte? Varför kontemplerar ni

inte?

Tänk på det. Hur kan två gudar leva sida vid sida utan att det blir kaos och krig mel an dem? Hur kan

två gudar vara oändliga samtidigt? Det är omöjligt. Och om de inte är oändliga och inte finns överal t

hur kan de då kal as gudar när de är begränsade som skapelsen?

Vidare var kal elsen til Tawhid även en moralisk reform. Riya, arrogans, girighet, förtryck av andra ­

al t detta går emot Tawhid. Al ah vil att din nyfödda dotter ska leva, varför begraver du henne? Al ah

vil att du ska ta hand om djuren, naturen och människorna ­ varför förstör du dem då? Al ah vil att

du ska vara nåderik mot andra, varför är du inte det då? Al t detta fal er under Tawhid. Eftersom jag

har erkänt att Al ah är den ENDA sanna makten och resultatet blir att det blir min plikt att lyda

Honom, gör jag inte det har jag gått emot Tawhid och jag har motsagt mig själv och lurat mig själv.

Profeten(S) vann människornas hjärta och samtidigt lärde dem läxor i moral, som är Tawhid i

praktiken, genom sin andra armé ­ dvs. sin ful ändade Akhlaq.

Tänk er själva. Om ni exempelvis tittar argsint på ett barn och beordrar den: ”Gå och be!” är det stor

risk att detta barn slutar be när den blir äldre. Om du istäl et sätter den i ditt knä och säger med ett

leende: ”Mitt älskade barn, min ögonsten, min vän, bönen är bra för dig, den gör dig til en bättre

människa, ta hand om den” och lär barnet om bönen med fin Akhlaq så kommer den bönen bli

älskvärd hos barnet. Detta är kombinationen av logik och Akhlaq och det var dessa två som

Profeten(S) erövrade världen med.

Al t detta var Tawhid på insidan, på det individuel a planet ­ man La il aha il Al ah är inte begränsat

til insidan. La il aha il Al ah är en politisk slogan med budskapet att ingen makt utom Al ahs makt har

rätt att styra folket. Människans påhittade lagar som är påverkade av begär, girighet och korruption

har inte rätt att styra över andra människor. I dåtidens Arabien sade dessa lagar att kvinnor inte hade

rätt att ärva, att döttrar inte hade rätt att leva, att fattiga inte hade samma rättigheter som rika, att

svarta inte var lika värdiga som vita.

Titta i dagens västvärlden som styrs av liberal demokrati. Den är väldigt skickligt utformad. På skalet

låter det ju väldigt trevligt att al a har lika rösträtt, människors lika värden, al a har rätt att bilda

partier osv. Men ändå ser vi hur en liten skara människor som har fått förtroendet att leda massorna

missbrukar sina positioner och resurser för att få igenom lagar och förändringar som skadar

massorna. Vi nämnde i föreläsning om Hijab att man lägger en lag mot Niqab i Belgien el er lagen mot

Hijab i både Frankrike och Turkiet. I Sverige har man fått igenom lagar som FRA til åter avlyssning. I

hela västvärlden är alkohol och tobak til åtet fastän de är minst lika farliga som vilken annan drog

som helst. För några år sen var homosexualitet förbjudet idag är det til åtet och trycket på svenska

kyrkan är så starkt att det införts kyrkliga välsignelser för homosexuel a äktenskap. Utöver al t det här

ger västvärlden sig själva rätten att gå in i il egitima krig och stödja ockupat
ionen av länder runtom i

världen däribland Afghanistan och Irak.

Al t det här uppstår från att människor som inte gjort islah nafs, som inte disciplinerat sina egon, som

inte uppnått en inre form av Tawhid får makten att styra över andra människor och de styr då mot

deras egna korrupta vinstdrivna förnuft och manipulerar massorna med sina til gångar och resurser

att tycka som dem.

SobhanAl ah. Det roliga är att Islams motståndare och fiender verkar känna til innebörden av

ful ständig Tawhid bättre än oss muslimer själva. Därför är de rädda över att islam är på uppgången,

därför sprids så mycket propaganda att islamist = terrorist och en med hijab = en islamist = en

terrorist. Den yttre formen av Tawhid, den yttre formen av La il aha il Al ah som Profeten(S) och hans

kompanjoner utförde var att förneka al a politiska makter i samhäl et utom Al ahs. Til Al ah til hör al

godhet och rättvisa och då det finns ondska, korruption och orättvisa i samhäl et är detta något som

förkastas.

Profeten(S) och hans följeslagare misshandlades, torterades och bojkottades över detta.

Mecka-fasen i Profetens(S) liv, dvs. dom 14 år han bodde i Mecka och började sitt kal med, markerar

kal elsen til La il aha il Al ah. Mecka-fasen var al tså manifestation av La il aha il Al ah som ultimat

ledde til exil.

Medina-fasen

Fas två i Profetens(S) liv var Medina-fasen. Då var då som Profeten(S) emigrerade til Medina. Medan

Mecka-fasen var fasen av ”La il aha il Al ah” är Medina-fasen fasen av ”Mohammad Rasul Al ah!”.

Dvs. i Medina vil e folket att Koranen skul e styra över dem, inte korrupta människor med korrupta

lagar. Och den som bäst kan styra folket med Koranen är den som kan Koranen bäst lever upp til den

mest och den personen var uppenbarligen Profeten(S) själv.

SobhanAl ah det är så vackert. Vår Shahada, vår trosbekännelse, i två små meningar innehål er en så

slagkraftig och revolutionär andlig och politisk innebörd att den skakar om världen än idag.

Bland de första sakerna som Profeten(S) gjorde när han kom til Medina var att förverkliga

innebörden av ”Mohammad Rasul Al ah”. Hurdå? Genom att bilda en islamisk stat där det inte är

människors egna felaktiga åsikter som styr utan det är Al ahs ord, Koranen som styr.

Dagens läge

Detta för oss til dagens läge. Vi har kort beskrivit Profetens(S) rörelse från kal et av La il aha il Alah i

Mecka til förverkligandet av Mohammad Rasul Al ah i Medina. Idag sitter ni och jag här, vi är

muslimer, det innebär att vi säger La il aha il Al ah Mohammad Rasul Al ah. Hur kan vi förverkliga

dessa ord?

Låt oss granska 3 Koranverser:

1) [3:31] "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skal älska er…"

2) [8:23] Troende! Svara när Gud och [Hans] Sändebud kal ar er til det som skal förnya ert liv!

3) [3:138] Tappa inte modet och glöm er sorg! Står ni fasta i tron kommer ni att vinna

överhanden.

Titta så vackra verser. Första versen säger: Älskar du Al ah? Bra. Vil du att kärleken ska vara

dubbelriktad? Vil du att din kärlek ska bli besvarad? Följ Profeten(S) så kommer Al ah att älska dig.

Den enda vägen til Al ah är genom Profeten(S) och hans Ahl al-Beit(A). Al a som gått al a vägar har i

slutändan hamnat framför Ahl al-Beits(A) dörr. Älskar ni Al ah följ Profeten(S). Varför? För att då

formar era hjärtan på ett sätt så att den kan orka och fyl as med Al ahs kärlek! Hur ska Al ah fyl a era

hjärtan med Sin kärlek när det är fyl t med sprickor och hål i den av al a synder?

I vers två är det de troende som til talas. Dom troende må vara troende men dom har inte uppnått

sant liv än förrän dom besvarar Al ah och Profetens(S ) kal else. Men detta är svårt. Det kommer

kräva blodspil , förlust av egendom och pengar, trakasserier, problem, svårigheter. Jag brukar säga

att vid smärta är det som jag verkligen känner att jag är vid liv.

Det här här som vers tre kommer in. Al ah säger men var inte ledsna, tappa inte modet, bli inte svaga,

ni kommer att vinna om ni hål er fast vid er tro och kämpar för ett sant liv.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *