En martyrs mentalitet

Med denna föreläsning ska vi inte gå in på den politiska aspekten av martyrskap. Vi ska faktiskt överhuvudtaget inte behandla själva ämnet om martyrskap . Vad vi istället ska gå in på är vad jag kallar ”en martyrs mentalitet”. Islam har lagt ner ett program för människan. Om människan följer detta program så kommer hela hennes mentalitet att omformas och omprogrammeras till ”en martyrs mentalitet”. Vad menas med det? Jag är medveten om att det är väldigt känsliga och kontroversiella termer jag använder just nu så jag ber er alla att lyssna på föreläsningen till slutet för att förstå vad jag menar. Bara för att inga missförstånd ska uppstå nämner jag nu klart och tydligt att syftet med denna föreläsning är INTE att uppmana folk att bli självmordsbombare. Nej detta är en andlig föreläsning som ämnar beskriva hur kärleken till Gud förändrar en människas hela tankesätt och skapar en levande martyr ur henne som trots att hon går bland människorna i samhället har sin själ på en helt annan plats, i sin Herres närhet. Så lyssna först och döm sen!

En martyrs mentalitet

– Ehsan ­ Paltalk – 10/12-2010

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Blunda och lyssna på ordet: ”Martyr”. Hur klingar ordet i era öron? Vad förknippar ni ordet med? Vad

associerar ni ordet med? Vad ser ni framför er? Är det gott el er ont?

Ett av dom ord som blivit mest kontroversiel a och tabubelagda är just ordet ”Maryr”. Idag kopplas

ordet ”Martyr” samman med Islam och har en negativ klang. Til sammans med ordet ”Martyr” visas

bilder på självmordbombare och terrorattentat. Median har lyckats göra ordet ”Martyr” synonymt

med fundamentalism, med extremism, med självmordbombare och med terrorattentat. Varför?

Varför just ordet ”Martyr”? Varför är det inte lika mycket propaganda mot ord som ”Alim”, ”Hafez”,

”Haj ”, ”Salat” el er ”Ramadan”. För att det är tron på det islamiska konceptet med martyrskap som

kommer leda til en seger för muslimerna och en befrielse av al a ockuperade islamiska nationer runt

om i världen. Ändå är konceptet med martyrskap inte främmande i västvärlden. Hela den kristna

kulturen är uppbyggd kring ett martyrskap, nämligen enligt dom själva Profet Jesus(A) martyrskap

när han offra sig själv för människornas synder. Martyrskap glorifieras även av Hollywood. I filmen

”Armageddon” ser vi hur Bruce Wil is offrar sig själv för världen och mänskligheten när han väljer att

stanna kvar och spränga kometen som kommer att förinta jorden. Han applåderas som hjälte. El er

filmen ”300” där dom 300 övermodiga spartanska krigarna med datorförstärskta sex-packs offrar

sina liv för att bevara det ”civiliserade” Grekland (dvs. Västvärlden) mot det mörka mystiska iranska

hotet från Öst. Enligt den filmen stor vi hela den västerländska civilisationen i skuld til dessa 300

krigare som lyckades besegra hela det persiska imperiet genom deras martyrdöd och vilja att offra sig

själva för bevarandet av Sparta. Det är rätt intressant hur samma kamp som förs av en muslim för att

skydda sitt hemland, oavsett om det är i Iran, Irak, Libanon, Afghanistan el er något annat islamiskt

land, får den negativa stämpeln av martyrskap på sig och stämplas som terrorism, samtidigt som den

prisas och beröms om det är til västvärldens fördel.

Med denna föreläsning ska vi inte gå in på den politiska aspekten av martyrskap. Vi ska faktiskt

överhuvudtaget inte behandla själva ämnet om martyrskap . Vad vi istäl et ska gå in på är vad jag

kal ar ”en martyrs mentalitet”. Islam har lagt ner ett program för människan. Om människan följer

detta program så kommer hela hennes mentalitet att omformas och omprogrammeras til ”en

martyrs mentalitet”. Vad menas med det? Jag är medveten om att det är väldigt känsliga och

kontroversiel a termer jag använder just nu så jag ber er al a att lyssna på föreläsningen til slutet för

att förstå vad jag menar. Bara för att inga missförstånd ska uppstå nämner jag nu klart och tydligt att

syftet med denna föreläsning är INTE att uppmana folk att bli självmordsbombare. Nej detta är en

andlig föreläsning som ämnar beskriva hur kärleken til Gud förändrar en människas hela tankesätt

och skapar en levande martyr ur henne som trots att hon går bland människorna i samhäl et har sin

själ på en helt annan plats, i sin Herres närhet. Så lyssna först och döm sen!

Vad går Islam ut på?

Jag skul e vilja inleda med att stäl a en fråga: Vad går Islam ut på?

En väldigt enkel och liten fråga egentligen, något som kanske ett barn stäl er. Vad går Islam ut på?

För att besvara den frågan behöver vi först ta reda på: Vad betyder Islam? Vad är Islam för något?

Om det blir klart för oss vad islam är så blir det även tydligt vad islam går ut på.

Den Heliga Koranen säger:

[3:19]

[3:19] För Gud är [den sanna] religionen underkastelse under Hans vilja

(Innad-Dna ”indal hil-”Islm).

I tafseeren til denna vers återberättar Al amah Tabatabai(RA) i sin Tafsir al-Mizan en hadith från

Imam Ali(A) som säger:

”Ali (a.s.) said: "I shal define Islam as no one has defined before me, and no one shal

do after me. Islam is submission, and submission is conviction, and conviction is

affirmation (bekräftelse), and affirmation is acknowledgement, and acknowledgement

is discharge (of obligation), and discharge (of obligation) is action.

Al amab Tabatabai(RA) förklarar sedan Imam Alis(A) ord på följande sätt:

the Imam means to say: This religion known as Islam entails submission of man, in his

person and his action, to Al ah; he surrenders his soul and al his activities to Al ah”s

command and wil ; it is cal ed at-taslim (submission); at-taslim in its turn entails firm

conviction and certainty about Al ah, in a way as not to al ow any doubt whatsoever

about Him; conviction entails affirmation of the religion”s truth; and affirmation entails

acknowledgement of its firmness, that is, the fact that religion is firmly rooted and

unshakable; and this acknowledgement leads the believer to discharge al his

obligations accordingly, and the discharge of obligations necessitates acting according

to the dictates of religion.

I sin bok ”Vems islam” skriver Mohammad Fazlhashemi en definition av islam som är väldigt lik det

som står i de flesta religiösa läroböcker i de svenska skolorna. Han skriver:

Islam är ett arabiskt ord (), al-”islm. Ordet islam i sin grundform betyder

underkastelse och lydnad, men det är ett mångtydligt begrepp. Det används i lika stor

usträckning i betydelsen fred, frid, harmoni, balans, rättvisa och rättfärdighet. Genom

underkastelse når du frid.

Det sammanfattar rätt bra vad islam innebär. Islam beskrivs bäst med synonymen taslim som innebär

underkastelse. Islam kommer från roten SLM, vilket betyder fred. Vissa definierar därför islam som

att leva i frid med sin Skapare el er leva i harmoni underkastad sin Herre. Slutsatsen vi kan dra av

detta är att om man underkastar sig Al ah så når man frid.

Av detta förstår vi också vad islam går ut på: Islam går ut på ful ständig och total underkastelse inför

Gud:

[6:162]

[6:162] Säg: "Min bön och al min andakt, mitt liv och min död til hör Gud, världarnas Herre,

Al tså al t ska offras i Guds väg. Varför? Varför ska vi vara underkastade Gud? Varför vil islam att vi

ska vara underkastade?

Den Heliga Koranen säger:

[16:97] * * 1 8 *

[16:97] Den man el er kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skal Vi skänka ett

gott liv…

När vi lever ett liv underkastat Al ah så når vi frid och våra liv blir fridful a och vackra. Vi kanske rent

fysiskt lever under dom värsta förhål andena; fattigdom, sjukdom, svårigheter, kyla, problem,

konflikter ­ vi kan leva i gapet av en orkan ­ ändå har vi en harmoni på insidan som inte rubbas och

bevarar vår ro ­ och den harmonin gör att vi kan leva det bästa livet även om vi möter dom största

motgångarna. Hur kan annars en som Imam Hossein(A) gör vad han gjorde i Karbala samtidigt som

han bevarar lugnet? Hur kan han bevara sina söner, bröder, släktingar och vänner med sina egna

händer utan att tappa hoppet, utan att bli desperat, utan att låta känslorna ta över, utan att bli

deprimerad? Hur kan han möta fienden och ändå vilja deras bästa? Hur kan han möta sin egen
<br /

mördare och til sista sekund försöka rädda honom från Helvetet genom att försöka vägleda honom?

En som har harmoni på insidan kommer vara i harmoni även om det är stormigt på utsidan. En som

tänt ett ljus i sitt hjärta kommer att vara upplyst även om hela världen är i mörker. Men en som är i

kaos på insidan kommer aldrig finna ro även om han har hela världen i sin makt.

Offra sin vilja frivilligt

Ok, så islam går ut på att underkasta sig Al ah. I andra ord skul e man kunna säga att islam går ut på

att frivil igt offra sin vilja inför Guds vilja. Varför? Varför ska man göra det?

Man ska göra det för att Gud är Rabb al-Alamin. Vad betyder Rabb al-Alamin? Rabb är synonymt med

”Morabbi” – dvs. tränare. Al ah är Universums Herre el er i andra ord Skapelsens Tränare. Al ah är

tränaren som för Sin skapelse mot perfektion. Det är Rabb al-Alamin som får det fattiga fröet att

blomstra til en elegant lilja. Det är Rabb al-Alamin som får det lil a ägget att växa til en majestätisk

örn. Det är Rabb al-Alamin som tar ett ljus och skapar Jibriel(A) ur detta ljus. Nu är det så att

människan är hälften animalisk hälften ängel. El er som Rumi säger: Människan har en orm i sig och

en fågel. Ormen försöker dra henne under jorden medan fågeln försöker få henne att flyga mot

himlen. Människan har en fri vilja och väljer själv om hon vil förverkliga sin änglalika potential el er

sina animaliska. Hon väljer om hon vil flyga mot de andliga dimensionerna el er gräva ner sig i den

materialistiska smutsen. Så varför ska man offra sin vilja inför Gud? Om människan frivil ig offrar sin

vilja inför Guds vilja så öppnar hon upp sitt bröst inför islam och låter Rabb al-Alamin, den Gudomliga

Tränaren, tränna människan och forma henne så hon uppnår sin verkliga potential. Om människa

som inte vil kommer aldrig nå perfektion. Hon måste vilja och hon måste vara vil ig att offra sin vilja

för att Al ah ska kunna träna henne och få henne att lyfta.

Ingen fri vilja längre

Det är viktigt att poängtera här för en del muslimer och västerlänningar verkar ha missförstått det

här. Ingen har tvingat människan att bli muslim el er acceptera Islam. Ingen har satt en revolver mot

hennes panna och tvingat henne. Koranen själv säger, ”La ikra fi din” – ”Det finns ingen tvång i

religion”. Människan väljer själv om hon vil fortsätta leva som en orm i materialismens grus el er om

hon vil befria sin själ och flyga, ingen har tvingar henne. Men, och detta är viktigt, men när hon väl

kommer och säger att hon vil offra sin vilja inför Gud, när hon kommer och accepterar Islam ­ i det

ögonblicket så har hon avsagt sin egen fria vilja i islamiska frågor. Hon har inte längre rätt att säga:

”Jag vil inte be”, ”Jag vil inte fasta”, ”Jag vil inte ha hijab”. El er ännu värre, ”Jag tycker inte att

musik är haram, ”Jag tycker inte att handskakning är fel”, ”Jag tycker inte att skägg är viktigt” osv.

Ingen tvingade henne att bli muslim men när hon väl valt det så måste hon acceptera det helhjärtat.

”Jag”:et upphör och det som spelar roll är Al ahs Vilja och Al ahs Vilja enbart. Det är precis som att

flyga. Anta att ni vil åka til Karbala. Ni har ett fritt val att välja flygbolag. Men när ni väl valt ett flyg

så upphör er fria vilja. Då är det flygbesättningen som bestämmer var ni ska sitta, när ni får stå upp

och när ni måste ha bälte på osv. Ingen tvingade er ombord på planet men när ni väl är ombord så

har ni inte rätt att göra som ni vil . Islam är likadant. Har ni väl valt att gå ombord Islams flyg, som är

Safinat al-Nejat ­ räddningens och frälsningens fartyg ­ då är inte er plikt längre att göra som ni vil ,

då är er uppgift att lyssna på personalen och lyda dem. Och vem är personalen för Islams fartyg? Det

är Profeten Mohammad(S) och Ahl al-Beit(A). Dom säger, ni lyssnar! Då får ni en resa som är

harmonisk för al a och tar er til ert mål.

En martyrs mentalitet

Och detta är exakt vad en martyrs mentalitet är för något. En muslim som levt upp til Islam i dess

sanna bemärkelse börjar sakna men säkert få sin vilja förintad i den gudomliga viljan. Han tänker inte

längre på sig själv, han tänker på vad Al ah vil . Vissa muslimer har svårt redan i början att ens

acceptera dom islamiska lagarna: ”Vem har sagt att slöjan är obligatorisk?”, ”Vem har sagt att jag inte

får ha en modé hijab?”, ”Vem har sagt att jag inte får ha tajta kläder?”, ”Vem har sagt att musik är

haram?”

Folk som kanske läst en halv bok om islam, som dessutom översatts och inte är på original arabiska,

tror att de är Ayatollor och kan ge egna utlåtanden om vad som är haram och halal inom islam och

börjar ifrågasätta al a lagar och regler som går emot deras egna egon. Titta vilken konflikt: ”Jag vil

lyssna på musik” – ”Islam säger musik är haram”, ”Men JAG vil !” – då måste det vara fel på islam, för

jag kan ju inte ha fel, nej det är dom där fanatikerna som har en extrem syn på islam, islam är inte

sån. Islam som är en träningssal för att träna människan och förvandla hennes ormiga ego til en

finslipad diamant, den livsgivande islam tar dom och förvandlar til en massagesalong för deras egon.

Men snäl a, vil ni lyssna på musik, gå och lyssna til s era hjärtan sprängs av al t dunk dunk, men

snäl a, för er egen skul , kom inte och rättfärdiga det med islam. Vissa syndare har respekt, dom

bibehål er sin respekt för islam, dom säger ”Jag vet att det är haram, men jag är svag just nu, jag vil

gärna men jag måste bli starkare”. Dom har en strävan i sig. Men andra har låtit sin synd göra dom så

arroganta så istäl et för att lyfta sig själva upp til islams riktlinjer drar de ner islam til deras riktlinjer

istäl et. En sån människa kan aldrig uppnå sann harmoni el er få det vackra liv som islam har i åtanke.

En sån människa är som en rökare som istäl et för att erkänna att rökning är skadligt för honom

istäl et säger, ”Det är bra för mig”, ”Det känns bra”, ”Jag mår bra av det” – och så fortsätter han att

fyl a lungorna med gift. Wal ah, Bil ah, Wa Rabb al-Kabah ­ synd är som gift som förorenar din själ

precis som tobak förorenar dina lungor, men du fattar inte, du ser inte, gå til en andlig doktor och låt

han examinera dig och du kommer inse hur pass sjuk din själ har blivit av al a synder. Men tyvärr och

åter tusen tyvärr för att när man inte erkänner ett fel så gör man inte hel er något för att åtgärda och

fixa det. Och därför fortsätter det här giftet vara kvar i själen och gör att den blir sjukare och sjukare

til s den slutligen dör.

Nej, en martyrs mentalitet är högt över det. En troende har en martyrs mentalitet när han helhjärtat

accepterat Islams föreskrifter och jobbat med dem i sin vardag och til ämpat och implementerat och

levt upp til al a dess lagar, de lättare som de svårare. Han har knådat och mosat sitt ego med islam.

Vad händer? Efter ett tag, sakta men säkert, så upphör hans egna vilja. Den slutar existera. Han

tänker inte längre ”Jag vil ”, han tänker först, ”Vad vil Al ah egentligen?”

”Vil Al ah att jag äter i den här restaurangen?”, ”Vil Al ah att jag lyssnar på dom här orden?”, ”Vil

Al ah att jag sitter med den här samlingen”, ”Vil Al ah att jag tittar på den här scenen?”

Hela tiden är Al ah i hans tankar. Imam Al
i(A) säger, "Jag såg aldrig nånting utan att se Al ah innan, i

och efter det"

SobhanAl ah vad vackert. De flesta av oss har inte en martyrs mentalitet. Vi kanske implementerat

al a islamiska lagar, men vi har ändå inte nått den höga nivån av underkastelse och til it inför Al ah att

”jag”:et inom oss har slutat existera. Ett exempel: Vi kanske inte skakar hand med motsatt kön, men

oron finns ändå där inför varje gång. Vi gör värsta duaa:erna, ”O Al ah! Snäl a! Låt mig inte hamna i

en situation där jag måste skaka hand!”, El er ”Snäl a Al ah underlätta för mig att inte skaka hand!”.

Vissa av oss har olika tricks för att slippa skaka hand. Kort och gott utför vi vår plikt och syndar inte

men vi har en oro och en svaghet inför oss och det är bara för att fragment av våra egon och egna

viljor finns kvar inom oss. Men en som blivit en levande martyr är inte sådan. Han tänker inte ens en

andra gång om handskakning, nej glöm handskakning. Möter han döden för han inte ens en oro.

Låt mig stäl a er en fråga: Blev Imam Hossein(A) martyr den 10 Muharram år 61 E.H i Karbala, el er

var Imam Hossein(A) en martyr redan innan han nådde Karbala?

SobhanAl ah. Imam Hossein(A) var en martyr redan innan han kom fram til Karbala. Hans insida var

totalt förintad i Al ah. Hans vilja var som en droppe som upplösts i det gudomliga havet. Har ni

funderat över varför vi läser ”Asalamo Alayka Ya Thar Al ah wa ibn Tharihi” i Ziyarat Ashura?

Vad betyder det? Ordagrant betyder det: ”Frid vare med dig O Guds blod och son til Hans blod”

Men innan folk börjar skrika Shirk i surround sound, vad som menas här är inte bokstavligt talat att

Gud har blod. Nej, vad som menas är att Imam Hossein(A) är så absorberad i Gud, han är ful ständigt

förintad, han har upphört att finnas och det ända som finns är Guds vilja som styr honom. När han

talar är det som Gud talar, när han handlar är det som Gud handlar ­ dvs. Gud handlar genom

Honom, Gud talar genom honom ­ inte bokstavligt, men det är den Gudomliga viljan som leder

honom. Således är hans blod, dvs. hela hans existens dränkt i det gudomliga. I Imam Hosseins(A)

vener strömmade det inte blod, den gudomliga viljan strömmade. Det är som Jami skriver i en

diktrad om Majnun. Majnun skul e til doktorn och doktorn förde skalpel en mot Majnun för att skära

honom. Plötsligt grät Majnun ut: ”Stopp! Gör inte! För jag är rädd att istäl et för blod så kommer

längtan til Layla att forsa ut!” Det är precis vad som menas med Thar Al ah.

I ”Fihi ma Fihi” beskriver Rumi til ståndet hos en andlig martyr väldigt fint genom att dra följande

liknelse: En andlig martyr är som en död kropp i havet. Det är vågorna som rör kroppen, kroppen har

ingen vilja av sig själv utan det är vågornas vilja som väljer åt vilket hål kroppen ska röra sig. Å andra

sidan finns det simmare som förvisso är i havet men dom simmar åt det hål dom vil med egen vilja,

oberoende av vad vågorna vil . Detta är en martyrs mentalitet. På insidan har han slutat att vara, det

ända som är är Al ah, Rabb al-Alamin. Han har blivit ett instrument i Guds hand. Och en som blir ett

instrument i Guds hand, tro mig syskon, tro mig, naturen blir tvungen att böja sig inför och lyda

honom. För hans ord är nu Guds ord, hans vilja är Guds vilja och skapelsen kan inte säga emot Gud

el er handla emot Guds vilja.

För ett par år sedan läste jag en biografi på persiska om Ayatollah Jawad Agha Malik Tabrizi. Ayatollah Jawad Agha Maliki Tabrizi har smeknamnet ”Sheikhe Munajatiyan”, dvs.

Sheikhen av de som gör Munajat och duaa til Al ah pga. sina långa duaa:er och gråt i Al ahs väg. Det

berättas att när han påbörjade sin bön så brukade led av 70″000 änglar stäl a sig bakom honom och

be jama”ah. Hursomhelst, i hela den här biografin på ca 400 sidor som jag läste fanns det en händelse

som verkligen skakade om mig och som enligt mig var den bit i hela boken som til största mått visar

vilken vilken martyrs mentalitet han hade. Varje år under Eid Ghader brukade Ayatollah Maliki Tabrizi

ha bjudning hemma hos sig där vänner, släkt och Ulema kom över för middag och fika. Under ett av

dessa åren då han hade sin bjudning hände det att han barnbarn som var 2 år gammal lekte utanför i

trädgården medan al a var inne. Plötsligt tril ade han i poolen och drunknade. Ett par minuter senare

när kvinnorna kom ut och såg de 2 år gamla barnet ligga livlöst i poolen skrek de til och gjorde stor

kalabalik av chock och sorg. Fler kvinnor och även män kom ut och skrek och grät vid denna syn. Efter

ett tag kom Ayatollah Tabrizi ut och såg vad som hade hänt. Utan att visa minsta besvikelse, sorg el er

känsla höjde han handen mot kvinnorna och bad dem vara tysta. Al a blev helt tysta vid hans

kommando. Sedan sade han med ett leende att detta var ett offer i Guds väg och att offer i Guds väg

ska man inte sörja över, det är Eid idag och vi får inte låta den glädjen i Guds väg förstöras. Han bad

sedan al a att gå in igen och fortsätta fika. Dom Ulema som var på plats och vittnade til denna

händelse berättar att Ayatollah Tabrizi gick omkring som om inget hade hänt och pratade med al a

och skojjade och skrattade til sådana grader att vissa t.o.m kände sig obekväma då dom inte visste

om dom skul e beklaga sorgen el er vara glada.

SobhanAl ah, titta här syskon. Denna händelse visar dels vilken nivå av underkastelse inför Gud som

Ayatollah Tabrizi hade nått och dels vilken kontroll han hade över skapelsen att med en gest så fick

han kvinnorna i det til ståndet att bli lugna och tysta. Som vi nämnde: En vars vilja blir förenad med

Guds vilja, hans ord kommer även styra över skapelsen ­ ja även över andra människor.

Detta är en martyrs mentalitet. Han finns inte längre, det är Gud som finns. Titta på Profet Moses(A)

mamma. Hon får uppenbarat för sig att stoppa sin son i floden. Hon är ingen Profet, hon är en

tjänarinna av Al ah. Logiken säger, hur kan du stoppa ditt barn i floden? Garanterat att barnet

kommer drunkna. Men hos en martyr är det hjärtat som driver, logiken är enbart hjälpmedel.

Moses(A) mamma hade fått uppenbarat för sig i hjärtat att göra vad hon skul e göra och inte

ifrågasatte hon med sin hjärna, ”Men jag tycker si”, el er ”men det kan ju finnas vissa risker” – nej hon

löd av kärlek och var underkastad. El er titta på Profet Ibrahim(A). Han får uppenbarat i sin dröm att

halshugga sin egen son som han bett om att få i över 90 år. Logiken säger att det är mord, men en

martyrs mentalitet är att vara underkastad och lyda, så han gör vad han gör och klarar sitt test. Dom

hotar att kasta Profet Ibrahim(A) i elden, logiken säger: ”Gör taqiyyah, dölj din tro och rädda dig

själv” men hjärtat sade något annat. Profet Ibrahim(A), ett föredöme i underkastelse inför Al ah,

lyder til ful o driven av kärlek och kastas i elden ­ och se, elden blir til en svalkande trädgård och

Profet Ibrahim(A) kommer ut därifrån livs levande!

Detta är en martyrs mentalitet. Jag menar inte att man ska lägga förnuftet åt sidan. Vad jag menar är

att när förnuftet och logiken lett dig til Islam så har inte förnuftet och logiken längre en rätt att säga

emot Islam, dvs. Koranen och Ahl al-Beit(A). För din hjärna
har nått slutsatsen att dom två käl orna är

felfria, dom är 100% rätt ­ så om dom säger til dig att musik är haram och du inte förstår varför så är

det ditt förnuft som brister. Din plikt är i första hand att lyda och i andra hand att förstå. Skul e du

inte förstå så litar du på att Rabb al-Alamin vil ditt bästa och av kärlek til Honom följer du Hans ord.

Abbas(A): Ett inspirerande exempel

Ett annat inspirerande exempel på hur en martyrs mentalitet är finner vi i Abu Fadhl Abbas(A).

Abbas(A) kal as för ”Bab al-Hawaej”, dvs. ”Porten til uppfyl andet av önskemål”. Sättet han fick den

ranken på il ustrerar verkligen vilken mentalitet en martyr har.

Tänk er han lovar barnen i Imam Hosseins(A) läger att hämta vatten. Han lyckas övertala Imam

Hossein(A) att få hämta vatten til barnen. Han lämnar tältet. Sakinah bint Hossein(A) säger stolt til

dom andra barnen: ”Ni behöver inte vara oroliga längre, min farbror är en som säkert kan hämta

vatten til oss!”

Abbas(A) rider iväg. Fienden ser från avstånd att Abbas(A), Alis(A) lejon, är på väg och skingrar sig.

Han lyckas slå igenom fiendens flank och når Eufrat. Han hoppar in, fyl er sina händer med vatten och

för dem mot läpparna. Men innan han ska dricka kastar han bort vattnet och säger til sig själv, ”Hur

kan du dricka när din mästare Hossein är törstig?”

Titta vilken mentalitet. Det finns inget jag. Abbas(A) har blivit så tränad av Rabb al-Alamin att trots att

han är dödstörstig så tänker han först på Imam Hossein(A) och sen på sig själv. Vilken kärlek.

Han fyl er vattenbägaren med vatten och återvänder mot tältet.

Den fega fienden skjuter pilar från avstånd. En gör hål i vattenbägaren men Abbas(A) fortsätter. En av

fienden kommer och hugger av handen, Abbas(A) hål er vattenbägaren med andra handen. Dom

hugger av andra handen, Abbas(A) plockar upp vattenbägaren med tänderna. Han är fast beslutsam

att nå tältet til s fienden slutligen välter omkul Abbas(A) och til delar det sista slaget. Imam

Hossein(A) rusar fram och omfamnar sin bror. Lyssna nu syskon. Al a som var i dödsögonblicket på

Karbalas fält fick se Profeten(S) motta dem. Profeten(S) släckte deras törst med vatten från Kawthar.

Abbas(A) var inget undantag. Profeten(S) tar emot Abbas(A) och sträcker fram vattnet från Kawthar.

Abbas(A) tackar nej och säger, ”Hur kan jag släcka min törst när Hosseins(A) barn fortfarande är

törstiga?!” Pga. det så säger dom lärda att han nådde ranken ”Bab al-Hawaej”. Att han förintat sitt

ego til sådana grader att t.o.m i dödsögonblicket när han inte längre har några plikter el er

obligationer så tänker han på Imam Hossein(A) och hans barn före sig själv. Vad är det här för kärlek?

Är det inte värt att eftersträva?!

Avslutning

Må Al ah hjälpa oss och vägleda oss och lysa upp vår väg. Må Han fyl a våra hjärtan med en kärlek så

att vi minns Honom före vi minns oss själva. Må Han vara brännpunkten och centrumet i våra liv. Må

vi planera våra liv efter Hans välbehag och efter att nå Hans närhet. Må Han skänka oss en martyrs

mentalitet så vi må vara vil iga att offra oss själva varje ögonblick i Hans väg.

O Al ah; låt mig leva på samma sätt som Mohammad och hans familj levde, och låt mig

lämna livet på samma sätt som Mohammad och hans familj lämnade livet. (Ziyarat Ashura)

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *