De glömda barnen

  Enligt LVU, så skall de brister som föreligger i barnets hemmiljö vara av allvarlig art innan ett ingripande får göras enligt 2 § i denna lag. Det ska alltså finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas. Problemet man ser dock med denna definition är att den är luddig och ger utrymme för alla möjliga tolkningar. Sverige har således uppnått stor ryktbarhet internationellt på grund av tvångsomhändertagande av barn. Sverige har faktiskt blivit fällt åtskilliga gånger i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna just för att ha ingripit i och splittrat enskilda familjer genom tvångsomhändertagande av deras barn – till skada både för barnen och deras föräldrar. Politikerna tar inte heller något ansvar för att rätta till myndigheternas felaktiga beteende och detta är helt oacceptabelt. Denna grymhet har nu börjat sprida sig till våra muslimska barn och familjer och därför har E-jihad redaktionen nu valt att exponera denna mörka sanning i form av ett antal nyhetsartiklar och krönikor. Redaktionen håller på med mer research kring frågan och kommer således även inom snar framtid att exponera ytterligare lögner. Håll därför ögonen öppna.                                    

De glömda barnen

En föreläsning av: Broder Mikael ­ 2010-05-14

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam ”ala Ashrafal Anbiyai wal Mursalin.

Habibe Illah al-Alamin. Abul Qasime Mohammad wa ”ala Alihi Teyyibina at-Taherin.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning

Under en till synes vanlig dag står en muslimsk kvinna, ursprungligen från Tanzania, ute på

en busshållplats med sina barn. Hennes äldsta barn står nära trottoarkanten och tillrättavisas

när bussen närmade sig. En socialarbetare ser händelsen, rusar fram och skriker på modern att

hon inte får behandla sina barn på detta sätt. Dagen därpå attackeras modern i sitt hem av

mellan 15-20 polismän. Medan hon inte ens hunnit ta på sig sin hijab omhändertas hon och

handfängslas inför sina skräckslagna barn. Slutligen tas hennes barn ifrån henne med den

falska anklagelsen att de förtrycks av henne och hennes make.

Denna föreläsning dedikeras till minne av de bortglömda svenska barnen ­ barn som berövats

rätten till ett tryggt familjeliv och istället placerats i skuggan av det svenska samhället.

Det mörka Sverige

Fallet som alldeles nyss togs upp, är bara ett av många fall där det svenska rättsväsendet

missbrukat sin makt och likt en apartheidstat rövat bort barn för placering i fosterhem. Denna

metodik eller förfaringssätt har en lång historik i svensk historia och vi kan gå tillbaka så

långt som till början av 80-talet för att se de första fallen av bortrövanden.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU, är den lag som jag

talar om och den ämnar till att reglera tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige

under 18 år och i vissa fall av unga under 20. Grunderna för omhändertagande kan vara

bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Lagen i dess nuvarande

form, trädde i kraft den 1:a juli 1990 och ersatte då en tidigare lag med samma namn.

Rent spontant känns en sådan lag under vissa omständigheter helt på sin plats, men då krävs

riktiga och tydliga riktlinjer. Om ett barn till exempel utsätts för allvarlig psykisk och fysisk

misshandel i sitt hem bör staten agera och hjälpa detta barn undan förtryck. Detta är

förmodligen något som ingen heller motsätter sig. Men vad händer om lagen inte är tydlig och

om den rent av missbrukas?

1

Enligt LVU, så skall de brister som föreligger i barnets hemmiljö vara av allvarlig art innan

ett ingripande får göras enligt 2 § i denna lag. Det ska alltså finnas en påtaglig risk för att den

unges hälsa eller utveckling annars skadas. Problemet man ser dock med denna definition är

att den är luddig och ger utrymme för alla möjliga tolkningar. Jag menar, hur många barn

lever inte i en familj där mamman och pappan ofta grälar och skriker på varandra? Eller hur

många barn lever inte med föräldrar som kanske dricker lite för mycket och för ofta? Om jag

skulle tolka denna lag på egen basis, ja då skulle minst 80 % av den svenska befolkningen

leva i fosterhem idag. För baserat på min tro finns det ju en påtaglig risk att barnet hälsa eller

utveckling skadas om de lever i en miljö av musik, alkohol och fläskkött…

Och kanske är det då detta som är problemet då vissa människors synsätt på Islam idag

kanske föranleder liknande tolkningar fast åt motsatt håll. Enligt LVU så är den unges

agerande många gånger orsakat av brister i hemmiljön. Jag skulle snarare vilja säga att det

handlar om brister i samhället snarare än i hemmet. När samhället inbjuder ett barn till att ge

fritt utlopp för sina begär i form av sexuell lösaktighet, överkonsumtion av mat och

alkoholdrickande, är det kanske inte så konstigt att naiva föräldrar som inte är vaksamma ofta

tappar kontrollen över dessa unga individer.

Vi som muslimer måste agera i ett tidigt skede för att hålla våra barn borta från moraliskt

förfall och inte tro att man kan börja uppfostra sitt barn när det kommit in i de övre tonåren.

Detta är dömt att sluta illa. Vi kommer inshaAllah att gå in mer på detta lite senare, men först

vill vi klargöra varför lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är så farlig och

varför den är ett direkt hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna.

Kritik mot en utdömd lag

Kritiken mot LVU, har kommit från många håll och denna kritik är främst riktad till att

omhändertaganden sker alltför lättvindigt. Ett kritiskt reportage gjordes av tyska Der Spiegel

år 1983 där man talade om kindergulag eller det nätverk av fosterhem och institutioner där

omhändertagna barn placeras. Bara som en liten notis, kommer uttrycket kindergulag, från de

straffläger som fanns inom den sovjetiska unionen och i detta reportage ville man således

koppla detta till hur tvångsomhändertagna barn blev behandlade i svenska fosterhem. Visste

ni till exempel att över 250 000 svenska barn har varit placerade i barn- och fosterhem under

de senaste femtio åren.

Av 404 personer som ingick i ett tidigare utredningsmaterial från svenska dagbladet, uppger

61 procent av kvinnorna och 42 procent av männen att de utsatts för sexuella övergrepp under

sin tid som fosterbarn. En stor del av intervjupersonerna har blivit inlåsta, utsatts för fysiskt

våld eller råkat ut för tortyrliknande behandling. Över hälften har utsatts för sexuella

övergrepp.

År 2006 skrev Socialstyrelsen i en social rapport att ”nära nog all social dygnsvård av

tonåringar består av outvärderad behandling!

2

Det vill säga att samhället genom tvång, hot om tvång eller övertalning gör dessa ingripanden

utan att veta om insatserna har en gynnsam, neutral eller till och med skadlig påverkan på

barnens utveckling och livschanser i ett längre perspektiv.

Detta låter väldigt allvarligt och helt ärligt får man kalla kårar när man tänker på att detta är

något som skett i ett land som Sverige under så lång tid.

Länsstyrelserna utvärderade även de 2008 hur kommunerna arbetar med LVU och avgav en

kritisk rapport. Jag citerar deras egna ord enligt följande:

”Socialtjänstens arbete med familjehemsvården visar på stora brister. Det finns barn som

placeras i familjehem utan rättssäkra beslut och utan att familjehemmet först grundligt utretts.

Ofta försummar socialtjänsten att följa upp de placerade barnens skolprestationer och hälsa.

Besök i familjehemmen sker för sällan och barnens handläggare byts ofta.”

Den vård det talas om i LVU innefattar bland annat placering på hem för vård eller boende (så

kallade HVB-hem), särskilda ungdomshem eller familjehem. Tyvärr har inte dessa fosterhem

granskats noggrant innan barn placeras där och därför har det också skett så många övergrepp

på våra svenska barn genom historien.

Sverige har således uppnått stor ryktbarhet internationellt på grund av

tvångsomhändertagande av barn. Sverige har faktiskt blivit fällt åtskilliga gånger i

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna just för att ha ingripit i och splittrat enskilda

familjer genom tvångsomhändertagande av deras barn – till skada
både för barnen och deras

föräldrar. Politikerna tar inte heller något ansvar för att rätta till myndigheternas felaktiga

beteende och detta är helt oacceptabelt.

Denna grymhet har nu börjat sprida sig till våra muslimska barn och familjer och därför har

E-jihad redaktionen nu valt att exponera denna mörka sanning i form av ett antal

nyhetsartiklar och krönikor. Redaktionen håller på med mer research kring frågan och

kommer således även inom snar framtid att exponera ytterligare lögner. Håll därför ögonen

öppna.

Islamisk syn på fosterfamiljer

Om vi nu drastiskt går över till varför ett tvångsomhändertagande är dåligt, speciellt för

muslimska barn, så finns det många punkter att ta upp.

För det första finns det ingen tydlig granskning av fosterfamiljerna där omhändertagna barn

placeras och därför kan ett muslimskt barn hamna i en miljö som inte är lämplig. Det finns

fall där tvångsomhändertagna barn med muslimsk bakgrund tvingats äta griskött och leva ett

”svensson liv”, och när de väl blivit vuxna har de helt och hållet korrumperats och

hjärntvättats för att leva som en vanlig svensk.

Inom Islam är detta helt oacceptabelt. I den heliga Koranen finns tydliga riktlinjer för hur man

skall behandla och ta hand om ett fosterbarn. Barnets biologiska familj får aldrig gömmas

3

undan från denne. Tittar vi på fallen med LVU placeras tvångsomhändertagna barn på hemlig

ort och således har föräldrarna ingen vetskap om barnets tillstånd och om det till och med är

levande eller dött!

Enligt Islamisk lag får aldrig foster- och eller adoptivbarnets band med sin biologiska familj

brytas. I den heliga Koranen kan vi läsa följande:

GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon man och Han gör inte era förskjutna hustrur

till era mödrar, inte heller era adoptivsöner till era söner. Detta är ord som kommer över era

läppar. Men Gud säger sanningen och Han leder [er] till [den raka] vägen. Ge [de barn som

ni adopterar] det namn som deras fäder bar; detta är det rätta förfarandet inför Gud. Och om

ni inte känner fadern, [kalla då den ni har adopterat för] er broder i tron eller er skyddsling.

Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta – nej, [det som är av betydelse är]

vad ni innerst inne syftar till. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [Surah al-Ahzab, 33:4-

5]

Den som åtar sig att ta hand om ett fosterbarn har vissa förpliktelser enligt Islamisk lag, vilket

skiljer sig från hur det går till i till exempel Sverige.

Inom Islam handlar det om ett ömsesidigt omhändertagande baserat på kärlek och ömhet. Det

placeras stor vikt kring frågan att denna familj inte skall ersätta barnets biologiska familj och

finns det en släkting som kan ta hand om barnet (oavsett hur pass avlägsen denne är) bör

barnet placeras hos denne innan någon annan utomstående kommer in i bilden. Sedan har

barnet alltid rätt att få vara i kontakt med sina föräldrar vilket inte är fallet med HVB hemmen

i Sverige. Dessa Islamiska regler tar därför inte bort och eliminerar barnets kulturella,

familjära och religiösa rötter, utan ger barnet friheten att behålla dem. Detta har uppenbarligen

inte skett i de fall där muslimska barn blivit omhändertagna av socialnämnden och placerats i

fosterhem.

Tvärtom uppfostrar dessa fosterhem våra muslimska barn till djuriska och barbariska varelser,

vars enda mål är att tillfredställa sina begär och således tar de död på barnens själar. Denna

metodik går tillbaka till jahliyyah tiden som Koranen beskriver så vackert i Surah at-Takwir

(När solen lindas in), verserna 8-9:

”och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas för vilket brott hon miste livet …” [Surah

at-Takwir ,81:8-9]

Under den för-Islamiska tiden begravde araberna deras döttrar levande. Idag begraver de

svenska myndigheterna våra döttrar i synd och fördärv och således tar de död på barnens

själar!

En uppvaknad eftersökes

Vi som muslimer måste vara vaksamma på att omhändertaganden kan ske och därför måste vi

göra vårt yttersta i att uppfostra våra barn på rätt sätt och visa oss från den bästa sidan. Vi bör

4

inte uppföra oss illa mot våra barn så fort de begått ett fel. En Islamisk uppfostran baseras på

kärlek och samförstånd ­ inte genom våld och tvång. Tyvärr har en del muslimska familjer

problem med just detta, då de genom skrik och våld, skapar trots och osäkerhet hos de utsatta

barnen. Om vi verkligen värnar om våra barn, bör vi förse dem med en Islamisk omgivning i

hemmen. Först då kan vi uppfostra våra barn på rätt sätt. Varför skall barnet välja att leva

Islamiskt om föräldrarna i själva verket beter sig på ett sätt som är allt annat än Islamiskt. Om

våra muslimska hem är fyllda med musik istället för koranrecitation och oseriösa serier istället

för predikor, hur skall vi då förvänta oss att barnen skall byggas upp och bli starka individer?

Istället väntar vi till barnet blivit halvt vuxen och sedan påbörjas diverse tvångsmetoder för att

förmå dessa stackars ungdomar att börja leva ett Islamiskt liv, trots att de aldrig tidigare blivit

introducerade eller ens uppmuntrade till det…

Enligt det Islamiska sättet att uppfostra barn, skall föräldrarna alltid sträva efter att bygga upp

ett förtroende mellan dem och deras barn. Om barnet skulle göra fel, får man till exempel inte

döma ut det genom att bli arg eller skälla ut det, för då finns risken att de tar allvarlig skada.

Istället bör man försiktigt och på ett lugnt och sansat sätt förklara varför barnet agerat felaktigt

och varför det inte är något man bör göra, osv. En förälder måste även vara mycket vaksam på

att inte förnedra sitt barn genom att skälla ut det framför andra eller öppet, utan istället tala

med barnet avskilt och tillrättavisandet bör då vara på ett sätt så att barnet inser sitt misstag.

Om svenskar ser oss muslimer agera på detta sätt kommer heller inte fördomarna att vara lika

stora och allmänt utbredda som de är idag. Men tyvärr inträffar ibland det motsatta och vårt

rykte smutskastas. Men detta beteende, hos vissa av våra syskon, rättfärdigar ändå inte en

häxjakt på det muslimska familjesystemet. Det rättfärdigar inte uttalanden som till exempel

Sigtuna-Märsta kommun uttryckt, nämligen att beslöjade kvinnor är inte lämpliga att

uppfostra barn. Det rättfärdigar inte omhändertagande av muslimska barn efter föräldrarnas

tillrättavisanden på gatan, utan någon som helst utredning och diskussion med familjen. Det

rättfärdigar inte att 20 polismän stormar in i de muslimska hemmen mitt i natten och både

kidnappar våra barn och samtidigt även kränker kvinnans och moderns kyskhet genom att inte

ge henne rätten och möjligheten att dölja sina behag. Det rättfärdigar inte att fosterfamiljer

uppfostrar våra barn till att bli sekulära och tvingar bort all form av tro i deras hjärtan. Det

rättfärdigar inte att socialnämnden kan frånta oss våra barn på lösa antaganden och att

socialsekreterarna klarar sig undan utan rättslig prövning om de skulle begå fel. Det

rättfärdigar inte att en socialsekreterare kan anmäla ett par för att ha ”könsstympat” sin dotter

helt utan grunder, tvinga dottern till en förnedran
de gynekologundersökning, häkta

föräldrarna i väntan på läkarundersökning av flickan och sedan inte avsättas från sin tjänst

efter att anklagelsen inte visat sig stämma.

Jag har bara en sak att säga till socialnämnden och de som utnyttjar LVU i syfte att få till en

etnisk rensing och en av-Islamisering av det svenska samhället:

Räcker ni ut en hand för att ta våra barn, kommer vi att kapa den!!!

5

Syskon, det är dags att vi vaknar. Det är dags att vi reser oss ur sofforna och agerar. Det är

dags att vi syns i medierna. Det är dags att den Islamiska journalistiken avslöjar denna mörka

sanning och tydligt visar vad konsekvenserna av ett sådant beteende kommer att bli.

Tiden är inne mina syskon, tiden är inne.

Duaa Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

Källhänvisning:

 1. http://www.al-islam.org/islamicfamily-life/

 2. http://www.nkmr.org/lvu_ett_hot_mot_demokratin.htm

 3. http://www.nkmr.org/artikel_tjanstemen_bor_kunna_atalas.htm

 4. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fosterbarn-vittnar-om-overgrepp_4091473.svd

 5. http://www.unt.se/startsidan/skadestand-for-gynundersokning-918240-default.aspx

 6. http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19900052.htm

 7. http://sv.wikipedia.org/wiki/Lag_med_s%C3%A4rskilda_best%C3%A4mmelser_om_

v%C3%A5rd_av_unga

 1. http://www.al-islam.org/raising_children/

 2. http://www.nkmr.org/artikel_tragedier_vid_tvangsomhandertaganden.htm

 3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kindergulag

 4. http://islam.about.com/cs/parenting/a/adoption.htm

6

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *