Guds existens

Kan död materia orsaka liv? Kan någon som inte kan ett ord svenska lära någon annan att prata svenska? Kan ett svagt ljus avge ett starkare ljus än sig själv, som till exempel solljus? Kan en fattig man köpa dyra saker? Kan 2+2 bli 5?                                    

Guds existens

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Noor församlingen i Göteborg 2008-09-06

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam alel habib al mustafa abel qasimi

mohammad.

Först och främst vill jag be er att skicka en salawat för vår älskade Profet(S) och hans felfria

hushåll(A).

Sedan vill jag be er att skicka en salawat för de troendes mästare Ali ibn Abu Talib(A).

Och tillsist med en ännu högre stämma vill jag be er skicka en salawat för den väntade

Imamens(AJ) snara och mycket nära återkomst.

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn!

Säg: ”Gud är en, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har

inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.” [Koranen, Surah

112]

Den heliga månaden Ramadan är för oss muslimer en högtid då vi strävar efter att utveckla

vår andlighet och komma närmare vår skapare Allah(SWT).

Men en förutsättning för att vi skall kunna göra detta måste vara att vi är övertygade om

Guds existens. Den inledande suran som jag läste upp och som ni alla känner till mycket väl,

handlar om tawheed (Guds Existens eller Enhet). Och som ni alla vet, så är ju tron på Gud det

viktigaste i Islam.

Denna föreläsning är tänkt att ge en introduktion om Guds existens och lyfta bort all form av

tvivel som finns i våra hjärtan för att vi skall kunna ta till vara på denna heliga månad på

bästa sätt.

Det var en gång en pojke som hette Mats. Mats var en mycket duktig pojke som älskade

skolan. Han gillade även att spela fotboll och promenera i skogen med sin pappa.

En vacker dag var Mats ute och promenerade med sin pappa i skogen, solen sken och man

kunde känna doften av blommor. På avstånd kunde man se små ekorrar som letade mat och

fåglarna kvittrade.

Mats tyckte detta var väldigt vackert, men plötsligt kom han att tänka på en sak och frågade

sin pappa:

”Pappa! Vem har gjort alla dessa vackra saker?”

Pappa: ”Allah(SWT) har skapat dom.”

Mats: ”Kan vi se Allah(SWT)?”

1

Pappa: ”Nej min son, vi kan inte se Honom.”

Mats: ”Hur vet vi då att Allah(SWT) finns och Han har skapat allt

detta?

Då pekade pappan på ett hus som låg i anslutning till skogen och sade: ”Vem tror du har

byggt detta hus?” Mats svarade: ”Det är säkert en snickare.”

Då svarade hans pappa: ”Kära son! När vi ser ett hus eller en byggnad vet vi att någon har

byggt den även om vi inte kan se dem som gjort det.

På samma sätt om vi ser fotsteg i marken så vet vi att någon har gått där, även om vi inte kan

se den som gick där. Kolla nu på Universum. Det är väldigt stort men det är precis som huset.

Det har också en skapare, en som har byggt det, fastän vi inte kan se Honom. Den byggaren,

den skaparen är Allah(SWT). Denna världen och allt i den är ett bevis på det.”

Mats förstod sin pappa och tackade honom för att han förklarat det hela.

Oftast vill vi människor inte se på Guds existens på ett filosofiskt sätt, som berättelsen med

Mats, utan vi är hela tiden ute efter vetenskapliga förklaringar som kan bevisa detta.

En dag på jobbet satt jag och åt lunch tillsammans med några arbetskamrater. En av dessa

var en doktorand i fysikalkemi. På något sätt, hamnade några av dem i en diskussion om

religion. Jag satt bara och lyssnade. Doktoranden talade på ett något nedvärderande sätt om

människor som tror på Gud och sade att allt måste grundas på bevis och fakta annars kan

man bara förkasta det.

När jag hörde detta kunde jag inte hålla mig längre utan gav mig in i diskussionen. Jag

frågade honom om han var ateist. Han svarade att han var det och fortsatte att berätta om

hur evolutions teorin bevisar att religionerna är felaktiga. Då sade jag följande:

”Du säger att du är ateist, vilket är en form av tro eller hur? Då sade han att ateismen

baseras på bevis och fakta. Då ställde jag honom ytterligare en fråga:

”Men om ateismen baseras på bevis och fakta, motsäger sig inte den sig själv då när den

förnekar Guds existens utan bevisning och fakta? Han blev helt stum och jag märkte att han

var ute på hal is. Jag fortsatte med att säga: Ge mig ett enda bevis som motsäger en tro på

Gud. Vi kan ju inte förkasta något så länge vi inte har bevis för det, detta är ju en av

vetenskapens principer. Han hade inget svar och diskussionen gick snabbt över till något

annat.

Vad jag vill säga med det här är att vi människor ofta inte reflekterar över vår närvaro utan vi

är alldeles för självupptagna för att se sanningen.

Men hur skall vi då kunna bevisa Guds existens och ta bort osäkerheten i våra hjärtan?

För att kunna bevisa detta tänkte jag använda mig av tre begrepp.

2

Den första av dessa begrepp är att ”varje verkan har en orsak”. Låt oss säga att vi spelar

fotboll. För att vi skall kunna vinna matchen måste vi först få bollen i rörelse genom att

sparka den och sedan föra den i mål.

Så vi måste allstå tillföra en kraft för att få bollen i rörelse. Om vi då tänker på jorden så rör

den ju sig runt solen och solen rör i sin tur på sig. Tittar vi på universum så expanderar det.

Vad är det för kraft som har fått allt detta i rörelse? Rent logiskt kan ju inget röra sig om vi

inte påför en kraft på det, dvs. att vi sparkar på bollen. Ok, nu kanske ni säger: Men allting

var ju en enda massa från början och genom en explosion (big bang) så kom ju allt i rörelse.

Men min fråga till er då är: Vad var det för kraft som fick denna explosion att ske? Denna

kraft är ingen annan än Gud, världarnas Herre!

Vi människor består ju av miljontals naturliga och fysiologiska processer. Och varje process

är ju perfekt anpassad till dess uppgift. Om vi tittar på våra ögon, så består dessa av olika

lager där det sista lagret består av miljoner tappar och stavar, som är samlade på ett sätt att

det resulterar i att vi kan se. Och titta på hur vi andas, vi tar in syre och släpper ut koldioxid.

Om vi drabbas av en infektion i form av ett virus, kommer kroppen att skapa en kopia på

detta virus för att nästa gång detta virus kommer vara immun mot det.

Händer allt detta av en slump då? Nej! Det kan det inte vara för all verkan måste ju ha en

orsak det kom vi fram till förut eller hur?

Så detta för oss till ju tanken att allting alltså är perfekt anpassat för sin specifika uppgift,

subhan Allah (Ära vare med Allah(SWT))!

Reflektera över följande vers i Surah Baqarah: I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen

mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för

människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död

och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan

himmel och jord i bestämda banor – [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som

använder sitt förstånd. [Koranen 2:164]

På samma sätt ser vi i Surah al Fussilat: Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom

dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem

[att veta] att din Herre är vittne till allt som sker? [Koranen 41:53]

Med
dessa verser i åtanke går vi nu vidare till nästa begrepp som kan användas för

bevisandet för Guds existens, vilket är: ”Det lägre kan inte vara upphov till något högre än sig

själv.

Så vad menar jag med detta då? Jag tänkte läsa upp ett antal frågor nu som jag vill att ni

reflekterar över:

·

Kan död materia orsaka liv?

·

Kan någon som inte kan ett ord svenska lära någon annan att prata svenska?

·

Kan ett svagt ljus avge ett starkare ljus än sig själv, som till exempel solljus?

·

Kan en fattig man köpa dyra saker?

3

·

Kan 2+2 bli 5?

Nej! Detta går ju inte, det vet vi alla, alltså kan någonting lägre inte vara högre än sig själv.

Däremot så kan ju t.ex. levande materia ge upphov till annan levande materia; En som kan

flytande svenska kan lära en som inte kan svenska; Solens ljus kan ju ge upphov till svagare

ljus, osv…

Om vi tittar på universum och allt i det så består ju allt av stoft, även vi. Men detta stoft,

eller denna materia måste ju ha en högre källa, varifrån det kommer. Detta kom vi ju kommit

fram till redan. Och denna källa är ingen annan än Allah(SWT).

I surah ar Rum nämns just detta: Till Hans under hör detta att Han har skapat er av stoft och

[nu] sprider ni er [över jorden som fullt utvecklade] människor. [30:20]

Då återstår bara ett begrepp av de tre jag tänkte ta upp. Och detta är ”variationen eller

mångfalden som existerar i universum.”

Om vi till exempel tar snö som exempel, så är det så att varje snöflinga i sig är unik. Det finns

alltså inte någon motsvarighet. Titta på era händer och öron och ögon och tänder, etc.., inga

av dessa är de andra lika. Är inte detta nog för att få oss att tro? Titta bara i era handflator; i

ena handen står det 18 på arabiska och i den andra står det 81, vilket blir 99, antalet av Guds

namn. Titta på era öron, det står Allah(SWT) i dem. Räcker inte detta?

Om då många saker är unika i sig, om inte allt, hur kan vi då inte tro att det finns en högre

motsvarighet till detta? Denna motsvarighet är ingen annan än Allah(SWT).

I surah al Muminun står det följande: VI HAR skapat människan av finaste lera; därefter

lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en

grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa

ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare

Gud, den bäste Formgivaren! [Koranen 23:12-14]

Om vi inte kan förstå det filosofiska med denna vers, så är det ju helt otroligt, rent

vetenskapligt att livets födelse har beskrivits så här detaljerat för 1400 år sedan, när vi först

nu på senare år har kunnat upptäcka detta med hjälp av olika kameror inne i kroppen.

För att avrunda det hela tänkte jag läsa upp ytterligare några verser ur koranen för att

ytterligare stärka bevisen för mina påståenden.

I Surah al Waqi”ah nämns följande verser:

Har ni ägnat en tanke åt det som ni utgjuter [i kvinnans sköte]. Är det ni som skapar det?

Eller är det Vi som är Skaparen? [Koranen 56:58-59]

Vad anser ni om det som ni sår [i åkern]. Är det ni som får det att gro eller är det Vi som är

orsaken till detta? [Koranen 56:63-64]

4

Vad tror ni om vattnet som ni dricker. Är det ni som har fått regnet att falla eller är det Vi

som är orsaken till detta? [Koranen 56:68-69]

Har ni ägnat en tanke åt elden som ni tänder upp. Är det ni som har fått det träd att växa

[vars ved ni bränner], eller är Vi dess upphov? [Koranen 56:71-72]

Tack syskon för att ni tog er tid att komma hit, låt oss tillsammans be ”dua Faraj” för vår

väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst inshallah!

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

5

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *