Skrytsamhet – Riya

  Den första fällan, är då en person visar upp eller blottar sin religiösa övertygelse, och visar upp sina kunskaper inom religionen i syfte att visa sig själv som en ärlig person i människornas ögon för att vinna deras förtroende och respekt.                                    

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Paltalk 2008-12-26

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam alel habib al mustafa abel qasimi

mohammad wa aali mohammad.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning:

Vi alla har säkerligen någon gång i våra liv fått berömmelse av olika slag. Det kan vara allt

ifrån goda handlingar vi har utfört eller saker vi sagt, till kläderna vi har på oss eller vårt

utseende.

Efter att ha fått dessa beröm fylls våra hjärtan med välbehag och vi känner oss glada

inombords. För att kunna få samma bekräftelse ännu en gång och av mer personer än tidigare

börjar de goda handlingarna och vårt tal att baseras på vad andra skall tycka om oss. Även hur

vi klär oss och hur vi fixar vårt utseende, görs för att få bekräftelse och beröm av andra.

I detta skede, bör vi vara vaksamma för att inte bli sådana personer, om vilka Allah(SWT)

säger följande:

…Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av

människorna men har sällan Gud i tankarna. [Surah an Nisa, 4:142]

De människor som Gud talar om i denna vers, har drabbats av en av de värsta själsliga

sjukdomar vi människor kan råka ut för, nämligen riya” (skrytsamhet).

Definition:

Vad är då riya”?

Riya” innebär att på ett falskt sätt vara from, religiös och troende framför människor i syfte att

vinna deras respekt och beundran.

I detta fall kan man ju fråga sig hur riya” då skiljer sig från nifaq (dvs. hyckleri)?

I stora drag kan man säga att en hycklare spelar religiös, ärlig och god, utan en uppriktig

avsikt att skaffa dessa egenskaper för Guds skull, medan en person med riya” skaffar dessa

goda egenskaper för Guds skull, men finner sig själv ändå i slutändan utföra goda handlingar

för att vinna respekt och gott rykte bland människorna.

Om vi nu förstått innebörden av riya”, så borde vi ta en närmare titt på de olika fällor som gör

att denna synd kan krypa in i våra hjärtan.

Den första fällan, är då en person visar upp eller blottar sin religiösa övertygelse, och visar

upp sina kunskaper inom religionen i syfte att visa sig själv som en ärlig person i

människornas ögon för att vinna deras förtroende och respekt.

Han kan till exempel, försöka visa sitt förtroende för Gud och Hans makt, och förklara att han

inte tror på någon annan förutom Honom. Så fort tron på Gud eller underkastelse till Guds

vilja diskuteras, visar han tydligt i kroppsspråk att han håller med, och lurar på så sätt

människorna att få ett intryck av att han är en sann troende.

Denna form av riya” kan även ses hos personer som rensar sina hjärtan från falsk tro och

genom en sådan rening, vill uppnå makt och respekt bland människor genom att öppet eller

fördolt försöka visa sin renhet. Så fort nifaq (hyckleri) nämns, kan man tydligt se att hans

uttalanden och gester kommer att vara av en person som är renad från detta.

Den andra fällan, är då en person visar upp sin fromhet och sina goda gärningar och sedan

beter sig på ett sådant sätt som om han är totalt befriad från alla synder.

Vi får inte glömma att syftet bakom en sådan handling är att vinna förtroende hos andra. Ett

tydligt exempel på ett sådant beteende är då en person öppet ger sadaqa (allmosor) eller påstår

sig ha uppnått stor andlighet för att vinna respekt och beröm hos andra.

Den tredje fällan kan finnas hos en person som dyrkar och utför goda gärningar inför andra

människor på rent rationella grunder och med avsikten att utgöra sig själv som en person som

helt uppfyller de religiösa reglerna eller avstår från onda gärningar. På detta sätt vill han i

själva verket vinna förtroende bland människor och dra till sig deras uppmärksamhet i

religionens namn.

Ett exempel på en sådan person är den som ber de obligatoriska bönerna strikt i tid eller ber

nattbönen för att bli känd som en religiös och Gud-fruktig människa bland sin umgängeskrets

eller vanligt folk.

En berättelse:

Det finns en känd berättelse som handlar om en dyrkare som hamnat i dessa fällor av riya”:

En gång i tiden levde det en dyrkare som aldrig kunde utföra sina handlingar med en ren

avsikt och fri från skrytsamhet (riya”). I syfte att bli av med detta problem tänkte han för sig

själv: ”I utkanterna av staden finns en övergiven moské som aldrig har några besökare. Om

jag beger mig dit på natten och utan att någon får syn på mig, så kan jag tillbe Allah(SWT)

där med en ren avsikt.” Vid midnatt, smög han sig ut på stadens gator och befann sig till den

övergivna moskén. Det var en regnig natt med kraftiga åsksmällar och blixtar. När mannen

väl kommit in i moskén, påbörjade han sin bön. Efter en liten stund hörde han ett ljud och

tänkte för sig själv att någon säkerligen hade kommit in i moskén. Med detta i tankarna

fram till gryningen. Efter att han hade avslutat sina böner vände han sig om och till sin stora

förvåning fick han se att det inte fanns någon människa där förutom en svart hund som hade

sökt skydd i moskén undan ovädret. Detta gjorde honom mycket upprörd och ångerfullt med

en stor känsla av skam sade han tyst för sig själv: ”Elände över mig själv! Jag smög bort till

denna övergivna moské med förhoppningen att tillbe Allah(SWT) med ren avsikt, men istället

fann jag mig själv i tillbedjan en hel natt för en hund. [Dastan-ha Wa Pand-ha, vol. 9, s.173;

Muntakhab Qawamis al-Durar, s.144]

De förödande effekterna av riya”…

En person som lider av riya” inser inte att även om han erhåller ett världsligt rykte bland

vanligt folk eller rättslärda, så kommer han att vara en skamfläck inför Gud, och hans

handlingar kommer att leda honom till Sijjin (den lägsta nivån i helvetet). Det är ju i denna

nivå av helvetet som Gud har bestämt att hycklarna skall brinna i.

En vanlig egenskap hos en person med riya” är att denne tycker om att förnedra andra bland

sina bröder och systrar i tron, och på så sätt såra deras känslor. Han är ofta oförskämd mot en

religiös person och beter sig på ett stolt sätt framför honom för att visa sig själv vara mer

religiös.

Om vi tillåter detta träd av riya” slå rot i vårt hjärta under en lång tid, kommer detta till slut

göra oss till hycklare. Var och en av de handlingar som nämnts i denna föreläsning är

tillräckliga för att leda en person till helvetet.

Det står klart och tydligt i hadither att den person som är van vid riya”, dvs. den person som

visar sin hängivenhet, sin höga religiösa status, sin kunskap, föreläser, leder böner, fastar och

utför andra goda gärningar för att vinna respekt i människors hjärtan i stället för att söka

belöning hos Gud är en polyteist (mushrik). Hans avgudadyrkan (shirk) bekräftas av Koranen

och Imamernas(A) hadither och därför är hans synd oförlåtlig.

Imam Sadiq(A) blev en gång tillfrågad att förklara vad följande vers ur den heliga Koranen

betydde: ” …Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter

att] leva ett gott och rä
ttskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han

ägnar sin Herre!” [Surah al-Kahf, 18:110]

Imam Sadiq(A) svarade, ”Den handlar om en person som utför goda gärningar utan syftet att

vara välsignad med en vision av sin Gud, utan snarare syftar till att betraktas som religiös

bland folket, och i syfte att visa upp sina goda gärningar kommer detta leda till att denne

räknas bland polyteisterna som sätter en partner vid sidan av Gud.”

Sedan fortsatte Imamen(A): ”Det finns ingen i världen som har undanhållit sina goda

gärningar som Gud, med tiden, inte har avslöjat. Och det finns ingen i världen som kan dölja

sina onda gärningar för evigt, utan att Gud avslöjar dem innan han lämnar denna värld.” [Al-

Kulayni, al-Kafi, vol. 2, s. 453]

Riya” kommer i olika stadier av en människas liv. Bara för att man utför en god handling

framför folk behöver detta inte betyda att man utför riya”. Utan allt handlar i själva verket om

vilken grad varje enskild människa har nått i sin tro och sin rening av själen. Vad som räknas

som en god handling för en vanlig person kan i själva verket räknas som en synd hos en

person som nått en högre grad av tro. Vi vanliga människor har en tendens att visa våra goda

handlingar för andra. Men detta behöver inte betyda att vi inte gör det med tro och ren avsikt.

Men för Guds awliya”, dvs. de som kommit till högre spirituella nivåer, kan däremot denna

handling räknas som nifaq (hyckleri) eller till och med shirk (avgudadyrkan). Nyckeln för att

bli fri från riya” ligger i den rena avsikten, dvs. ikhlas.

I Bihar al-Anwar nämns en hadith om hur viktigt det är att undvika uppvisandet av sina

gärningar framför andra:

Bland stammen Bani-Israil, fanns det en gång en man som efter år av tillbedjan, bad

Allah(SWT) att uppenbara för honom sin rank och status och han bad följande: ”O, Herre!

Om mina gärningar är omtyckta av dig, skall jag sträva efter att fortsätta med goda

handlingar, men om de inte är det, vill jag gottgöra för detta innan mitt liv tar slut och på så

sätt ägna mig åt mer dyrkan.”

I sina drömmar blev han informerad: ”Inför Gud, äger du inga goda gärningar.” Oroad över

detta frågade han: ”Vart har då mina gärningar tagit vägen?” Varpå han fick förklarat: ”Du

äger inga goda gärningar för att du så fort du utförde en god handling, informerade andra

om detta. Därför är belöningen för dessa handlingar, den glädjen du kände efter att berättat

om dem.” Detta gjorde honom förtvivlad och mycket ledsen.

I en andra dröm, blev han informerad: ” Köp tillbaka ditt liv från Oss. Ge så mycket allmosa

som det finns ådror i din kropp, varje dag!”

Han bönfallde Gud: ”Hur kan jag ge så mycket allmosa när jag inte äger något?”

Han hörde: ”Vi lägger inte på någon en större börda än denne kan bära. Läs följande 360

ggr dagligen; varje ord av detta är en allmosa för en åder i din kropp:

Subhan Allah, Wal Hamdo Lillah, Wa La Ilaha Il Allah, Wallahu Akbar, Wa La Haul Wa La

Quwwata Illa Billah.”

Dyrkaren blev överlycklig över att höra detta och bad om att få mer än detta, varpå han fick

svaret: ”Desto mer du reciterar detta desto mer belöning kommer du att få.” [Bihar al-

Anwar, vol. 18, s.523 (gammal version)]

En kamp:

Nu när vi har tagit reda på vad det är som får oss att begå riya”, bör vi även lära oss att

bekämpa denna sjukdom.

  1. Vi kan se av berättelsen att en person som lider utav denna sjukdom oftast inte är

medveten om detta och på så sätt har riya” krupit in i dennes personlighet. På detta sätt

blir alla goda gärningar meningslösa. Satans viskningar i kombination till jagets begär,

aldrig att kunna komma på och förstå denna inneboende ondska. Man kan luras tro att

ens gärningar är för Gud, medan de i själva verket är för våra egna intressen.

  1. Var din egen personliga psykolog och rannsaka dig själv. Fråga dig själv om det

verkliga syftet bakom alla dina goda handlingar, ord, och sätt av dyrkan. Känner vi

verkligen samma glöd i att utföra goda handlingar, be och fasta när vi är ensamma

eller då dessa handlingar är dolda för andra? Gör vi det verkligen för Gud? Eller

känner vi en önskan att få berömmelse av våra familjemedlemmar eller vänner? Hur

känner vi oss då vi inte får beröm för en god gärning vi utfört?

Jämför de gärningar som utförs öppet bland folk, med de gärningar som utförs i

hemlighet. Om vi, må Gud förbjuda, känner en större vilja att utföra en handling i

allmänhet, som till exempel engagera oss i konferenser och välgörenhet, eller då det

finns en större chans att ses och berömmas, kan vi anse oss själva drabbade av riya”.

  1. Vi måste stå upp nu, och ta ett bestämt steg ifrån detta och på så sätt göra oss av med

alla spår av riya”, för detta leder oss till helvetet. Vi måste utplåna önskan att

berömmas av andra när vi utför en handling för Guds sak. Vi måste bekämpa lusten att

utföra goda gärningar bland allmänheten, eller där det finns en möjlighet att få

berömmelse, ända till denna lust har utplånats från våra hjärtan. Vi måste ständigt be

till Gud att rena våra hjärtan från alla spår av avgudadyrkan och hyckleri och rena det

från alla spår av kärlek till det materiella, vilket är roten till alla synder.

Människor med ren avsikt:

Eftersom Muharram snart är här, vill jag avsluta denna föreläsning med att nämna några rader

om händelserna kring Imam Hosseins(A) martyrskap och den rena avsikten som hans

anhängare hade. Detta är verkligen motsatsen till riya”…

Den 2:a Muharram år 61 A.H. anlände Imam Hossein(A) med sina barn, systrar, och övriga

familjemedlemmar till Karbalas öken. Han(A) kastade en blick på dem brast sedan i tårar.

Han(A) bad till Gud sägandes: ”O Allah(SWT)! Vi är avkomman av din profet Mohammad(S)!

Vi har blivit utkastade och frånskilda från vår farfars helgedom, och Banu Umayyah

förtrycker oss. O Allah! Sök hämnd över dem för vår räkning, och skänk oss seger över de

förtryckande människorna.”

Han(A) närmade sig sina kompanjoner sägandes: ”Människorna är dyrkare av detta liv, deras

religion är endast tomma ord; de står bara fast vid den så länge som deras uppehälle är

lönsamt. När de drabbas av en motgång, är det endast få, som kommer att upprätthålla och

försvara sin religion.”

Sedan prisade han(A) Allah(SWT), förhärligade Honom, och välsignade Mohammad(S) och

hans familj(A), genom att säga:

”Vårt öde har nått den punkt för vilken ni kan se. Livet har ändrats och vänt sig mot oss.

Dess godhet har övergett oss, utan att lämna något annat än en ett liv av svårigheter som en

öde betesmark. Ser ni inte hur rättfärdighet inte upprätthålls och hur lögn är inte undviks?

Låt varje troende önska möta Allah(SWT), jag ser inte döden som någonting annat än en

Zuhayr stod upp och sade: ”Vi har hört dina ord, O son av Guds budbärare! Hade livet lovat

oss säkerhet för alltid, skulle vi fortfarande ha föredragit att resa oss med dig i stället för att

stanna kvar här.”

Burayr stod upp och sade, ”O son av Guds budbärare! Allah(SWT) har välsignat oss med din

närvaro så att vi kan kämpa och försvara dig till våra kroppsdelar huggs av för din skull, då

din farfar komme
r att ingripa för vår räkning på Domens dag.”

Nafi” Ibn Hilal sade: ”Du vet mycket väl att din farfar, Guds budbärare(S), inte kunde ingiva

sin kärlek i människors hjärtan eller att få dem att lyda honom och göra vad han önskade

dem att göra, och det fanns många hycklare bland dem som lovade att stödja honom samtidigt

som de dolde sina förrädiska avsikter mot honom. De träffade honom och talade med honom i

ord sötare än honung för att sedan avvika från honom med de som är mer bittra än de

bittraste av frukter, tills Allah(SWT) tog hans själ. Din far Ali(A) genomgick detsamma. Det

fanns folk som var enhälliga i att stödja och slåss med honom mot de som bröt sina löften,

som ansåg sig vara mer rättvisa än honom, och som lämnade tron helt och hållet, tills han

mötte sitt öde. Han kom till en plats full av Guds barmhärtighet och välbehag. I dag, är du

tillsammans med oss i samma situation: det finns de som avvek från sitt löfte om stöd och som

bröt sitt löfte av lojalitet. De kommer inte att skada några andra sig själva, och Allah(SWT)

skall tillfredställa dem med dig; så, rid med oss, rätt vägledd och vid god hälsa, om det så må

vara mot öster eller väster. Vid Gud, vi är inte allt för rädda för att möta Guds bestämda öde,

inte heller hatar vi att få möta vår Herre. Vi är fast beslutna att vara vänner med de som är

vän med dig och att vara ett hinder för de som motarbetar dig.”

Det är dags för oss att sträva mot samma mål som dessa följeslagare så att vi med Guds hjälp

kan befria oss från all form av riya” och bli vår väntade Imams(AJ) sanna vänner.

Låt oss avsluta denna föreläsning med att läsa dua Faraj i förhoppningen att våra hjärtan skall

bli mer vaksamma:

Dua Faraj…

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *