Håll fast vid den heliga Koranen

För mystikern är tawhid den sublima höjdpunkten av mänsklighet och det slutgiltiga målet av hans andliga resa, medan för vanligt folk och även filosofer, betyder tawhid den grundläggande harmonin av den ovillkorliga existensen. För mystikern innebär tawhid att Gud är den enda ultimata verkligheten, och allt utöver är blott ett yttre utseende, ingen verklighet. ”Arifens tawhid innebär att ”förutom Gud finns inget”. För ”arifen betyder tawhid att följa en stig och uppnå ett stadium där han inte ser något annat än Gud. Dock är denna syn på tawhid inte accepterad av mystikernas (”urafas) motpart, och en del av dem har förklarat denna syn som kätteri. Ändå är mystikerna (”urafa) övertygade om att detta är den enda sanna synen på tawhid och att de andra stadierna inte kan sägas vara fria från polyteism (shirk) 

Steg 1: Tawheed

Det andliga uppvaknandet

– Ehsan ­ Malmö – 21/8-2010

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Föreläsning

Inledning

· 3 stegs föreläsning: Finna Gud och vakna upp, återvända til Gud, bevara tron efter Eid

· Steg 1: Tawheed. Varför? För Profeten(S) började sitt kal med det. Det är basen, det är

grunden. Är vår Tawheed korrekt kommer vi inte skaka och synda men är den fel så kommer

vi förr el er senare att fal a.

· RISALAT HUQQUQ [A. RIGHTS OF GOD AGAINST ONESELF]

[1] ”Den största rätten som Gud har över er är att ni ska dyrka Honom utan att associera

något med Honom. När ni gör det med ärlighet (ikhlas) så kommer Han att göra det

obligatoriskt på Sig själv att ge er til räckligt i denna världens och nästa världens

angelägenheter.”

· Profeten(S): ”Säg La il ahe il Al ah och var räddad!”

· Imam Rida(A) Silsilat al-Dhahabiyyah-hadithen: `Orden La Il ahe il Al ah är Mitt fort, and den

som säger det stiger in i Mitt fort, och den som stiger in i Mitt fort är säker från Mitt straff.”

Gud

· Fråga: Vem är Gud? Vad tror vi på för Gud? Är Han en gubbe på moln som vissa tror? Är Han i

himlen? Ser Han al t?

· Den Gud vi tror på ser al t, hör al t, har inte en viss plats, viss form…

· Imam Sadiq(A): ”Al ahu Akbar” = större än al t, t.o.m vår fantasi om Honom!

· Detta är något som de flesta av oss tror på och vet om. Innebär det att om vi säger ”la il ahe il

Al ah” så är vi räddade och värdiga paradiset?

· Nej: Snarare tvärtom är detta den ytligaste och lägsta formen av Tawheed: Att rent ytligt,

ideologiskt, intel ektuel t veta att det finns en Gud, inte två, Han har al makt och vi är Hans

slavar och vi erkänner detta verbalt med tungan. Det är en väldig låg form av Tawheed,

denna Tawheed är inte den som kommer rädda oss. Muawiyah sade La il ahe il Al ah, Shimr

sade det, ibn Muljim sa det, Saddam sa det.

· Sanningen är den att medan vår tunga säger Al ah säger våra hjärtan ”Jag!”. Sanningen är

den att vi på utsidan är monoteister, muawhedin, men på insidan är vi polyteister,

mushrikeen. Hur? Lyssna bara, lyssna, vi kommer til det!

Idolernas moder

· [14:35]

· Vad menas med denna vers? Profet Ibrahim(A), Ul al-Azm profet! Av 124″000 profeter är han

bland dem 5 högsta!

· Kan vi ens tänka oss dyrka en sten? En ko?

· [Välj någon i publiken, sträck fram något]

Kom gör sojood til den här? Gör du? Varför inte?

· Osannolikt att vi som läst 2 böcker och hört lite om islam skul e tänka oss att göra något sånt,

hur kan då Ibrahim(A) göra duaa att bli räddad från detta?!

· Är det verkligen stengudar som menas el er vad är det som menas?!

· Al ama tabatabai, LWM, 12 världar

Följande återberättelse hänvisar til denna typ av otro. ”Egot är den största avguden”. Det

var denna typ av avgudadyrkan som profeten Ibrahim(A) sökte skydd mot bedjandes til

Al ah(SWT) sägandes: ”Rädda mig och mina söner från att dyrka avgudar”. Uppenbarligen är

det helt ofattbart att profeten Ibrahim(A) någonsin skul e dyrka några påhittade

avgudabilder. Det var denna typ av avgudadyrkan som den heliga Profeten(S) också sökte

til flykt från när han sade: ”Al ah(SWT), Jag söker til flykt hos dig från den dolda polyteismen”

Syndens verklighet

· Fråga: När dyrkar man egot? När begår man shirk? På vilket sätt är man en mushrik på

insidan medan man säger Al ah med tungan?

· Svar finns i ett enda ord: Vem vet? Gissa! Vad tror ni?

Synd

· Va?! Hur kan synd vara shirk?

· Synd är både kufr och shirk! Förklara hur!

· [25:43]

· De som medvetet bryter mot Sharia och syndar, de dyrkar sina egon och sätter sina egon vid

Guds sida! Den som lyssnar på musik, ber inte, försenar bön, ingen hijab osv

· De säger la il ahe il Al ah med tungan men förkastar det med hjärtat!

Satans makt

· [16:99] 6

[16:100]

[16:100] hans makt är begränsad til dem som stäl er sig under hans beskydd och som förleds av

honom att til skriva andra del i Guds makt.

· Fråga: Enligt denna Koranvers ska Shaytan inte ha någon makt över dom som har iman (tro)

och tawakol (til it) til Gud. Vem här vågar stäl a sig upp och säga: ”Shaytan har ingen makt

över mig!” Finns det någon här? Om ni känner någon som med säkerhet kan säga så, skicka

min salaam til honom!

· Men vi är ju muslimer, vi säger Al ah, han borde ju inte ha någon makt över oss? Han har ju

bara makt över mushrikeen. Han har makt över de som söker hans skydd, men vi säger ju

varje dag audho bil ahi minal shaytan ar-ragim, hur går detta ihop?

· Vad vi förstår är att den tro och til it vi har är inte den som Koranen talar om som gör oss så

starka att Shaytan inte kan påverka oss. Det innebär att vi har större el er mindre mängder av

shirk dold inom oss, den som vår Profet(S) bad om att bli räddad från, det som Ibrahim(A)

bad hjälp om!

360 stengudar

· Titta på den Heliga Koranen, hur många gånger talas det inte om avgudadyrkan? Att inte

dyrka stengudar? Koranen är ju aktuel än idag, det är inte något för 1400 år sedan. Men vi

sade att det var otänkbart att någon av oss här skul e dyrka en stengud.

· När Profeten(S) kom med ”La il ah il Al ah” var det en revolution för araberna skul e byta ut

360 stengudar til en enda transcendent överlägsen osynlig al smäktig Gud.

· Men den revolutionen är aktuel än idag för vi har också 360 idoler vi dyrkar. Men våra idoler

är inte materiel a, dom är spirituel a. Dom är på insidan. För 1400 år sedan fyl de araberna

Kabah med sina stengudar, idag är vår inre Kabah, våra hjärtan, fyl da med stengudar. Vad

för stengudar? Ska jag nämna en av dessa stengudar vi dyrkar?

·

Imam Sadiq(A): ”Riyah i al a dess former är shirk. Sannerligen, den som jobbat för folket kommer

hans belöning vara hos dem och den som jobbar för Gud kommer hans belöning att vara hos Gud.”

(Usul al-Kafi, vol. 2, p. 402. )

· Förstod ni syskon? Våra 360 stengudar som vi dyrkar idag är al a våra dåliga egenskaper. När

vi blir arga för att vårt ego inte får som den vil och vi trampar på Guds lag och Guds skapelse

med arrogans, då höjer vi vår ilska över Guds nåd!

· När vi inte vil ha hijab för att smickra och pryda vår skönhet då smickrar vi egentligen vårt

ego och höjer vår skönhet över Guds välbehag!

· När vi lyssnar på haram musik för att få vårt ego att dansa då höjer vi vår kärlek til musik

ovanför kärleken til Guds ord!

· Sann Tawhid, La il ahe il Al ah innebär att tömma hjärtats Kabah från al a dåliga egenskaper!

· Sufyan ibn ”Uyaynah säger att han frågade Imam Sadiq(A) om vad Gud sagt om Domedagen [i

Koranen]: ”den Dag då varken rikedom el er söners [mångfald] skal vara til gagn och då

bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta." [26:88-89]

Imamen(A) svarade: ”Ett rent hjärta ett ett som möter sin Herre i ett til stånd där det inte

finns något i det förutom Han.”

Imamen(A) til ade sedan: ”Varje hjärta däri det finns shirk och tvivel kommer att misslyckas.

Sannerligen menar Han med ”ett rent hjärta” inget
annat än zuhd (asketism) vad gäl er

denna värld så att hjärtat må vara redo för nästa värld.”(Al-Kulayni, op. cit., hadith 5 )

· Imam Khomeini (40 hadith, Ikhlas):

Sannerligen är det så att det hjärta som är upptaget med annat än Gud och förorenat med

tvivel och shirk ­ vare sig det är av den ytliga (jali) el er dolda (khafi) typen ­ har inget

förtroende i Herrens heliga närvaro. Til den dolda sorten av shirk til hör att förlita sig på

andra medel och beroenden än Gud.

Irfani syn på Tawhid

· Inser ni nu att Tawhid inte är så lätt? Det är inte bara en slogan man repeterar hela tiden, det

är en livsstil!

· Shahid Mutaheri LWM:

För mystikern är tawhid den sublima höjdpunkten av mänsklighet och det slutgiltiga målet av

hans andliga resa, medan för vanligt folk och även filosofer, betyder tawhid den

grundläggande harmonin av den ovil korliga existensen. För mystikern innebär tawhid att

Gud är den enda ultimata verkligheten, och al t utöver är blott ett yttre utseende, ingen

verklighet.

”Arifens tawhid innebär att ”förutom Gud finns inget”. För ”arifen betyder tawhid att följa en

stig och uppnå ett stadium där han inte ser något annat än Gud. Dock är denna syn på

tawhid inte accepterad av mystikernas (”urafas) motpart, och en del av dem har förklarat

denna syn som kätteri. Ändå är mystikerna (”urafa) övertygade om att detta är den enda

sanna synen på tawhid och att de andra stadierna inte kan sägas vara fria från polyteism

(shirk)

Avslutning

· Låt oss titta på oss själva: Är jag verkligen en sann muwahid och Gudsdyrkare? Är jag? Har jag

kastat ut al a dåliga egenskaper ur mitt hjärta? Har jag verkligen? Om jag har borde jag vara

en av Awliyah just nu, Shaytan borde inte kunna påverka mig, men jag är inte bland Awliyah

och Shaytan påverkar mig så jag ligger risigt til och spåren av inre shirk finns hos mig.

· Om vi inser detta så påbörjar vårt andliga uppvaknande. Vi börjar se al a brister och dåliga

egenskaper inom oss, vi börjar inse att vi har trott att vi är sanna muslimer och Gudsdyrkare

men att vi inte är det, att vi enbart levt upp til en ytlig Tawhid med vår tunga medan våra

hjärtan är fast i Shaytans klor.

· Hur ska jag då bli befriad? Hur ska jag återvända til Gud? Vad är vägen från shirk til Tawhid?

· Det är en resa som vi kommer gå igenom i nästa föreläsning nästa vecka inshaAl ah. Men låt

mig bara här nämna att första steget på denna resa är just det andliga uppvaknandet och

insikten av att man är i mörker. Har man inte börjat vakna upp och insett hur långt borta man

är, hur djupt in i den mörka skogen man är bland al a faror, ja då vil man inte hel er

återvända hem!

· Imam Sadiq(A): ”Den som säger la il ahe il Al ah 100 gånger innan han lägger sig kommer

Al ah bygga ett slott i Paradiset åt honom och den som söker Al ahs förlåtelse 100 gånger

innan han lägger sig hans synder kommer fal a som löv från träden.”

· För att stärka och påskynda det andliga uppvaknandet vil jag att vi al a säger la il ahe il Al ah

100 gånger varje dag och funderar över innebörden av dem orden samt försöka bestämma

oss att verkligen uppnå sann Tawhid med hela vår existens och inte endast tungan. Kan vi

lova oss själva detta? 100 gånger och inte med tungan bara för att få det gjort utan med

reflektion, helhjärtat låt oss öppna oss för orden och låt dom skaka om vårt inre så inshaAl ah

börjar vakna upp andligt!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *