Meningarna bakom Laylatul Qadrs riter

Vi har nått månaden Ramadhans sista tio nätter. Bland dessa nätter finns det en natt som är bättre än hela årets 365 nätter. Den Heliga Koranen nämner denna natt på flera platser och har tillägnat en hel Surah i dess ära. Det är således vår plikt att lära känna denna natt bättre så vi må dra maximal nytta av den.

Ehsan ­ Malmö – 21/08-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

 

Respekterade syskon vi har nått månaden Ramadhans sista tio nätter. Bland dessa

nätter finns det en natt som är bättre än hela årets 365 nätter. Den Heliga Koranen

nämner denna natt på flera platser och har tillägnat en hel Surah i dess ära. Det är

således vår plikt att lära känna denna natt bättre så vi må dra maximal nytta av den.

Varför heter natten Laylatul Qadr?

Låt oss inleda med att se hur Allah själv har beskrivit denna natt. I Surah Qadr som jag

läste i början säger Allah:

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. (1) Och vad

kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder (2) Allmaktens Natt är mera värd

än tusen månader; (3) då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin

Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. (4) Den [Natten andas] fred

till dess dagen gryr! (5)

Detta är en liten Surah på fem verser men ändå nämner Allah ordet Laylatul Qadr tre

gånger för att betona hur viktig den är. Så vad är Laylatul Qadr? Varför heter den

Qadr-natten?

Det finns otaliga diskussioner och information kring varför natten heter Qadr-natten

som Ulema har analyserat och fördjupat sig i. Det finns i huvudsak två åsikter kring

varför natten heter Qadr.

En åsikt säger att eftersom natten är ädel och stor, och den Heliga Koranen har stigits

ner under den av en stor ängel till en stor Profet för ett stor nation (Ummah) säger

dom att Qadr-natten betyder ”Storhetens natt” eller som Surahn är översatt i Koranens

budskap: ”Allsmaktens natt”. Granskar man arabiskan ser man att Qadr och Qodra

(styrka, storhet) har samma rötter.

Den andra åsikter menar att Qadr-natten betyder ”taqdir-natten”, dvs. måttens natt.

Varför? För att under denna natt utmäts och bestäms händelserna i folks liv; om man

får åka till Hajj, hur mycket inkomst man får, om man får barn etc. Vissa säger också

att änglarna under denna natt är så många på jorden att jorden utmäts för att precis

kunna bära dem.

Nu vet jag att vissa av er kanske invänder på detta med att jorden inte har plats för

alla änglar. Ni är inte ensamma. Khalil ibn Ahmad, som levde år 100/105-170/175

e.h och var en känd poet och följeslagare av Imam Jafar Sadiq(A) har samma

för hur många änglar som får plats? I sin Adabu Salat ger Imam Khomeini ett djupt

svar på denna fråga. Förenklat blir svaret att när änglarna stiger ner från änglavärlden

till den fysiska världen tar de en annan form. Denna form är inte fysisk så vi kan se

den med blotta ögat men det är ändock en världslig form, och hur många av dessa

världsliga änglaformer som kan få plats på jorden begränsas av jordens mått och

kapacitet.

Laylatul Qadrs storhet

Titta på denna Surah. När Allah talar om Paradiset eller Helvetet ger Han metaforer,

liknelser och beskrivningar av vad som väntar där trots att både Paradis och Helvete

är bortom vad vi kan föreställa oss. Men när det kommer till Laylatul Qadr säger Allah

enbart:

MN” 80#” PI PI

[97:2] Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder?!

Vem är det som talar? Universums Herre. Han som vet om när en myra rör sig under

en sten om natten, Han som vet om exakt hur många stjärnor det finns på himlavalvet

och deras exakta position och avstånd till varandra. Allah den Allsmäktige den

Allvetande med obegränsad kunskap är den som talar. Till vem talar Han? Till den

bäste och kunnigaste i hela Sin skapelse, Profet Mohammad(S). En hadith säger att

från Profetens(S) ljus skapades hela universum. Profet Mohammad(S) är den skapelse

som har mest marifah, insikt, visdom och kunskap av hela Skapelsen från början till

slutet.

Ändå säger Allah, hur ska du veta vad Laylatul Qadr är? Imam Khomeini skriver i

Adabu Salat under tolkningen av Surah Qadr att talaren är Allah den Exalterade och

den tilltalade är Profeten Mohammad(S) men ändå är ämnet så upphöjt att det är

omöjligt att innefatta dess betydelse i begränsande ord och meningar. Bristen ligger

inte hos Allah eller Profeten(S), bristen ligger i det mänskliga språket där det finns

inte tillräckligt med ord eller uttryck för att kunna beskriva innebörden av Laylatul

Qadr! Därför säger Allah, ”Hur” (ma) för att antyda om nattens storhet utan att försöka

beskriva själva natten. Istället pekar Allah på nattens karaktär, egenskap och effekt

och säger ”Laylatul Qadr är bättre än tusen månader” för att det är omöjligt att med

det mänskliga språket beskriva själva nattens verklighet!

För att citera Rumi:

”Detta prat har inget slut så det är bättre att ge upp det!”

Vad händer under denna natt?

Så vad händer under denna välsignade natt?

Den Heliga Koranen säger:

MN” 80#” TU P?”>W P%W

[97:1] VI har uppenbarat den under Allmaktens Natt.

Heliga Koranen. Sunnier refererar till denna vers när de tror att Profetens(S)

profetskap och första uppenbarelse skedde under Shahr Ramadhan. Vi tror å andra

sidan att Profetens(S) första uppenbarelse inträffade 27:e Rajab och det var då hans

profetskap blev officiellt. Så vad menas då med att Koranen uppenbarades under

Laylatul Qadr. Från hadither förstår vi att under Laylatul Qadr uppenbarades Koranen i

dess helhet för Profetens(S) hjärta. Koranen uppenbarades stegvis i 23 år men hela

Koranen uppenbarades på en gång under Laylatul Qadr till Profetens(S) hjärta och det

är vad som menas med denna vers.

Vidare läser vi i Surah Qadr:

&I 2de )2I ”E23 h3 PE#U 7&” 89:;< %>?@

[97:4] då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd med

alla påbud.

Roh (”anden”) i denna vers syftar enligt vissa hadither till ärkeängeln Jibrail(A) och

enligt andra hadither till en skapelse som är högre än Jibrail(A) och Mikail(A).

Hursomhelst; till vem stiger änglarna och anden ner till?

Ur hadither förstår vi att änglarna stiger ner till tidens mästare. På Profetens(S) tid

steg dom ner till Profeten(S), därefter till en efter en av Imamerna(A) och i vår tid

stiger änglarna ner till Imam Mahdi(AJ).

Med vad stiger dom ner? Vad är det för ”amr” (påbud) som de stiger ned med? Det är

alla världsliga angelägenheter. Det är mina och dina handlingar. Det är vad som

kommer hända oss och världen. Alla handlingar vi gjort presenteras för vår tids Imam

och detta avgör hur vårt kommande år ska se ut.

I en hadith säger Imam Baqir(A):

”Under Allmaktens Natt så får allting sitt dekret ­ tillfredsställande eller inte

tillfredsställande, lydnad eller olydnad, födelse eller död och uppehälle ­ vilket

kommer att förekomma under årets lopp, till nästa Allmaktens Natt.”

(al-Kafi, vol 4, s. 157)

Den Heliga Koranen säger:

i?Ij< /”ib ”90-k /%0” &#1U i0-k dm

[9:105] Säg: ”Handla! Gud ko
mmer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud

och de troende likaså.

Tvivla inte på detta! Vissa av er kanske tänker:hur kan en människa gå igenom

miljarder människors handlingar och granska händelserna för ett helt år på en enda

natt?!

Nu finns det inte tid att gå in på vilken ställning Imamen har över skapelsen men det

som händer under Laylatul Qadr, att änglarna stiger ner, att handlingar och händelser

granskar, detta är inte fysiska ting så det ska begränsas av fysikens lagar såsom tid,

plats och rum. För HojjatAllah, Allahs argument, Allahs bevis, Allahs utvalde, Allahs

representant, Allahs ambassadör, för medlaren mellan Allah och människorna, som i

vår tid är Imam Mahdi(AJ), är hela universum som ett klot i hans hand.

du har översyn över bollens alla sidor och punkter. Den som Allah väljer ut att som

Sin kalif på jorden lyfter Han också så högt och gör dennes själs kapacitet så vid och

stor och stark att hela universum blir som en tennisboll i hans hand.

Rent fysisk är det idag omöjligt för att att befinna dig på två platser samtidigt eller

att resa flera hundra mil på bara några minuter. Men ändå när du sover kan du

drömma att du reser från Malmö ända till Karbala, du kommer ihåg varje timme av

hela resan, allt som hände och det känns långt och länge sen vaknar du och inser att

du bara sovit i 20 minuter. Rent fysiskt är detta omöjligt men i drömmarnas värld är

det möjligt för där är lagarna och reglerna annorlunda.

I versen jag citerade säger Koranen att våra handlingar presenterades för Profeten(S)

på hans tid och för vår tid presenteras den för Imam Mahdi(AJ). Enligt vissa hadither

presenteras våra handlingar för Imamen varje måndag och torsdag, kanske därför är

det också mustahab och rekommenderat att fasta under dessa dagar under hela året

för att förbättra vårt CV när Imamen får den.

Ändra ditt öde!

Gud förbjude men tänk er nu syskon att ni är anklagade för massa brott och ska stå

till svars i domstol i morgon. Natten innan får ni dokumentet med alla brott som ni är

anklagade för och dom säger till er: Ni får göra vad ni vill med dokumentet. Vad gör

ni?

Ni kollar i dokumentet och suddar ut alla brott och anklagelser som riktats mot er.

Tvärtom skriver ni in bra saker där inne. Där det står att ni svor åt en person och

kallade honom en åsna skriver ni att ni kallade honom en blomma istället, där det står

att ni förtalat en person skriver ni att ni istället prisat honom istället, där det står att

ni trakasserade en person skriver ni att ni hjälpte en person, där det står att ni stal

skriver ni att ni donerade pengar istället, där det står att ni slog någon skriver ni att ni

kramade någon (inshaAllah en mahram). Ni tar bort alla dåliga gärningar och ersätter

dem med goda istället.

Dagen efter när domaren får dokumentet och ska ge sin dom säger han, ”Men detta är

ju ingen dålig människa! Tvärtom! Detta är en samhällshjälte! Ge honom en medalj

istället!” Och så blir ni prisade framför juryn.

Filosofin med Laylatul Qadr är exakt det här. Under Laylatul Qadr presenteras

dokumentet med era handlingar till Imam Mahdi(AJ). Han ska sedan ge sin dom och

bestämma året för er. Nu har ni chansen att innan han får dokumentet sudda ut era

synder och ersätta dem med goda gärningar istället.

Den Heliga Koranen säger:

Po2#%1″ p`qr P?1s” %

[11:114] …de goda handlingarna driver bort de dåliga….

Hur suddar ni ut era handlingar? Genom Tawba. Därför är istighfar, tawba och ånger

det första man gör när man påbörjar Laylatul Qadr ”amaalen och riterna. Hur skriver ni

in goda gärningar? Genom handlingarna ni gör under natten.

”Den som är vaken under Laylatul Qadr kommer få sina synder förlåtna även om

de är lika många som stjärnorna på himmeln och lika tunga som bergen eller

haven.”

(Biharul Anwar, vol. 98, s. 168)

I ett år har din tunga varit som en människoätande Tarzan som hoppar från person till

person och baktalar dem. Under Laylatul Qadr lyssnar du på en värdelös människa

som mig och ångrar dig. På natten gör du tawba och läser Duaa Jawshan Kabir istället.

Bah bah. I två timmar läser du denna Duaa som innehåller 1000 av Guds Upphöjda

Namn, du anstränger dig lite, tårar rinner, hjärtat brinner, sen kommer ditt dokument

till Imam Mahdi(AJ) och istället för att krossa hans hjärta med ett års baktal lyser du

upp hans hjärta med en Duaa Jawshan Kabir.

I ett år bar du inte Hijab. Du var som ett äppelträd utan äpplen. Din tro bar ingen

frukt. Du var som en burk honung utan lock i en smutsig värld. Eller du bar Hijab men

sminkade dig, bar tajta kläder, dina läppar strålade inte med Guds namn utan med

Max Factor läppstift, dina ögon glittrade inte av Guds ljus utan av Maybelline mascara.

Du var som en burk honung som förvisso hade lock men locket hade fullt med hål och

alla möjliga insekter kunde krypa in.

Allah vet om vilken orenhet som finns, därför ville Han bevara dig och skydda dig

genom slöjan men du var svag. Under Laylatul Qadr fick du höra om Fatima Zahra(A),

som är din innersta förebild egentligen ända sedan barndomsben bara det att du

glömt bort henne, ett lager med världsligt damm har lagt sig över bilden av henne i

ditt hjärta, men nu påmindes du, ditt hjärta började forsa med kärlek, du liksom blev

förälskad pånytt, när du kom till moskén bad du chador och abaya och kände

harmonin och andligheten i en fullständig Hijab, du beslutade dig för att till Eid

inshaAllah födas som en ny människa och bära Islams krona över ditt huvud, att med

stolthet bära Hijaben.

Imam Mahdi(AJ) får ditt dokument. Han ser att dom strukit ett streck över ett års icke-

hijab och skrivit, ”Hijab? Check!”

Han ler och gör en duaa åt dig. Denna duaan förändrar hela ditt år. Kärleken du

känner till Allah som pumpar i ditt hjärta är från denna lilla duaa som din tids Imam

har gjort för dig.

I ett år gick du inte upp till Salat Fajr. Du sade att du trodde på Allah, att du älskade

Honom men om natten glömde du Honom. Du åt, drack, tittade på film, gjorde

”amaale Facebook, chattade med tjejer till långt in på natten. När sedan tiden för

bönen kom sov du som en björn, du sov berusad av världslighet, inte ens en

atombomb kunde väcka dig.

Under månaden Ramadhan gick du upp varje morgon till mat. Under Laylatul Qadr var

du vaken hela natten. Du bad 100 rakat. Din kropp fick känna på sötman som

kommer efter mycket dyrkan. Dina fötter, dina knän, din panna värkte av kärlek och

lydnad till Allah. Du kände stolthet att du hade lyckats. Du bestämde dig för att resten

av året börja gå upp till Fajr.

När ditt dokument presenteras för Imam Mahdi(AJ) hörs ett grått och ett skratt. Den

som gråter är Shaytan. Han hatar när människan ber, särskilt när människan gör

sojood. Varför? För att det var med en sojood han inte gjorde som han föll från de

högsta av de högsta till de lägsta av de lägsta. Han blir avundsjuk och arg varje gång

ungdomar har valt att vända ryggen till Shaytan och gå mot sin Imam istället.

Laylatul Qadrs riter

Titta nu på Laylatul Qadrs riter syskon. De är som gjorda f
ör att vi ska accepteras.

Först gör vi vad? Tawbah. Om våra duaa ska nå änglarna må vi frigöra oss själva från

synder munkavel som täcker våra munnar och inte låtar våra duaa stiga upp. Om jag

håller för min mun och ropar, vem av er hör vad jag säger? Om jag håller den här

föreläsningen med en munkavel, vem av er skulle förstå vad jag säger?

Vi har syndat i ett helt år så våra duaa når inte ens upp till taket, istället studsar den

ner rakt på våra huvuden. För att bryta denna blockad inleder vi med Tawbah. Tawbah

ger röntgenkrafter till dina Duaa så dom tränger igenom väggarna och når änglarna.

Vad gör vi sen? Vi lägger Koranen på huvudet. Koranen blir vår sköld. Har ni sett när

en man gör ett stort misstag och frun blir ledsen och sårad och bråkar med honom,

vad som händer sen? Mannen går och köper en bukett blommor och knackar på. Frun

ser inte mannens ansikte, hon ser blommorna först och blir glad. Hon accepterar

blommorna och så accepterar hon mannen sen. Nu har vi syndat i ett helt år. Vi inser

våra misstag. Vi knackar på Allahs dörr och ger Honom en gudomlig bukett med

blommor. Istället för att se våra ansikten ser Han först Koranen och Han accepterar

Koranen och då även oss. Vi säger till Honom, titta inte på oss, titta på denna Koran

som vi lyft över våra huvud. Vi söker skydd hos den från våra synder. Och samtidigt

bestämmer vi oss att resten av året inte lämna Koranen åt sidan när våra önskemål

uppfyllts utan ta vara på den och alltid, varje dag, lyfta den till våra huvud och läsa ur

den.

Vad gör vi sen? Tawassul. När våra duaa når änglarna säger dom, vem är den här

personen? Det är första gången vi hör honom ändå vill han ha så mycket av oss? Tänk

er att ni är bjudna hem hos någon för första gången. Ni tar för er, säger till

familjemedlemmarna kan ni grilla kebab till oss, sen vill vi ha kladdkaka med Ice

Coffée och gör lite extra så vi kan ta med oss hem, och glöm inte frukten, vi vill ha

fikon från Ica Maxi som kostar 300kr/kg. Tänk er nu att ni går hem till dom

tillsammans med presidenten. Ni får automatiskt det bästa. Presidenten

rekommenderar dig till familjen och av respekt för presidenten får du både kebaben,

kladdkakan, fikonen och mycket mer därtill.

Därför efter att vi blivit accepterade in i Allahs hus går vi inte in ensamma utan vi tar

med oss Ahl al-Bait(A) som är vördade och högst respekterade av himlens invånare.

Istället för att vi ska säga vår önskan säger Imam Hossein till änglarna uppfyll hans

önskan. Bandet mellan oss och änglarna, medlaren mellan oss och Allah blir Ahl al-

Baits(A) kärlek som hela universum skapades för.

Kärleken till Imam Ali(A) avgörande

Vet ni syskon. Jag har funderat över en sak. Jag har inte läst detta någonstans eller

hört detta någonstans utan jag har satt ihop två och två och meningen mellan orden

och dragit en delikat slutsats ur det hela.

Vilken natt blev Imam Ali(A) huggen med svärdet? 19:e Shahr Ramadhan. Hur länge

förblev han förgiftad innan han blev martyr? 3 dagar. När blev han martyr? 21:e Shahr

sannolikhet att det är den riktiga Laylatul Qadr.

Vem var Imam Ali(A)? I Profetens(S) ord är Imam Ali(A) urskiljaren av Paradiset och

Helvetets invånare. Dvs. du behöver Imam Alis(A) stämpel för att träda in i Paradiset. I

en annan hadith säger Profeten(S) att om alla människor hade kärleken till Imam Ali(A)

i sina hjärtan skulle Allah inte skapat Helvetet.

Så om vi sätter ihop dessa två vad kan vi förstå? Kan det inte vara så att det är vår

kärlek till Imam Ali(A) som vi bevisar under de tre nätterna innan sista Laylatul Qadr

som avgör vår dom? Dvs. ju mer våra hjärtan forsar med kärleken till Imam Ali(A) ju

högre stiger även våra ”amaal upp i himlarna. Om Imam Alis(A) signatur krävs för att

vi ska nå Paradiset, tvivla inte då syskon att om vi signerar våra ”amaal och duaa med

kärleken till Imam Ali(A) kommer de onekligen att accepteras och beviljas!

En berättelse om tillit till Imam Ali(A)

Låt mig berätta om en man som bodde i Qazvin, Iran. Han säger, Jag skulle åka till

Hajj. Jag packade mina väskor och förberedde mina papper, pengar, pass och annat.

Jag skulle åka med båt så vi steg ombord och börja åka. Båtresor brukar ju ta lång tid

och min plats var på nedre däck så efter ett tag blev jag uttråkad, tog fram min

plånbok och började sortera pengarna. Jag lade undan pengar i olika fack för

presenter, mat, transport osv och planerade mina utgifter. Medan jag höll på med

detta såg jag en skugga över mig, jag tittade upp och såg att en man står och tittar på

mig på andra däck. Jag avslutade min sortering, stoppade in plånboken och väskan

när jag plötsligt hörde ett utrop från båtens högtalare: ”Alla resenärer måste samlas

omedelbart!”

Jag tillsammans med alla passagerare samlades. Kaptenen för skeppet kom och sade,

”Den här mannen säger att hans plånbok med hans pengar och dokument har stulits.

Jag måste leta igenom alla era rum, väskor och allt ni har för att fastställa vem tjuven

är.”

Jag tittade på den som hävdar att han bestulits och såg att det är samma person som

tittade på mig när jag sorterade min plånbok. Beskrivningarna som han gav på

plånboken och innehållet var exakt det som var i min plånbok. Jag har si och så

mycket dollar i det facket, si och så mycket rijal i det facket – han gav en beskrivning

av exakt den sortering jag precis hade gjort. Han hade sett allt och anmält det!

Kaptenen fortsatte och sade att den här resan kommer ta lång tid och det går inte att

vi ska ha en tjuv ombord på skeppet så vi har bestämt att ta tillbaka pengarna från

tjuven och kasta tjuven i havet!

När jag hörde detta blev jag helt blek och började darra! Jag kommer strax att förlora

alla mina pengar, nu är inte pengar viktigt men jag kommer förlora min heder och

mitt rykte, jag är välkänd som en respektabel människa och nu kommer folk se på

mig som en tjuv, och värre än så, om deras hot är sanna är mitt liv i fara!

Jag blev jätte orolig. De började inspektera den ena passageraren efter den andra.

Jag ställde mig vid kanten av båten och tänkte för mig själv, vad ska jag göra? Om det

bara var pengarna som skulle förloras är det en sak men nu är mitt rykte på spel och

till och med mitt liv. Jag hittade ingen utväg. Jag tittade på havets vågor och tårarna

rann över vad som väntade. Helt plötsligt slog en tanke till i mitt hjärta och jag sade,

”O Ali ibn Abu Talib! Hjälp mig! O älskade Ali! Jag vet att alla mina ägodelar finns i den

liv. Jag har ingen utväg. Det enda jag kommer på O Ali är att anförtro denna

plånboken till dig, att ge den till dig som amanah. Du är en pålitlig förvaltare. För att

bevara mitt liv vill jag ge min plånbok till dig!”

Jag sade detta och kastade plånboken i havet!

Jag sade, ”Jag har gett den till dig O Ali och jag vill ha tillbaka min plånbok!”

Jag återvände till min plats sorgsen, deprimerad, ledsen, orolig. Inspektörerna nådde

mig och jag såg hur bedragarens ögon gnistrade till över att de nu skulle hitta min

plånbok. De inspekterade mig men hittade inget.

Fartygets besättning blev förbannade på bedra
garen att han falskt anklagat

passagerarna och gav han en ordentlig kock med stryk.

Men jag tänkte, ”Det här hjälper inte mig! Det här blir inte pengar för mig! Alla mina

pengar är borta!”

Jag nådde Mecka och på det lägsta billigaste enklaste fattigaste möjliga sättet utförde

jag min Hajj. Jag lånade lite härifrån, tog hjälp lite därifrån och avslutade min Hajj.

Därefter åkte vi till Medina och efter det Irak för Ziyarah. När jag kom till Najaf gick

jag in i Imam Alis(A) haram och sade, ”O Ali! Dom har alltid sagt att du är en pålitlig

förvaltare! Kommer du ihåg att jag mitt i havet anförtrodde min plånbok till dig? Nu

vill jag ha tillbaka min plånbok! Ge mig den!”

Med en sådan ärlighet och rakhet sade han det.

Andra dagen gick, tredje dagen gick. Varje dag när jag gick till haram (mausoleum)

sade jag detta, ”Jag har kommit för att få min plånbok.”

På natten sov jag och drömde. Jag såg Amir al-Momenin(A) framför mig och gick fram

och sade, ”O Ali! Jag sa ju! Jag har gett min plånbok till dig som amanah, jag har

anförtrott min plånbok till dig! Kan jag få tillbaka den?”

Imam Ali(A) svarade, ”Åk till Qom, sök upp Mirza Qommi och hämta din plånbok från

honom.”

Jag vaknade. Jag förstod ingenting. Vadå Qom? Jag kastade min plånbok i havet! Vad

har Qom med saken att göra? På dagen gick till haram (mausoleum) igen och sade, ”O

Ali jag förstår inte det här! Jag vill ha min plånbok!”

På natten drömde jag att Imam Ali(A) kom igen och sade, ”Åk till Qom och hämta din

plånbok hos Mirza Qommi.”

Tredje natten drömde jag samma dröm! Jag sade till Imam Ali(A), ”Men O Ali! Vem är

den här Mirza Qommi?!” Han svarade, ”Han är en Marjae Taqlid, Ayatollah al-Udhma

Mirza Qommi.”

Jag sade till Imamen, ”Men O mästare jag har inga pengar att äta mat! Och du vill att

jag ska åka till Qom? Hur ska jag åka till Qom?! Jag utförde min Hajj i värsta

fattigdomen!”

Imam Ali(A) svarade, ”Gå till marknaden till den affären och säg till ägaren att ge dig

20 irakiska dinar.”

gick in och sade ”Salam Alaykom.”

  • ”Alaykoma salam. Varsågod! Vad kan jag stå till tjänst med?”

”Jag har en begäran till dig.”

”Vad är det frågade ägaren?”

Jag sade, ”Amir al-Momenin har sagt…”

Ägaren avbröt mig och sade, ”Vänta, jag vet.”

Han gick och hämtade ett kuvert och frågade, ”Hur mycket skulle du ha?”

”20 dinar”.

”Varsågod”

Jag öppnade kuvertet och såg att exakt 20 dinar låg däri. Tecknen en efter en

förverkligades.

Jag blev glad! Jag gick och köpte lite presenter till familjen och spenderade resten på

biljetten och åkte till Qom.

Jag frågade, ”Vem är den Ayatollah Mirza Qommi?”

Dom svarade, ”Han är en Marjae Taqlid. Han bor här och här är moskén där han

undervisar.”

Jag gick till hans lektion och såg att han sitter på minbar och studenterna sitter och

antecknar. Jag satte mig ner och väntade till lektionen tog slut och lärjungarna gått

och gick sedan fram och sade ”Salam Alaykom.”

”Alykoma Salam.”

”Dom har sagt till mig att min plånbok är hos dig, jag har kommit för att hämta min

plånbok.”

Han sade, ”Varför har du kommit så sent?!”

”Vah? Vad händer!”

Han tog med mig hem, han gick in i ett rum, hämtade plånboken och frågade, ”Är det

den här?”

Jag svarade, ”Ja, det är den här! Det är samma plånbok!”

Han sade, ”Öppna den och kolla att allt innehåll finns där. Kolla så inget saknas.”

Jag öppnade och såg att allting såg exakt likadant ut som jag hade sorterat den på

båten!

Han kastar sin plånbok i havet och hämtar den i Qom hos en stor ”aref!

Jag blev överlycklig! Jag tackade, åkte till Teheran och därifrån hem till Qazvin.

Folk kom och hälsade på och en vecka passerade. En kväll satt jag hemma med min

fru när hon sade, ”Dina medresenärer berättade att du tappat bort dina pengar. Vad

hände?”

Jag sade, ”Jo jag glömde..” och försökte byta ämne.

Hon sade, ”Men nej berätta nu. Vad hände?”

Jag berättade vad som hade hänt.

Hon frågade sen, ”Vem var det som gav tillbaka dig din plånbok?”

Jag svarade, ”Ayatollah Mirza Qommi”.

Hon sade då, ”Men O kära rara make! När du har stött på en så stor människa att

Imam Ali(A) skickar din plånbok till dig via honom, är det då rätt av dig att bara lämna

honom?! Det är värt att man är en tjänare vid hans hem resten av ens liv!”

Jag tänkte till och sade, ”Du har faktiskt rätt!”

husbetjänt!”

Vi åkte till Qom och såg att värsta kaosen brutit ut. Det är fullt med folk på gatorna.

Vi frågade ”Vad har hänt?”

Dom svarade, ”Ayatollah al-Udhma Mirza Qommi har gått bort! Dom håller på att

begrava honom.”

Vi deltog i hans begravningsprocess och sörjde hans död med alla andra.

Jag beslutade mig för att stanna vid hans grav resten av mitt liv och ta hand om den.

Om ni åker till Qom, nära Masumahs(A) haram finns det en liten begravningsplats vid

namn ”Sheikhan”. Det är centrumet för alla begravda Urefa. Ljus skiner från denna

plats. Ett par av Imamernas(A) följeslagare är också begravda där. Ayatollah Mirza

Agha Jawad Maliki som jag nämnde i en tidigare föreläsning är begravd där med

många fler. Mirza Qommi är också begravd där. Utan att överdriva har tusentals har

fått sina önskemål uppfyllda där.

Nu vill jag inte prata om Ulema, vad jag vill säga O sykon är att Imam Ali(A) är en

pålitlig förvaltare! Han tog hand om plånboken med allt dess innehåll i havet och

återlämnade den i Qom! Detta är inte sagor! Detta är inte påhittat! Om vi inte känner

Imam Ali(A) på detta sätt är vi inga Shia. Detta är ingenting i jämförelse med Imam

Alis(A) rank.

Syskon inatt knyt en pakt med Imam Ali(A). Anförtro er tro och er iman till Imam

Ali(A). Er heder, er respekt, er lycka, er hälsa, jag vill anförtro hela mitt liv till dig O

Ali! Imam Ali(A) är den bästa förvaltaren syskon! Han tar vara på detta bättre än oss

själva! Om vi anförtror vår tro till Imam Ali(A) kommer vi inte dö trolösa! Gör du det

kommer han hjälpa dig, självklart med Allahs tillstånd, särskilt i andligt svåra miljöer

som det svenska samhället. Visa att ni har förtroende till Imam Ali(A), att han står vid

er sida, lev med den övertygelsen och om du möter världens alla problem, var inte

orolig och backa inte ett steg! För du har en Imam Ali(A) vid din sida som kan stå

emot hela världen! Var inte orolig, var inte ledsen, var inte rädd, du har Imam Ali(A)!

Vad mer vill du ha? Men vi måste känna honom och upprätta ett band och en kontakt

med honom. Så låt Imam Ali(A) synas i våra handlingar, i vår hijab, i vår bön, i vår

akhlaq. Gör vi det besvarar han vår kärlek och vårt förtroende och tar hand om oss!

Ett gudomligt sken

Låt mig berätta om en man

vars hjärta för Allah brann

Om nätterna säckar med mat
han bar

Om dagarna en ledare för de troende han var

Ensam i moskén grät han tårar av blod

På krigsfältet fruktade lejon hans mod

När han talade lämnades lyssnarna stumma

När han svarade framställdes de lärda som dumma

Efter hans armar längtade barnen

Vid hans närhet blomstrade naturen

Vid hans skugga vilade djuren

I hans fotsteg blev jorden grön

I saknad stod änglarna efter hans bön

För de hemlösa var han tillflyktens hus

För de vilseledda var han vägledningens ljus

Kärlek skapades från hans hjärta

Tålamod lärde sig från hans smärta

Hans födelse och död var i moskén

Hela hans liv var ett gudomligt sken

Må Guds frid vila över vår första Imam

Till Ali ibn Abu Talib ge din Salam

Fyll ditt hjärta med kärlek till Ali

Skicka din Salawat över Ale Nabi!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *