Satan

  För att vi inte skall hamna i Satans fällor finns i grova drag tre åtgärder vi kan utföra. En av dessa åtgärder är att ge upp sina begär för att förena sig själv med sin Herre. Detta kallas för underkastelse. Självklart finns det olika stationer och nivåer av detta. Ju högre människan når desto mer immunitet får hon gentemot allt ont, dvs. Satan och Nafs al-Ammarah. Dyrkan, Taqwa (fromhet) är resultaten av en sådan åtgärd. Man kan säga att denna form av underkastelse till Gud i dess yttersta bemärkelse skapar immunitet gentemot Satans inflytande.                                    

Satan

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Paltalk 2009-07-31

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam alel habib al mustafa abel qasimi

mohammad wa aali mohammad.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning

Det hela började med en befallning, men något gick snett, allvarligt snett…

Vi söker ofta kärlek och bekräftelse från dem vi älskar. Har ni märkt hur ett barn kan bli när

den får ett syskon och inte längre finner sig själv i händelsernas centrum? Barnet känner att

det fått konkurrens om föräldrarnas kärlek. Kanske tänker barnet: ”Varför visar de så mycket

uppmärksamhet till mitt syskon när det en gång var jag som stod dem närmast?” Denna

konkurrens som ofta kan uppstå när ett barn får ett yngre syskon, kan leda till misstag hos

det första barnet, som då riskerar att straffas av sina föräldrar. Vad barnet inte förstår, men

senare inser, är att det har en speciell plats hos sina föräldrar som inte syskonet har, och vice

versa. Det råder alltså egentligen ingen konkurrens, utan i själva verket älskar föräldrarna

dem lika mycket.

En av dem, vars plats var mycket nära Gud, begick ett stort misstag när Adam(A) skapades.

Den avundsjuka och högmod som uppkom när Gud befallde honom att falla ned inför

Adam(A), ledde till hans förvisning och han kom att bli känd som Iblis, eller Satan, den

Utstötte.

Skillnaden mellan Satan och exemplet med barnet, är att Satan aldrig ville acceptera den nya

skapelsen, i form av Adam(A) och dennes släkte…

”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom

Iblees som vägrade, full av högmod, och blev en av dem som förnekar sanningen.” [2:34]

Filosofin bakom satans existens

Det råder en hel del olika uppfattningar angående Satans ursprung. Inom vissa religioner

sägs det att han var en ängel som föll, medan han bland vissa av Islams rättslärda anses vara

en av djinnerna. Oavsett vad hans ursprung var, även om det i många fall tyder på att han

1

var av djinnerna, leder det oss till frågan om hans roll i våra liv. Varför behövs han, när allt

han gör är att leda människan mot trots och elände?

Man skulle kunna säga att satan fungerar som en katalysator, ett verktyg. Vi ser detta oftast

som något negativt, och visst är det så ur många aspekter. Satan fungerar som en

katalyserande effekt inom oss. Vårt Nafs al-Ammarah, dvs. det djuriska jaget, har en

förmåga att till varje pris uppfylla sina begär. Det kan vara nog svårt att kontrollera dessa

begär och med satan som en katalysator kan detta bli oerhört tufft. Precis som en

katalysator snabbar upp en process, leder satan oss snabbare till att följa våra djuriska begär.

Han förstärker således vårt nafs al-ammarah som i sin tur leder oss till synd.

Men satan behöver inte bara ses som någonting dåligt för människan. Dock får vi inte

glömma att han visserligen är vår svurne fiende som det nämns i den Heliga Koranen:

”Djävulen är er fiende; behandla honom därför som en fiende!”[35:6]

Som de flesta kanske vet, sker ingen utveckling utan tester och prövningar i livet. För den

som strävar mot perfektion, är satan ett nödvändigt verktyg, eftersom man då vet vad man

har att kämpa mot. Hade vi aldrig utsatts för prövningar och frestelser, hade vi

överhuvudtaget inte kunnat förbättra oss och vi skulle ha funnit oss själva på en och samma

punkt under hela livet. Men för att vi skall kunna dra nytta av denna fiendskap och kamp

som råder mellan oss och satan, måste vi veta vad som driver honom och varför? Vi måste

även förstå vilka metoder han använder sig utav och hur vi skall skydda oss.

Varför föll satan?

När vi talar om Satan, nämns ofta högmod i kombination till detta. Det var just högmodet

som fick honom på fall. Problemet med högmod är att den drabbade anser sig själv som

bättre eller känner en skam över att erkänna sig själv i underläge. Ett sådant beteende leder

ofta till trots, och därför föreligger en risk för att man istället börjar dyrka sig själv och detta

är ren avgudadyrkan eller polyteism.

I och med de rådande omständigheter runt om i världen idag, ser man tyvärr skrämmande

likheter med vad som hände då Iblis vägrade att falla ned i ödmjukhet inför Adam(A).

Hur får han makt över oss?

Satan har många metoder och tillvägagångssätt för att vilseleda oss muslimer och han har en

stor påverkan på våra liv. Den dagen vi slappnar av, är även den dagen då vi riskerar att

hamna i Satans grepp. Vi får dock inte glömma att hans makt är begränsad över oss

människor, och över dem som står som fasta troende vid svårigheter har han ingen makt,

såsom Gud tydligt nämner i den heliga Koranen:

2

”Han hade ingen myndighet över dem, men [Vi lät honom fresta människorna] för att det

skulle framstå fullt klart, vem som tror på det eviga livet och vem som tvivlar. Din Herre

vakar över allt” [34:21]

Ytterligare en koranvers förtydligar hans begränsning av makt över oss människor:

”Hans makt är begränsad till dem som ställer sig under hans beskydd och som förledds av

honom att tillskriva andra del i Guds makt ” [16:100]

Vi måste vara extremt försiktiga i vårt sätt att leva, för så fort människans själ börjar ta emot

Satans beordringar inleds en relation vilket binder oss till honom. Dock får vi inte tro att

Satan är den drivande eller den utförande kraften i människans felsteg, utan det är hela

tiden vårt djuriska jag som ligger bakom själva handlandet. Dock leder denna relation mellan

Satan och vår själ till att vårt nafs al ammarah blir så starkt att vi inte orkar stå emot de

begär den vill stilla. Det är på detta sätt som Satan får makt över oss.

Hur vilseleder han oss?

Om vi förstått hur han kan få makt över oss behöver vi även få kunskap om vilka metoder

han använder sig av för att lyckas med detta. Satan attackerar oss stegvis, och mycket

försiktigt till att börja med. Han önskar på detta sätt omvandla människan till att bli en

självgående Satan. Vill bara understryka att människan hela tiden har möjlighet till att söka

Guds nåd och således vända om, fram till man nått det sista steget. Där står människan

bortom räddning.

Det första som Satan använder sig av är impulser. Vårt nafs (jag) har en förmåga att ta emot

Sataniska impulser väldigt fort. Då vi utför handlingar utan att fundera över konsekvenserna

kan det leda till att vi begår misstag och då har Satan fått ett grepp om oss.

Det är väldigt lätt att en impuls övergår till frestelser, dvs. en svag röst som hörs inom oss

och skapar oro och samtidigt försöker övertyga oss att följa vår impuls. Det är oftast detta

som kallas för Satans viskningar. Viskningarna framkallar tillslut en önskan om att få uppfylla

frestelserna som ställs inför oss.

Det sägs även att Satan attackerar oss från alla möjliga riktningar som det står i följande

Koranvers:

[Iblis] sade: ”… svär jag att jag skall lägga mig i bakhå
ll för dem längs Din raka väg och jag

skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och du kommer att

finna de flesta av dem otacksamma.” [7:16-17]

Att han attackerar oss bakifrån betyder att han försöker få oss att avstå från att börja vandra

på den rätta vägen.

Med framifrån menas destinationen, dvs. nästa värld. Människans mål i livet baseras ju på

nästa liv, ett mål som Satans attacker önskar försvaga och förringa betydelsen av.

3

Med vänster; menar Satan att han attackerar människan via svartsjuka, fiendskap, snålhet,

etc.

Med höger, attackerar han oss genom goda handlingar. Och hur kan han göra det? Jo,

genom falsk fromhet, vilket är detsamma som riya, eller genom olika rekommenderade

handlingar som leder människan till självbeundran.

Satan försöker även ge oss falska löften, till exempel lovar han fattigdom då vi utför

välgörenhet och på detta sätt hindrar han oss från goda gärningar. Dessutom försöker han

att skönmåla de fel vi har begått och uppmuntrar oss och skapar motivation att fortsätta

med dessa fel.

En av de viktigaste av vapen, som Satan använder sig av är att han framkallar försummelse

och glömskhet inom oss. Men om vi hela tiden försöker påminna oss själva om Gud kan vi

skydda oss. Det är när vi hellre väljer att slappa på soffan framför ”eurosport” eller

”glamour”, än att be i tid, som denna försummelse har fått fäste inom oss.

Om Satan lyckas påverka oss på alla dessa sätt når vi tillslut ett stadium där det inte finns

några möjligheter för oss att återvända. I detta läge har inte Satan något mer med oss att

göra eftersom vi nu själva blivit Sataner.

Satan har väldigt smidiga och psykologiska tillvägagångssätt för att vilseleda oss alla. Precis

som de troende är extremt noggranna med tider och planering är även Satan detta. Så som

vi försöker att jobba oss fram steg för steg, för att nå Guds närhet, har även Satan lagt upp

en stegvis plan för hur han skall vilseleda oss. Det värsta är att han vet hur han skall jobba

med var och en av oss och hans planer är baserade på individen, dvs. anpassat efter var och

en av oss.

Det finns en fin berättelse från Imam Sadiq(A) som belyser en av de tillvägagångssätt Satan

använder sig utav för att skönmåla våra handlingar:

Imam Sadiq(A) hade hört talas om en gammal man som blivit känd för sin fromhet. En dag,

såg Imam(A) denna man omgiven av en folkskara. Efter en stund avlägsnade sig mannen från

folkskaran och började att vandra från platsen varpå Imamen(A) följde efter honom. Efter en

kort stund hade mannen stannat till vid ett bageri där han, utan att någon såg, roffade åt sig

två brödbitar.

Mannen fortsatte vidare till han stannade vid ett fruktstånd, där han plockade upp två

granatäpplen på samma sätt som han hade gjort med brödbitarna. Efter ett tag, kom

mannen fram till en sjuk person och gav denne brödbitarna och frukten för att sedan

fortsätta sin vandring. Imamen(A) gick då framtill mannen och sade att han bevittnat

någonting förvånansvärt hos denna man.

Mannen sade: ”Jag antar att du måste vara Imam Sadiq(A)”. Imamen(A) svarade jakande.

Mannen sade att han fann det olyckligt att Imamen(A) inte tycktes förstå någonting av vad

han gjort. Imamen(A) frågade mannen vilken form av ignorans han sett hos Imamen(A).

4

Mannen sade: ”Vet du inte att Gud har sagt följande i Koranen: Den som för med sig en god

handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas

med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem. [6:160]

Baserat på denna vers har jag fått 4 synder på grund av att jag stal två brödbitar och två

granatäpplen, men eftersom jag skänkt bort dem i Guds namn, har jag tjänat fyrtio

gärningar. Detta innebär att jag erhållit 36 gärningar!

Imamen(A) förklarade för honom: ”Men har du inte hört denna vers i Koranen, som säger

”Gud tar inte emot offer av andra än dem som undviker synd” [5:27]. Vad du har gjort är att

du har samlat på dig fyra synder på grund av du stulit fyra föremål och sedan fyra synder till

för att du har gett dem till någon annan utan dess rättmätiga ägares tillstånd. På detta sätt

har du samlat på dig åtta synder och inga goda gärningar.

Av denna berättelse att döma, leder inte bara en sådan person sig själv vilse, utan vilseleder

även andra.

Hur skall vi skydda oss

För att vi inte skall hamna i Satans fällor finns i grova drag tre åtgärder vi kan utföra. En av

dessa åtgärder är att ge upp sina begär för att förena sig själv med sin Herre. Detta kallas för

underkastelse. Självklart finns det olika stationer och nivåer av detta. Ju högre människan

når desto mer immunitet får hon gentemot allt ont, dvs. Satan och Nafs al-Ammarah.

Dyrkan, Taqwa (fromhet) är resultaten av en sådan åtgärd. Man kan säga att denna form av

underkastelse till Gud i dess yttersta bemärkelse skapar immunitet gentemot Satans

inflytande.

En annan åtgärd för att stå emot Satan är den ständiga hågkomsten av Gud, dvs. Dhikr. Detta

befriar människan från glömska och Satans makt över oss minskar radikalt genom detta.

För att kunna bli immun mot Satan, måste vi i vårt hjärta och genom våra handlingar

acceptera den plan som Gud satt upp för att motverka den ondska som drabbar oss i våra liv.

Avslutning

Denna föreläsning var bara ett försök till att skrapa på ytan om konceptet kring Satan. Satan

är ett ämne som vi behöver analysera och inte försumma. När jag skulle leta inspiration till

denna föreläsning, förvånades jag över hur lite information om Satan det finns på engelska

eller svenska språket, givetvis ur Islamisk synvinkel. Låt oss hoppas att det blir ändring på

detta i framtiden.

Tillsist kommer här några råd till hur vi kan lära oss själva att motstå Satans frestelser och bli

tillgängliga att kunna ta emot det gudomliga ljus som Allah(SWT) skänker till sina sanna

tjänare:

Tala inte om andras brister, då vi själva inte är helt perfekta och felfria.

5

Oroa er inte för er försörjning, utan ha tålamod vid ekonomiska kriser och lita till

Gud, den bäste försörjaren.

Sätt inte er tillit till någon annan än Gud, för ni kommer bara att bli besvikna.

Slappna aldrig av från tanken att ni när som helst kan drabbas av Satans

påfrestningar.

Må Gud hjälpa oss att uppnå vårt mål, och ge oss möjligheten att med våra ägodelar och liv

som insats arbeta konstant för den Väntades(AJ) återkomst!

Dua Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

6

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *