Tawbah- Vägen tillbaka till Gud

Tro inte att människan kan utföra tawbah eller uppfylla dess villkor efter syndens rötter har stärkts. Vårsäsongen för ånger är ungdomen då synderna är färre, hjärtats mörker är ofullständigt, villkoren för tawbah är enklare och deras uppfyllanden inte är så svåra…” 

Håll fast vid den Heliga Koranen

Del 2: Belöningen från läsningen

– Ehsan ­ Paltalk – 21/8-2010

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Den Heliga Koranen är sannerligen vår bästa vän, varför? För det är Guds ord och Gud är vår bästa

vän. Koranen är som brev från Gud som han har skickat til dig och mig att vägleda oss genom livets

resa. Koranen är en vän som om vi höll hans hand skul e han leda oss ända til Paradiset. I förra

föreläsningen gick vi igenom korrekt vett och etikett som vi bör iaktta vid denna vänskap när vi läser

ur den Heliga Koranen. Vi talade om respekt och vördnad, om att Koranen är en manifestation av Ahl

al-Beit(A) och att vi således bör uppföra oss i Koranens närvaro precis som vi skul e uppföra oss i Ahl

al-Beits(A) närvaro. Vi talade om att tjäna Koranen, dvs. läsa den och handla efter den och leva upp

til och efter den är som att tjäna Imam Mahdi(AJ). Varför? För att den lagen som Imam Mahdi(AJ)

kommer implementera när han kommer är Koranen, det är ju inte någon annan bok el er system. Det

är Koranen. Så därför måste vi förbereda oss nu när vi har ett val genom att leva efter dess

föreskrifter och även förbereda andra så det inte blir svårt sen när Imamen(AJ) kommer och att vi

Gud förbjude skul e strida mot Koranen och vår tids Imam(AJ) för att vi inte disciplinerat våra egon

att hål a sig til Koranens lagar.

I denna föreläsning precis som det lovades skal vi då gå igenom de söta frukterna som man får av att

vara vän med den Heliga Koranen.

Vi kommer att gå igenom vilka effekter läsningen har, vilken rank läsaren har och vilken belöning som

läsaren får. Detta kommer inshaAl ah att öka vår motivation att hädanefter välja Koranen som vår

bästa vän för jag lovar er mina syskon ni finner ingen annan vän som kan ge er lika mycket gott som

Koranen ger. Hoppet är att efter denna föreläsning kommer vi dels ha lärt oss hur vi ska läsa Koranen

hädanefter och när vi väl läser att vi läser med marif”ah, insikt och målmedvetenhet.

Inledningsvis vil jag också att nästan al a hadither som kommer nämnas under föreläsningens gång

kommer vara hämtade ur den sjätte volymen från hadith samlingen Wasa”el al-Shi`ah, från sidan 165

och framåt.

Effekterna från läsning

Så vilka effekter finns det från att läsa den Heliga Koranen? Läsning av den Heliga Koranen ger

flertalet välsignelser som kommer vara til nytta både i vårt världsliga och andliga liv. Låt oss gå

igenom ett par av dessa.

Effekt 1: Befrielse från straff

Den som läser den Heliga Koranen kommer inte att straffas:

Profeten(S) sade: ”Al ah kommer inte straffa ett hjärta som är en behål are av

Koranen.””

I följande hadith kan vi läsa effekt 5 hela effekter från den Heliga Koranen:

Profeten(S) sade: ”Denna Koran är Al ahs rep och den är det klara ljuset, det

hälsosamma botemedelt … den är ett fäste för dom som hål er fast vid den och en

frälsning för dom som följer den.”

Effekt 2: Ett band med Al ah

Den som läser den Heliga Koranen bibehål er ett band med Al ah. Om vi verkligen vil vara Guds

vänner, då måste vi ju prata med vår vän och lyssna på vad han säger. Den Heliga Koranen är som

Guds telefon til oss. Han ringer oss för att prata med oss. Men det innebär också att när vi väljer att

inte öppnar den Heliga Koranen är det som att vi väljer att inte svara på Guds samtal, sobhanAl ah.

Och när vi läser men inte handlar efter orden är det som om Gud ringt oss och pratat med oss och

sagt vad lösningen på vårt problem är och vi säger i telefon, ”Ah, jo, visst, du har helt rätt” och sen

lägger vi på och struntar i råden vi fått. Vad är det för vänskap egentligen? Men om Gud ringer oss

och vi svarar och Han ger oss Sina visa råd och vi följer dom så blir vi lyckliga och när vi blir lyckliga så

blir Gud glad, inte för Sin skul , men för vår skul att vi är glada och Han manifesterar och visar och

uttrycker Sin glädje över oss genom att belöna oss med Paradiset, nej sobhanAl ah t.o.m större än

Paradiset. Han belönar oss med Sig Själv, med Sin vänskap, med Sitt beskydd. Han säger til oss, ”Oh

Min tjänare! Jag talade och du lyssnade! Vilken god vän du är. Jag sa för din skul och du lyssnade för

Min skul ” och vår vänskap med Gud kommer bli dubbelriktad och besvarad. Bah bah, nu kom vi in på

ett sidospår här men al t detta fick mig att tänka på en märkvärdig Hadith al-Qudsi om fastan som

inte är helt fel att nämna nu då det är den heliga månaden Ramadan. Denna hadith al-Qudsi säger:

”Fastan är Min och Jag kommer att ge dess belöning”. Men arabiskan i samma hadith kan läsas på ett

annat sätt också som ger hadithen en helt annan innebörd på följande sätt: ”Fastan är Min och Jag

är dess belöning!”

Al ahu Akbar syskon. Om vi förstod denna hadith skul e det inte vara märkligt om vi svimmade av

längtan och glädje. Om vi återvänder til ursprungsdiskussionen så är resultatet av en dubbelriktad

vänskap mel an oss och Gud just det här. Gud blir vår vän och när Gud blir vår vän blir Guds vänner

våra vänner. SobhanAl ah syskon. Tänk er att i dödsögonblicket kommer Profeten(S) och Imam Ali(A)

och välkomnar er. Tänk er att ni i Paradiset är grannar med Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A),

Paradisets mästare? Tänk er att ni promenerar längst gårdarna och slotten med Salman al-Farsi, med

Abu Dharr al-Ghifari, med Ammar ibn Yaseer, med Uways al-Qarani. SobhanAl ah syskon.

SobhanAl ah. Detta är effekten av den Heliga Koranen, att den är ett band mel an oss och Al ah som

om vi tar vara på den kommer leda oss til al t detta.

Effekt 3: Ljus

Den tredje effekten är att Koranen är ett ljus och det innebär att den som har ett band med den

Heliga Koranen själv blir upplyst. Tar du ett släckt ljus nära ett tänt ljus så tänds det släckta ljuset. Låt

mig göra en duaa för oss och ni säger ami n: Ya Al ah, O vår Herre, våra hjärtan är släckta och mörka.

Fäst våra hjärtan vid den Heliga Koranen så dess ljus må tända ljuset i våra hjärtan och lysa upp vår

väg och vår grav!

Vad innebär det att Koranen är ett ljus som lyser upp vår väg? En person var på väg hem en natt när

han såg att ett ljus hela tiden lyste och slocknade nere vid en gränd. Han gick mot ljuset som tändes

och släcktes hela tiden och såg att det kom från en man. Han närmade sig mannen och såg att ljuset

kommer från hans mun. Perosnen gick fram til mannen och insåg att det här är ingen mindre än

självaste Sheikh Abbas Qummi(RA), författaren til Mafatih al-Jinan. Personen frågade Sheikh Abbas

Qummi: ”Jag såg ett ljus komma från och gå från din mun hela tiden, vad är det för något?”

Sheikh Abbas Qummi svarade: ”Det är en dhikr jag gör, medan jag säger den så lyser min väg upp och

i pausen mel an repetitionerna när jag andas och slutar säga dhikren så slocknar ljuset!”

Vad var det för dhikr han gjorde? Det var en särskilt vers ur den Heliga Koranen som ger ljus til den

som läser. Det är en vers som gör mirakel ur andlig synvinkel och lyfter slöjorna och för dig från

mörker til ljus. Men dhikren måste läsas på ett visst sätt, på en viss dag med en viss mängd för att

producera önskat resultat. Men då detta hör utanför vårt ämne och til hör en
av hemligheterna så

får vi lämna det til en annan tid och plats.

Effekt 4: Läkning

Fjärde effekten från den Heliga Koranen som hadithen nämnde är att Koranen är läkande. Den har en

läkande effekt. Fråga: På vad har Koranen en läkande effekt? Är det bara på själen?

Svar: Nej! Koranen är läkande för både kropp och själ!

Den Heliga Koranen själv säger att den är en läkedom til de troende:

[17:82]

[17:82] MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende…

Den Heliga Koranen läker själens sjukdomar genom att ge lösningar på problemen. Och då läsandet

av Koranen i sig är ibadah och dyrkan så läks själen av att läsa då den dyrkar och får i sig noor och

rahma. Men den är även en läkedom för kroppen och fysiska och psykiska sjukdomar. Jag minns jag

läste en medicinsk artikel för flera år sen där man talade om vilka positiva psykologiska effekter en

arabisk melodiös läsning av den heliga Koranen har för en sjuk person även om denne inte förstår

vad som sägs!

Vi har en bok vid namn ”Islamic Medical Wisdom” el er ”Tibb al-Aimmah” som behandlar diverse

psykiska och fysiska sjukdomar genom olika duaa, Koranverser och frukter och örter. Däri står

föreskrivet hur vissa Koranverser undanröjer vissa sorters sjukdomar och smärtor. Men kort och gott

kan sägas att en som är sjuk låt honom läsa lite Koran så mycket som han orkar, inshaAl ah kommer

dom välsignade orden att stil a hans själ och läka hans sjukdom. För att citera Imam Ali(A) i Nahjul

Balagha under 110:e predikan:

Imam Ali(A) sade: ”…Sök botemedel i dess ljus för det läker bröstet…”

Effekt 5: Borg

Den femte effekten från läsning av Koranen är att den blir som en borg och skyddsfäste för den

troende. Det blir al tså som ett sköld, som skyddar den troende från synder och demoner.

Effekt 6: Frälsning

Den sjätte effekten av Koranen och kanske den viktigaste av dom al a är att den som hål er fast vid

den heliga Koranen når frälsning och Paradiset. Men glöm inte här att denna frälsning har vil kor och

utöver de vi gått igenom att man ska leva upp til Koranens ord så är en Koran utan Ahl al-Beit(A) inte

ful ständig. Precis som Hadith al-Thaqalayn säger, Koranen och Ahl al-Beit(A) hål er samman ända til

Domedagen, den ene utan den andre går inte. Så hål Imam Ali(A) i ena handen och Koranen i andra

handen och låt dessa två spegelbilder föra dig til evighetens boning.

Effekt 7: Förmedlare

Den sjunde effekten från den Heliga Koranen är att den som hål er fast vid den och memoriserar den

blir en förmedlare som räddar folk från Helvetet:

Profeten(S) sade: ”Den som läser Koranen för att lära sig den utantil kommer Al ah att

låta honom stiga in i paradiset och hans förmedling kommer accepteras för tio

personer ur hans familj som dömts til helvetet.”

Läsarens rank

MashaAl ah det vara bara några effekter som den Heliga Koranen ger til den läsande. Men vad har

läsaren för rank inför Al ah då?

Profeten(S) sade: ”Den bästa dyrkan är läsning av Koranen.”

SobhanAl ah, bland dom bästa dyrkan som en troende kan göra är att läsa den Heliga Koranen. Det

innebär också att den troende kan bli bland dom bästa i och med att han gör den bäste formen av

dyrkan:

Profeten(S) sade: ”Den bäste av er är den som lär sig Koranen och lär ut den.”

El er enligt en annan version:

Profeten(S) sade: ”De noblaste och mest hedervärda bland min nation är Koranens

folk och nattens folk [som dyrkar Al ah under nattens timmar.”

Den som hål er fast vid Koranen räknas al tså som eliten bland Profetens(S) nation.

Fodayl ibn Yasar återberättar att Imam Sadiq(A) sade: ”En som memoriserar Koranen

och lever enligt dess vägledning kommer att ha likvärdig rang med de hedersvärda och

fromma gudomliga ambassadörerna.”

SobhanAl ah vilka sanna ord. En som formar hela sitt liv efter den Heliga Koranen och sprider

Koranens ord bland människorna är som Profeterna(A) och Awliyah(A) som också spred budskapet

bland massorna.

Det finns en annan märklig hadith från Imam Musa Kadhim(A) där han säger:

Imam Musa Kadhim(A) sade: ”Paradisets nivåer är lika många som antalet verser i den

heliga Koranen. Man komer bli til sagd att läsa en vers och stiga upp så man kommer

att läsa en vers och stiga.”

Vad kan menas med att läsa en vers egentligen? Man kommer ju inte läsa ur en Koran uppenbarligen

utan det är hjärtat som läser och för att hjärtat ska läsa måste den kunna verserna och vara formad

efter dem. Kanske är det så att en som spenderat sitt liv med att läsa, memorisera och leva upp til

Koranens vackra verser kommer stiga upp i rank på Domedagen i proportion med antalet verser som

han kan och lever upp til .

Som ni kan se syskon har al tså läsaren av den Heliga Koranen en hög rank inför Al ah och räknas

bland eliten. Det gäl er bara att öppna boken och börja läsa och reflektera och imeplementera och

göra det om och om och om igen til s ens möda bär frukt och själen reformeras inshaAl ah.

Belöningen

Det för oss til den sista delen av föreläsningen, nämligen vilken belöning det är som läsaren får. Jag

ber er mina kära vackra underbara älskade respekterade bröder och systrar att verkligen lyssna på

dessa ord. Öppna era hjärtan och lyssna. Om ni lyssnar och tar til er kommer ni inse vilken stor

handling ni gör när ni läser Koranen och ni kommer inte vilja släppa den inshaAl ah.

Imam Baqir(A) sade: ”Den som läser Koranen i sin bön ståendes kommer Al ah att för

varje bokstav han läser skriva 100 goda gärningar, och den som läser Koranen

sittandes [i sin bön] kommer Al ah att skriva för honom 50 goda gärningar för varje

bokstav. En som läser Koranen i annat til stånd än bön så kommer Al ah att skriva för

honom 10 goda gärningar för varje bokstav.”

SobhanAl ah syskon! Detta är en hadith som sen jag läste den i min tidiga ungdom har verkligen

fastnat hos mitt hjärta. Tänk er syskon. Ni öppnar Koranen, ni läser ”Bismil ahi Rahmani Rahim”, det

innehål er 19 bokstäver, ni har fått 190 belöningar. Ni går vidare, ”Alif Lam Mim”, det är 3 bokstäver,

ni får 30 belöningar, det blir 220 belöningar! Ni har inte ens börjar läsa ändå har ni samlat på er fler

goda gärningar än ni gjort under hela månaden! SobhanAl ah!

En annan version av samma budskap är följande:

Bashir ibn Ghalib alAsadi återberättar från Imam Hossein(A) som sade: ”Den som läser

den heliga Koranen i sin bön ståendes kommer Al ah att til skriva honom 100 goda

gärningar för varje bokstav och om han läser den heliga Koranen i ett annat til stånd

än bönen så kommer Al ah att til skriva honom 10 goda gärningar för varje bokstav och

om någon lyssnar på den Heliga Koranen när den läses kommer Al ah att til skriva

honom 1 god gärning för varje bokstav. Om någon läser ut den Heliga Koranen under

natten så kommer änglarna att be för honom til morgonen och om han läser ut den

under dagen så kommer änglarna att be för honom til kväl en och hans böner

kommer accepteras och detta kommer vara bättre för honom än al t som är mel an

himlarna och jorden.”

Al ahu Akbar syskon! Jag läser för er ”Bismil ahi Rahmani Rahim”, jag får 190 hassanat men ni får 19

bara av att ha hört m
ig! Jag läser ”Alif Lam Mim” jag får 30 extra belöningar men ni får 3 bara av att

ha hört mig säga det! Ni har al tså fått 22 belöningar och hassanat bara av att ha hört mig säga

”Bismil ahi Rahmani Rahim, Alif Lam Mim”!! Titta på din dag idag, vad har du gjort egentligen? På 10

sekunder har vi al tså lyckats samla ihop fler goda gärningar än vi gjort under hela dagen!

Om vi lyssnar på haram musik får vi synder så glöm den. Men om vi lyssnar på Anashid som sjunger

om Gud hela dagarna, el er om vi lyssnar på Latmiyyah som hela dagarna så har vi inte fått någon

belöning för al t det. Det är inte haram, det är halal, och det största den lyckats producera är att vi

tänker lite mer på Al ah och Islam kanske. Men om vi lyssnar på Koranen, förutom att vi garanterat

tänker mer på Al ah och att Satan tar avstånd från oss så får vi goda gärningar för varje bokstav vi

hör. Titta på er arbetsplats. Dom flesta svenskar brukar ha på radion och lyssna på musik och folk

som babblar meningslösa saker i talkshower på radion i 8 timmar i sträck. Gud vet hur många

bokstäver dom hört, hur många negativa ord dom hört, hur mycket negativa känslor dom fått, hur

mycket dom tappat verklighetsföranknikng, hur mycket dom levts sig bort i en drömvärld, hur många

negativa tankar al t det här har framkal at. Tänk er om en person lade jag säger inte 8 timmar, men 1

timme, el er en halvtimme, el er i al a fal i bilen på vägen til och från jobbet, på Koran istäl et. Tänk

er hur många bokstäver som ni skul e höra där ni för varje bokstav får en belöning, tänk er hur lugna

ni skul e bli, hur starka era själar skul e bli, hur mycket ljus ni skul e få, hur mycket ni skul e tänka på

Al ah?! Tänk er vidare om ni på er rast när rökare går och röker en cigaretter och fyl er deras bröst

med gift, tänk er om ni var lika lojala mot Koranen som rökarna är mot sina cigarreter och gick til

Koranen och bara läste några fåtal verser och fyl de era bröst noor? Hela er dag skul e förändras

syskon. Tänk er sedan att ni hål uppe den här röda tråden av Koranläsning genom hela er vardag, där

ni inledde dagen vid fajr med 50 verser och sedan innan jobbet välsignade er dag med några verser

och under arbetet på rasten läste några verser och framåt kväl en memorisera några verser och

innan ni lade er avslutade dagen med samma noor som ni påbörjade dagen med, tänk er syskon hur

välsignade ni skul e vara, hur ni skul e beundras av änglarna, hur ni skul e göra er Profet(S) stolt att ni

tog vara på den Koran som han krigade för att nå ut til er, tänk er hur ni skul e reformeras, hur era

själar skul e vänja sig vid Guds ord, hur Koranens verser skul e eka inom er konstant och mynna ut i

era handlingar. Ja syskon, t.o.m papegojor som hör ett ord upprepas til räckligt många gånger lär sig

det och fastnar vid det och upprepar det. Och vi är sannerligen bättre än papegojor, tänk er om vi

hål fast vid Koranen på detta sätt, vilken rang vi skul få, vilken höjd vi skul e nå, mot vilket Paradis vi

skul e gå!

Lyssna syskon, lyssna på följande hadith som berättar just det här på ett så strålande sätt som gör

hjärtat glatt och gör själen ivrig att gå til Koranen och trösta sig med Koranen och ful ständigt drunka

i Koranen:

Imam Sadiq(A) rapporterar från Profeten(S) som sade: ”Den som läser tio verser om

natten kommer inte att räknas bland ghafileen (de hänsynslösa som glömmer).

Den som läser 50 verser om natten kommer räknas bland dhakireen (de som minns

Al ah).

Den nsom läser 100 verser om natten kommer att räknas bland qaniteen (dyrkarna).

Den som läser 200 verser kommer att räknas bland kashe”een (de som är ödmjuka och

fruktar Al ah).

Den som läser 300 verser kommer att räknas bland fa”ezeen (de segrande).

Den som läser 500 verser kommer att räknas bland mujtahideen (de som strävar för

Al ahs skul ).

Den som läser 1000 verser kommer att få 1 Quintar til skriven sig och en Quintar är

15″000 (el er enligt vissa versioner 50″000) mithqal av guld och en mithqal är 24 Quirat

där den minsta är lika stor som berget Uhud medan den största är lika stor som vidden

mel an himlen och jorden.”

Avslutning

Bah bah bah mina underbara syskon, mina vackra syskon, jag kan redan se framför mer hur era

ansikten ler, hur era ansikten lyses upp och hur ni förskönar era ansikten genom en harmonisk

läsning av den Heliga Koranen. Jag kan se framför mig hur ni kommer göra Koranen til er bästa vän,

hur ni kommer hål a fast vid den i regn och rusk, hur ni kommer fyl a era liv, er tomhet, er glädje och

er sorg med den. Vi har nått slutet av denna föreläsning men jag tackar Al ah över Hans otaliga

välsignelser över Sina svaga tjänare, däribland att Han ökat er kärlek til Koranen.. Om ni går vägen vi

pratat om mina kära syskon, om ni gör Koranen til era bästa vänner i era liv så kommer ni nå oanade

höjder. Varför? För ni har något som dom andra inte har. Ni har Ahl al-Beits(A) kärlek och Wilayah

och ledarskap. Om ni gör era två ögon til Koranen och Ahl al-Beit(A) kommer ni gå ända til toppen

inshaAl ah och om ni Gud förbjude skul e vackla på vägen kommer de garanterat att komma til er

undsättning. Jag fann inget bättre av avsluta vår föreläsning än med följande hadith som verkligen

sammanfattar al t det vi pratar om, vilken rank läsaren har och vilken vän Koranen är:

Sa”ad al-Khaffaf rapporterar att Imam Sadiq(A) sade: ”O Sa”ad lär dig Koranen för på

Domedagen kommer Koranen att komma i den bästa formen som människorna har

sett.”

[Imamen fortsatte…] ”ända til Koranen kommer til Al ah och Al ah säger til Koranen,

”O min auktoritet på jorden och mina sannfärdiga sagda ord, titta upp och önska dig

för dina önskningar kommer uppfyl as och förmedla för din förmedling kommer

accepteras. Hur har du funnit Mina tjänare?”

Den heliga Koranen kommer att svara, ”Min Herre, vissa av dem höll fast vid mina

läror och tappade inget men vissa av dem försummade mig och var orespektabla mot

mig och trodde inte på mig trots att jag var Din auktoritet över al a Dina varelser.”

Al ah svarar då, ”Jag svär vid Min majestät, storhet och höghet att Jag idag ska ge de

20 bästa belöningarna för din skul och Jag ska straffa hårt för dig.”

Imamen(A) fortsatte, ”Koranen kommer då att närma sig en av våra efterföljare och

säga til honom, ”känner du igen mig? Jag är Koranen för vars skul du var vaken hela

natten och mötte svårigheter i ditt liv. Kom, låt oss gå til Al ah.”

Koranen kommer sedan att säga, ”Herre detta är Din tjänare som var väldigt nära mig

och hatade andra för mig.”

Al ah kommer då att säga, ”Låt Min tjänare stiga in i Paradiset och låt han bli klädd i

paradisets kläder och låt han bli kronad.” Han blir sedan förd til Koranen och Koranen

kommer bli til frågad [av Al ah], ”Är du nöjd med belöningarna som din vän har fått?”

Koranen kommer säga, ”Herre, jag ser dessa som en liten belöning, ge honom al a goda

saker.” Al ah kommer då säga, ”Jag svär vid min Majestät, Heder och Höghet att Jag ska

belöna honom och andra som honom med 5 saker som är al t det goda: Jag ska ge dem

evig ungdom, hälsa, rikedom, lycka och liv.”

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *