Sabr – De troendes stöttepelare

           ”Tänk er om man inte kände någon oro när man drabbas av svårigheter.  Tänk om man alltid kunde känna tacksamhet. Tänk er ett liv där  tålamodet ständigt beaktas. Denna typ av levnad är den troendes vardag…”                                    

Sabr ­ De troendes stöttepelare

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Paltalk 2009-05-01

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam alel habib al mustafa abel qasimi

mohammad wa aali mohammad.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning:

Världssynen på muslimer idag är annorlunda än för 10 år sedan. Hatet har ökat och vi ser det

tydligt i och med alla högerextrema partier som vinner mark inom Europas politik idag, inte

minst i länder som Österrike, Danmark, Holland, etc. Även här i Sverige har hatet börjat

synas mer och mer. Det har till och med gått så långt att vissa inte ens anser Islam som en

religion utan som sekt, beståendes av en massa kvinnoförtryckande män i långa klänningar

och långt viltvuxet skägg. Mitt i allt detta, står vi handlingsförlamade. Vi måste förändra

denna bild, det är vi nog alla överens om, men detta sker inte över en natt. Vi kommer att se

värre tider framöver, och för detta behöver vi en stöttepelare att luta tillbaka oss på. Och

denna, vår stöttepelare är inget annat än Sabr – tålamod.

Den Heliga Koranen säger: Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och

uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er

väl i händer. [Surah al-Imran, 3:200]

Sabr ­ en definition inom Väst:

Tålamod är något vi ofta tänker på när det handlar om att kontrollera sin ilska eller utföra en

svår uppgift utan att ge upp. För att vi skall få en klarare bild av definitionen av tålamod är,

rent akademiskt tänkte jag läsa upp en definition av tålamod från en ordlista:

”Tålamod betraktas av många som en moraliskt eftertraktansvärd egenskap. Tålamod är

förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. En

tålmodig person kan hantera yttre stress utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.

Inom vissa religioner framställs tålamod som en dygd, det nämns både i Bibeln och i

Koranen.”

Sabr ­ en definition inom Islam:

Hur definieras då tålamod inom Islam? Sheikh Tusi(RA) har definierat tålamod så här:

”Tålamod innebär att hålla tillbaka oron inom en själv vid oönskade händelser.”

1

Gnostikern Khwajah `Abd Allah al-Ansari(RA) har sagt angående tålamod: ”Tålamod innebär

att hålla tillbaka jagets klagan över dolda plågor.”

Dessa definitioner är ganska djupa och kräver en större förståelse av vad tålamod verkligen

innebär så att de kan förstås fullt ut..

Olika typer och nivåer av Sabr:

Om vi fördjupar oss i definitionen av tålamod ser vi att det måste finnas en hel del olika

typer och nivåer för detta.

Imam Ali(A) återberättar en hadith från Profeten(S), där han(S) säger: ”Tålamod är av tre

typer: Tålamod vid sorg och lidande, Tålamod i lydnad, och tålamod beträffande olydnad (av

Gud). Den tredje överträffar de andra två.” [Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, bab al-Sabr, hadith 15]

Av hadithen urskiljer vi alltså tre nivåer av tålamod:

  1. Att ha tålamod då vi drabbas av svåra händelser och tragedier. Om ens livspartner

går bort, eller om man förlorar sitt arbete bör man alltså inte ge upp livet, utan

kämpa vidare. Om en person väljer att hoppa ned för en bro, då de kuggat

uppkörningen för 7:e gången kan man anta att de brustit i denna nivå av tålamod.

  1. Att ha tålamod i lydnad är nödvändigt för att kunna leva ett liv under olika regler och

lagar. Alla samhällen idag är mer eller mindre uppbyggda genom olika regler och

lagar som alla är menade att lyda. Vi muslimer, har ju skrivit under ett kontrakt med

Allah(SWT), där vi väljer att avstå från synd och således lyda de regler och normer

som satts, för att genom dessa fullända moralen i samhället.

  1. Men hur kan då tålamod beträffande olydnad av Gud överträffa de andra två typerna

som nämndes i hadithen? Jo, för att denna nivå av tålamod sträcker sig mycket

längre än de övriga två och kan handla om en mängd olika saker. För de som strävar

att uppnå perfektion, är denna nivå av tålamod ett måste. Hur ofta trotsar vi inte

Gud, till förmån för begären? Då renandet av jaget utförs, upptäcks ofta olika former

av olydnad, man kanske inte är fokuserad i bönen, vilket är en olydnad av Gud. Eller

man kanske väljer att äta en extra snickers, fastän man är mätt och kanske 25 kilo

överviktig, detta är också olydnad. Hur som helst är denna nivå av tålamod väldigt

omfattande och därför bör man försöka finna vilka former av olydnad som finns i ens

liv och sträva efter att ta bort dessa genom tålamod och uthållighet.

Imam Ali(A) har sagt: ”Tålamod är av två typer: Tålamod med det du ogillar, och tålamod

med det du tycker om.” [Mizan al-Hikmah, hadith 10099]

En del bland de muslimska syskonen idag spenderar mashaAllah mycket tid på att sprida

Islams budskap till samhället. Sättet vi gör detta på kan skilja sig. Exempelvis kanske man

älskar att blogga, så som vissa unga muslimer idag gör. Men däremot ogillar man att till

exempel översätta Islamiska böcker. Båda dessa fungerar vid spridandet av Islam, men

2

ibland kan det hända att ”bloggaren” passar bättre, eller behövs mer som en ”översättare”.

Det sägs att Seyyed Hassan Nasrallah(HA), drömde om att spendera sitt liv studerande vid

hawzah, dvs. Islamisk skola. Men Allah(SWT) ville annorlunda. Den dåvarande ledaren för

Hizbollah i Libanon, Seyyed Abbas Mousawi(RA), beordrade Seyyed Nasrallah(HA) att börja

predika och hålla tal. Detta var inte något han egentligen ville från början, men med tålamod

och tillit till sin ledare och Gud, började han med detta, och resultatet av detta, ja, det ser vi

tydligt idag…

Förhållandet mellan Sabr och Ma”rifah om Gud:

Vi får inte glömma att så länge som vi känner oss bedrövade över motgångar och svårigheter

i livet, kommer vår ma”rifah (kunskap) om Gud att brista. Tålamod är en känsla som ofta

snurrar runt i våra tankar, men den tanke på att visa tålamod som dyker upp då vi drabbas

av en plötslig olycka kan inte kallas för tålamod. Oftast är det en form av ängslan eller oro

som drabbar oss vid svåra händelser och när kommer ihåg att visa tålamod är detta

egentligen inte tålamod. Ängslan och oro stör våra hjärtan och leder oss till sorg, och detta

gör att hela vår karaktär ändras. Den handling som utförs utan anspråkslöshet, ånger, och

ödmjuka åkallelser till Gud kommer från en person som är ängslig, och inte från någon som

är tålmodig. I boken ”Lantern of the Path” säger Imam Sadiq följande:

”Tålamodets början är bittert, men dess slut är sött för vissa; men för andra är både dess

början och slut bittert. Den som än träder in på dess stig vid dess slut har anslutit sig. Den

som träder in från stigens början har lämnat den. En person som har kunskap om tålamodets

värde, kommer aldrig att kunna vara utan det.” [Lantern of the Path, sektion 88 ­ tålamod]

Om vi lyckas bli belåtna och glada över de motgångar och problem som drabbar oss,

kommer vår själ att nå högre rank
och vi kommer att komma närmare Allah(SWT). Tålamod,

när det gäller att avstå från synder eller fullgöra sina plikter, är kopplat till den bristande

kunskapen vi har om hemligheterna bakom dyrkan. Om vi helhjärtat tror på att det vi

kommer att erhålla i nästa liv, som ett resultat av våra gärningar i detta liv, kommer vi inte

att känna oss utmattade eller bedrövade när vi går igenom svårigheter och utsätts för

fientlighet och islamofobi. Vi kommer istället känna glädje över detta, till den grad att den

belåtenhet vi känner blir starkare än den ängslan och oro som en vanlig person kan känna

när det kommer till sådana här händelser.

Vi kommer att vara överlyckliga över de svårigheter som drabbar oss när vi utför vår plikt

inför Gud. Och alla dessa svårigheter kommer att föra oss närmare Allah(SWT) och vår

hängivenhet kommer att öka. Perfektionen av denna egenskap manifesterades av Imam

Hossein(A) och hans anhängare vid den tragiska händelsen i Karbala som ni så väl känner till.

Imam Ridha(A) har sagt följande i en hadith: ”Om du är i stånd att handla för Gud med fast

övertygelse, gör detta. Om du inte är i stånd att göra detta, ha då tålamod vid obekväma

situationer för detta kommer att föra med sig stor belöning.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, vol.

82, s. 136, hadith 21]

Hur uppnår vi Ma”rifah om Gud:

3

Ma”rifah om Gud är inte lätt att uppnå. Men om vi med tålamod verkligen strävar efter det

kommer vi inshaAllah att lyckas. I tafseer al-Mizan, vol 1, sid. 217-220, står det att kunskap

når människan i olika stadier. (1) först blir vi medvetna om ett koncept eller en tanke; (2)

sedan får vi en del tvivel huruvida denna tanke är korrekt; (3) sedan blir vi benägna att

acceptera den; (4) sedan kommer möjligheten att vi skulle acceptera det motsatta synsättet,

gradvis att försvinna helt och det är då blir vi fullt övertygade om sanningen i denna tanke ­

det är denna fasta övertygelse som kallas kunskap.

Denna förklaring kan vi ta med oss när vi önskar få kunskap om Gud inshaAllah.

Resultatet av Sabr:

Om vi nu har tålamod i allt, vad kommer resultatet att bli?

Tålamodet kommer att ge oss den disciplin och den själsliga träning som vi behöver för vår

strävan mot perfektion. Så om vi med tålamod bär på de bördor och svårigheter som dyrkan,

och avhållandet från synder medför, och gör detta med en ren avsikt och i lydnad till Gud, då

kommer det gradvist att bli enkelt för oss att bära dessa bördor. Vi kommer inte längre att

vara lika fast i våra begär och vår själ kommer att överge sitt tidigare okontrollerade tillstånd

och på detta sätt kommer vi att nå mycket högre rank och högre spirituella stadier. Om vi

praktiserar tålamod i kombination med påbjudandet av gott och förbjudandet av ont (amr

bil ma”ruf wa nahi `anil munkar), kommer detta göra oss mer stadiga på foten och mer säkra

i vår tro. Tålamodet gör oss mer beslutsamma att ta oss förbi hinder och gör att vi oftare

kommer att agera på ett klokt och rationellt sätt.

Om man ser på tålamod i förhållande till synder, är det källan för jagets taqwa (fruktan av

Gud). Ser vi på tålamod i förhållande till lydnad, är detta källan för närhet till Gud och Hans

kärlek. Och att ha tålamod vid motgångar är källan för belåtenhet med det gudomliga ödet.

Olika nivåer av tålamod enligt urafa:

Urafa, dvs. Islamiska mystiker delar upp tålamod i 4 olika stadier eller stationer.

  1. Sabr fi Allah (Tålamod i Gud): Detta handlar om att vara orubblig när det handlar om

att göra sig av med alla dåliga vanor som till exempel att ljuga, baktala och att känna

girighet. Det handlar också om att ta bort fula egenskaper såsom egoism, hyckleri och

avundsjuka. Sedan handlar det även om att avstå från kärlek till materiella saker eller

lockelser i form av att undvika att lyssna på haram musik, offra en del av sömnen för

nattbönen och att äta återhållsamt under renandet av jaget. Det handlar alltså om

förnekandet av jaget på stigen av den Älskade, dvs. Allah(SWT). Detta stadium tillhör

de andliga vägfararna.

  1. Sabr ma`a Allah (Tålamod med Gud): Detta är ett stadium då den ivrige vägfararen

under sin rena dyrkan och strävan på Guds stig uppnår ett stadium av osjälviskhet på

ett sådant sätt att denne ibland bevittnar Guds närvaro. Ljuset av Guds namn och

attribut lyser upp vägfararens hjärta och syn. Vägfararen måste här vara tålmodig och

4

skydda sig själv från rester av egenkärlek, stolhet, etc. för att kunna bevittna högre

stadier.

  1. Sabr `an Allah (Tålamod från Gud): Detta stadium tillhör Guds awliya”, som efter att

ha bevittnat Guds intensiva kärlek, måste återvända till sin egen fysiska värld och

utstå separationen från Honom. Detta är det svåraste och jobbigaste av alla stadier.

Denna storslagna nivå av tålamod indikeras av Imam Ali(A) i dua Kumail där det sägs:

”O” min Gud, min mästare, min beskyddare, min Herre! Även om jag kunde utstå Din

bestraffning, hur skulle jag kunna utstå separationen från Dig?!”

  1. Sabr bi Allah (Tålamod för Gud): Detta är stadiet av perfektion som upplevs då någon

uppnår stadiet av att existera endast i Gud (baqa” bi Allah) och formar sig själv med

Guds måttstock. Detta är för de som välsignats med stabilitet och ståndaktighet och

är enbart något som kan uppnås av den som uppnått perfektion.

Belöningen för Sabr:

Det känns alltså som om tålamod är oerhört svårt att erhålla i dess yttersta form, men bara

för att vi inte skall tappa glöden på grund av detta tänkte jag dela med mig av en hadith

angående belöningen för den som har tålamod.

Imam Sadiq(A) har sagt: ”Den bland de troende som med tålamod utstår en motgång som

drabbar denne, kommer att få samma belöning som tusen martyrer.” [Al-Kulayni, al-Kafi,

vol.2, bab al-Sabr, hadith 17]

Tips om hur man kan erhålla Sabr:

Hur skall vi då kunna uppnå tålamod? Vad behöver vi göra för att lyckas med detta?

Det sägs att denna värld är den troendes fängelse. Samla därför all er kraft och ha tålamod

med livets upp och nedgångar. Ställ er därför upp med mod och styrka mot alla motgångar

och förtryck som sker.

Vi måste intala oss själva att all den oro och ängslan vi upplever inom oss är meningslös när

vi skall tackla de svårigheter och motgångar vi ställs inför. Vi måste bli mer tacksamma inför

Gud och aldrig klaga öppet framför andra. Ibland när vi har ont någon stans, så är det väldigt

lätt att berätta för alla andra hur ont man har, och hur synd det är om en själv. Är detta

något ni känner igen? Om så, undvik detta!

När vi drabbas av svårigheter, bör vi vända vårt hjärtas uppmärksamhet till den Absoluta

Perfektionen, dvs. Allah(SWT). Om vi gör detta kommer vi själva att få bevittna effekterna

redan i denna värld och våra hjärtan kommer bli så vidsträckta att de i själva verket blir

manifestationens rike. Om vi lyckas med detta kommer vårt hjärta att bli belåtet och allt

relaterat till detta materialistiska liv kommer att bli värdelösa i våra ögon.

Tålamodet kommer att ge oss stora belöningar och vi kommer att bevittna dess vackra

former, redan i Barzakh.

5

Om vi bara kan inse att allt som sker
ligger i Guds händer, skulle vi inte klaga över det som

drabbar oss. Vi skulle snarare ta emot dem med öppna armar, uppfylla våra förpliktelser och

tacka Honom för Hans frikostiga gåvor.

Avslutning:

Så för att avsluta det hela kommer ett visdomsord från Imam Ali(A) att läsas upp.

Imam Ali(A) sade: ”Den som praktiserar tålamod kommer aldrig att berövas lycka och

framgång, även om detta skulle ta en lång tid.” [Nahjul Balagha, yttrande nr: 153]

Att kunna sammanfatta något så komplext som tålamod med enbart en mening visar på

hans(A) enorma storhet, subhanAllah.

Dua Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

6

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *