Varför Halal mat?

  Vad man äter reflekterar oftast vad man är. Med detta i åtanke bör man kanske ställa sig frågan: Vilken effekt har egentligen Halal mat på vår själ?                                    

Varför halal mat?

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Paltalk 2009-04-10

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam alel habib al mustafa abel qasimi

mohammad wa aali mohammad.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning:

Minns ni när ni var små? Hur ni stod i kö till matsalen, väntades på den där halvskabbiga

grönsaksbiffen eller kålpuddingen medan övriga klasskamrater väntade på köttbullar,

lasagne, hamburgare… Kände ni er utanför och undrade varför inte ni också kunde äta

samma mat som de övriga och varför mamma och pappa bara tillåt att man åt sådan mat

hemma? Vissa muslimer åt ju även de av köttet som serverades, men själv skulle man stå i

en kö med framtida vänsteraktivister och känna sig utanför.

Vad ni inte visste då, var att era föräldrar i själva verket gjorde er en stor tjänst. En tjänst

som skulle komma att påverka ert fysiska och mentala tillstånd, som idag gjort att ni sökt er

till sanningen.

En grund byggd på halal mat.

Halal ­ en definition:

Halal är en Koranisk benämning på vad som är tillåtet inom Islam och omfattar allt mänskligt

handlande. I icke-muslimska och/eller icke-arabisktalande länder, som till exempel Sverige,

förknippas termen oftast med reglerna om tillåtna livsmedel. I Koran och hadith har vi

erhållit riktlinjer för vad som är halal mat respektive haram mat.

En muslims liv kretsar kring begreppet halal. En muslim måste tjäna sina inkomster från halal

källor, vara delaktig i endast halal transaktioner och enbart konsumera halal mat och dryck.

Inom den islamiska religionen, läggs en stark betoning på renhet – både andligt och i

samband med mat och dryck.

All mat och dryck som godkänns för konsumtion måste överensstämma med den islamiska

lagstiftningen (shariah) som anges i Koranen, Sunnah (tradition) och i Fiqh (förståelse).

Vid val av mat och dryck, har Islam fastställt tre mycket viktiga riktlinjer att gå efter.

1

  1. Livsmedel som förbjudits av Allah(SWT) får inte konsumeras.

  2. Livsmedlet måste ha införskaffats på ett tillåtet(halal) sätt.

  3. De livsmedel som är skadliga för hälsan skall väljas bort.

För de av er som önskar mer ingående förklaringar av vad som bedöms vara halal respektive

haram, vill jag hänvisa er till respektive Marji” (rättslärd).

Islam förespråkar god hälsa:

Muslimer förväntas äta för att överleva, för att bibehålla god hälsa och det är viktigt att

komma ihåg att vi inte lever för att äta.

I Islam anses konsumtion av mat vara en form av dyrkan såsom bönen, fastan och andra

religiösa aktiviteter. Men bara för att ni hörde detta nu, så behöver ni inte trycka i er en

massa choklad praliner och annan godis medan denna föreläsning pågår…

Imam Kadhim(A) sade: ”Avhållsamhet är den mest överlägsna medicinen och magen är

grunden till alla sjukdomar.” [Safinat ul-Bihar, vol. 1 s. 345]

Vi muslimer bör alltså äta för att upprätthålla en stark och sund kroppsbyggnad, så att vi kan

bidra med vår kunskap och ansträngning för välfärden i samhället.

En muslim har tvärtemot som plikt att göra ansträngningar för att uppnå bästa kvalitet, rent

näringsmässigt.

Viktiga förutsättningar för tjänandet av levebröd:

I surah 5, i den heliga Koranen, dvs. den himmelska måltiden, får vi en uppfattning om hur

illa det är att konsumera haram mat:

Och du ser hur många av dem skyndar att begå synd och överskrida gränserna och deras

konsumtion av det som är olagligt anförskaffat, Ja, skamligt är deras beteende! Varför

förbjuder dem inte deras andliga ledare och deras rabbiner att komma med syndiga [och

osanna] påståenden och att konsumera det som är olagligt anförskaffat? Ja, de begår de

skamligaste handlingar! [Surah al Ma”idah, 5:62-63]

En viktig fråga, som de flesta idag kanske inte lägger så stor vikt kring är frågan om hur vi

tjänar vårt levebröd. Av versen att döma är det en stor synd att konsumera mat som skaffats

på otillåtna sätt.

En rättslärd vid namn Sayyid Abu A”l Maududi skriver i sin bok Islam och de ekonomiska

problemen: ”Islam tillåter människor att skaffa sitt levebröd på vilket sätt de vill. De har fått

friheten att välja yrke och således försörja sig själva, men Islam ger dem inte tillåtelse att

2

tjäna på ett sätt som är skadligt för samhället. Det bör heller inte äventyra den sociala

jämvikten.”

Så med detta citat inser vi att det kanske inte är så bra att jobba som vinodlare eller sälja

momsfria elektronikprodukter på marknader…

Flera verser i Koranen och i hadither varnar oss från att närma oss sådant som anförskaffats

på ett otillåtet sätt och beskriver de ödesdigra konsekvenserna av att göra detta.

Det vi bör lägga på minnet är att vi kan tjäna pengar på tre olika sätt:

Genom sådant som är helt och hållet halal, dvs. pengar erhållna på ett tillåtet sätt.

Genom sådant som är totalt förbjudet, dvs. pengar erhållna på ett otillåtet sätt.

Genom inkomster som är blandade, dvs. både haram och halal.

Det som skaffats på ett tillåtet halal sätt är användbart, medan det som anförskaffats på ett

otillåtet sätt eller det vars ursprung är okänt måste undvikas. Är man det minsta tveksam på

om man har tjänat sina pengar på ett otillåtet sätt bör man inte använda dessa pengar,

speciellt inte till konsumtion av mat då detta leder till ödesdigra konsekvenser.

Det kanske inte alltid är så lätt att tjäna sitt levebröd på ett 100%-igt tillåtet sätt, speciellt för

många som har svårt att finna jobb och därför väljer att jobba svart. Enligt de flesta

rättslärda är inkomster från svartjobb inte godkända, och för mer info om detta vill jag

hänvisa er till respektive marji”. Men för de som har fastnat i denna fälla och vill ut, är det

enda sättet att utöva självbehärskning. Genom att kontrollera sitt ”jag”, eller sina begär

leder till att man i slutändan avstår från allt som möjligtvis kan leda till haram, oavsett hur

liten chans det än är att det man konsumerar eller anförskaffar är av sådan härkomst.

I en profetisk tradition sägs följande:

”Den som lever på halal inkomster under 40 dagar, kommer av Gud att få sitt hjärta upplyst

vilket kommer att leda till att källor av visdom strömmar från dennes hjärta till tungan.”

I en annan hadith från Profeten(S), nämns även här vikten av att tjäna sitt levebröd på ett

tillåtet sätt:

Den Helige Profeten(S) sade: ”Det finns 70 grenar av dyrkan (ebadah). Den bästa av dem är

att tjäna sitt levebröd (rezq) på ett tillåtet (halal) sätt.” [Al-Targhib wa al-Tarhib, vol. 6, s.

324]

Människor som äter haram mat:

Under Profetens(S) me”raj (uppstigning), passerades en grupp av människor som konsumerat

haram mat:

3

”Vi fortsatte vår resa tills vi nått en grupp människor, i vars händer rätter med både bra och

dålig mat fanns. Men de åt bara från det dåliga köttet.

Jag(S) frågade, ”Vilka är dessa människor som lämnar fräsch och god mat och uppehåller sig

med att bara äta dålig och rutten mat?” Gabriel(A) svarade: ”Dessa är de människor i ditt

Ummah som brukade äta förbjuden (Haram) mat.”

[Bihar al-Anwar, vol. 18, sid. 323, Bab 3 – Ithbaat al-Miraaj wa maanaahu wa kayfiyyatuhu

wa sifatuhu wa ma jaraa feehi wa wasf al-buraaq, Hadith 34.]

Egenskaper hos de som konsumerar haram mat:

Vi får inte glömma att konceptet av halal inom Islam har en speciell mening och betydelse;

  1. Att bevara renheten i religionen.

  2. Att skydda den Islamiska mentaliteten.

  3. Att bevara livet.

  4. Att skydda egendom.

  5. Att skydda och bevara kommande generationer.

  6. Att erhålla självrespekt och integritet.

De människor som konsumerar otillåten mat, eller mat anförskaffat på ett otillåtet sätt,

brister ofta i många av dessa punkter. Muslimer som till exempel jobbar svart här i Sverige,

bryter i själva verket mot landets regler och lagar och på detta sätt smutskastar de

religionen. Dessutom försätter de sig själva i knipa och åker de fast kan de få enorma

skattesmällar. På detta sätt har man brutit mot nästan samtliga av de principer som Islam

förespråkar när det gäller halal.

Imam Sadiq säger i följande hadith:

”Galenskapen av att (erhålla eller upprätta) byggnader. Lera och vatten ockuperar huvudet

hos den som tjänar sitt levebröd genom otillåtna medel.” [Bihar al-Anwar]

Denna hadith innebär att en person med olagliga inkomster ständigt är orolig för sin rikedom

och strävar efter att omvandla den till fast egendom så att den inte går förlorad.

Byggnaderna av lera och vatten varken gynnar ägaren i livet efter detta och inte heller ger

den sinnesro i denna värld. En sådan person spenderar all sin förmögenhet på tomter.

Slutligen beordrar Allah(SWT) marken att svälja hela hans förmögenhet.

Detta är en tankeställare till alla oss som har ett bra liv i välstånd och ofta blundar för sådant

som möjligtvis kan vara haram. SobhanAllah, många av de människor som tjänar pengar på

ett otillåtet sätt köper hus i sina hemländer och räds hela tiden att förlora sin rikedom.

Intressant att Imamen(A) tar upp detta genom denna hadith.

Hur påverkas själen?

Att tjäna sitt levebröd på ett otillåtet (haram) sätt, är inte bara skadligt ur en materialistisk

synvinkel utan den kanske viktigaste aspekten är dess påverkan på själen och andligheten.

4

Den Heliga Profeten(S) säger:

”När en enda smula av Haram mat hamnar i magen på en person och blir en del av dennes

kropp, kommer himlens änglar och jorden att förbanna denne.” [Safinat”ul-Bihar]

Profeten(S) har också sagt följande:

”Dyrkan i samband med förvärvande av Haram är likvärdig med byggnader som vilar på en

ostadig och vittrande grund.” [Safinat”ul-Bihar]

Dessa människor saknar en fast grund och därmed är deras dyrkan inte till någon nytta.

Precis som byggnaden kommer deras dyrkan aldrig att förbli intakt och kommer snart att

förstöras.

Böner och åkallelser kommer inte att accepteras:

Profeten(S) har sagt: ”Den som önskar få sina åkallelser godkända måste avstå från haram

mat och otillåtna sätt att tjäna sitt levebröd på.” [al-Kafi]

Profeten(S) har även sagt: ”Bönen av den som äter ens så lite som en smula haram mat blir

inte accepterad under 40 dagar och 40 nätter. Varenda liten del av kött som växer genom

konsumtionen av haram förtjänar att brännas i helvetets eld och även den minsta smula som

konsumerats orsakar en viss tillväxt av kött.” [Safinat ul-Bihar]

När man läser dessa hadither ser man hur skrämmande det är att konsumera otillåten mat.

Är det inte av ren försummelse som människan tar lätt på detta. Kärleken till detta liv har

fått ett allt för stort fäste hos en sådan människa och blindheten har tagit över. Varför tveka

när man är osäker på om något är haram eller halal, det är bara att avstå.

Ett hårdare hjärta:

Det vi äter är som ett frö som sås i jorden. Om fröet är bra kommer det att bära söta frukter.

Om fröet är bittert och giftigt, så kommer frukten som växer ur den också att vara det. Om

maten är god och tillåten (halal) medför detta positiva effekter på hjärtat. Det renas från alla

brister och föroreningar. Organen och lemmarna hos en person som äter halal utför goda

handlingar, men en som konsumerar livsmedel som erhållits genom ett otillåtet sätt kommer

orsaka sitt hjärta att hårdna.

Symptomen hos en person som äter haram kommer ganska snabbt att bli tydliga. En person

med ett hårt hjärta påverkas inte av någon form av predikningar och förblir obotfärdig.

En sådan människa rör sig aldrig ur soffan även om han ser tydliga orättvisor. Inget bra kan

förväntas av honom. Inte ett spår av godhet är synligt i hans mörka hjärta. Han vägrar att

acceptera det som är rätt och är immun mot alla former av moraliska råd.

5

Tragedin i Karbala är ett perfekt exempel på detta fenomen. Det är dessa egenskaper som

tydligt påpekades av Imam Hossein(A) i sitt tal till Ibn Sad”s trupper:

”Era magar är fyllda med otillåtet levebröd. Nu kommer ni inte att acceptera sanningen.

Varför tar ni inte itu med rättvisan? Varför lyssnar ni inte på mig?” [Nafasul Mahmm]

Med andra ord, när en persons hjärta hårdnar kommer mörkret att sluta sig runt den. Kom

ihåg att all mat som slaktades på den tiden, slaktades i enlighet med de Islamiska lagarna och

således var det folkets sätt att tjäna pengar som utfördes på ett otillåtet sätt.

Khalifen och domaren:

Under styret av den Abbasitiska khalifen Mahdi fanns det en domare vid namn Shark bin

Abdullah. Han var en ärlig och rättskaffens domare, tills tidpunkten då han kallades till

khalifen. Den Abbasitiske khalifen tvingade honom att välja mellan en av tre saker:

(1) Att acceptera posten som khalifens domare.

(2) Att bli lärare till khalifens son

(3) Att han skulle äta middag med khalifen, åtminstone en gång.

Domaren trodde att det enklaste av dessa tre valen var att äta middag med khalifen, så han

gick med detta. Khalifen beordrade den kungliga kocken att förbereda de bästa av rätter.

När domaren hade ätit maten, sade kocken till sina kompanjoner, ”Nu, kommer domare

Shark aldrig att uppnå frälsning.”

Denna förutsägelse visade sig vara sann. Haram maten som serverades hade påverkat

domaren till den grad att han även godtog de andra två villkoren. Han blev khalifens

personliga domare och lärare till dennes barn. Det sägs att domare Shark brukade vara

mycket strikt och hårdnackad mot finanschefen medan han erhöll sin andel av den kungliga

statskassan.

En dag protesterade finanschefen, ”Du har inte sålt mig någon säd för att du skall agera så

skoningslöst i syfte att erhålla dess pris.” Domare Shark svarade: ”Jo, jag har sålt något

mycket mer värdefullt! Jag har sålt min religion.”

Bahlool berättelse:

En dag skickade Harun al-Rashid ett fat fyllt med läckra rätter till Bahlool. Bahlool

accepterade det inte. Kalifens tjänare sade: ”Det går inte att avvisa kalifens gåva.” Den vise

Bahlool, pekade mot ett par omkringströvande hundar och sade: ”Ge maten till hundarna.”

Tjänarna blev arga och sade: ”Du har förolämpat de kungliga gåvorna.” Bahlool blev tyst och

sade sedan: ”Håll tyst, om hundarna lär sig a
tt denna mat skickats från kalifen, kommer de

inte att röra vid den.”

6

Konsekvens av att äta halal mat:

Att skaffa mat på ett tillåtet sätt och således konsumera det som är tillåtet gör oss mer

benägna att upprätthålla Islams principer och leder till värdighet och godhet. Det finns

många hadither som prisar de som äter halal mat.

Profeten(S) nämner betydelsen av detta i följande hadith: ”När en människa konsumerar

halal mat kommer en ängel att sväva ovanför dennes huvud bedjandes för dennes förlåtelse

ända till denne slutar att äta.” [Safinat ul-Bihar]

Avslutning:

Så för att sammanfatta det hela tänkte jag avsluta med en återberättelse om Imam Ali(A).

En dag, anlände Imam Ali(A) till moskén och steg ned från sin mulåsna. Han överlämnade

djuret i en viss persons förvar och gick in till moskén. Mannen som skulle vakta mulåsnan

ryckte av sadeln och sprang iväg, lämnades mulåsnan obevakad.

När Imam Ali(A) kom tillbaka, höll han två dirham i sin hand. Han hade för avsikt att ge dessa

till mannen som vaktade mulåsnan. Imamen(A) fann mulåsnan utan sadel. När han anlände

hem gav han dessa två dirham till sin tjänare för att således köpa en ny sadel. Tjänaren

begav sig iväg till bazaren och fann samma sadel. Det blev känt att tjuven hade sålt den

stulna sadeln för två dirham. Detta var samma mängd som han kunde ha tjänat på ett lagligt

sätt. När tjänaren berättade hela historien för Imam Ali(A), sade han:

”Genom att överge sitt tålamod förvandlar människan sin halal inkomst till haram inkomst.

Således erhåller denne ingenting mer än sitt öde.” [Lailail-Akhbar]

Som ett tecken på hans storhet, sammanfattar de troendes mästare Imam Ali(A) allt som

nämnts i denna föreläsning, genom endast en mening. Vi kommer förr eller senare att

drabbas av motgångar och svårigheter i våra liv och därför är det viktigt att vi hela tiden visar

tålamod och förblir noggranna med våra handlingar.

Låt oss avsluta denna föreläsning med att be för återvändandet av vårt hjärtas Frälsare(AJ),

med Dua Faraj.

Dua Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

7

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *