Vem är Mo’men?

  Det verkar råda en allmän missuppfattning om vem som är mo”men. På svenska och även engelska översätts det rätt slarvigt som en troende. Men en troende och en mo”men är inte samma sak. Mo”men är en rank inför Allah som man inte uppnår bara av att säga Shahadatayn och be och fasta.                                     

Ehsan ­ Malmö – 22/05-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Surah Mo”minoon (23)

DET SKALL gå de troende väl i händer; (1) de som ber med ödmjukt sinne, (2)

som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, (3) som gör en insats för hjälpen

till de behövande, (4) som håller sina begär i styr (5) [och inte ger fritt utlopp åt

sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter

  • inget klander kan då riktas mot dem, (6) men de som går längre är syndare –

(7) och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften (8)

och som slår vakt om bönen. (9) De är arvtagarna, (10) som skall ta paradiset i

arv och där skall förbli till evig tid. (11)

I föregående föreläsning talade vi om förebilder och vi talade om behovet av en nära-

till-hands förebild som kan ta dig ett steg högre upp och närmare Allah. Vi nämnde

att vem som helst inte kan vara denna nära-till-hands förebild utan det måste vara

någon bland mo”menin. Vi nämnde också att om man själv vill bli en sådan förebild

måste man bli en av mo”menin och frågan uppstod då: Vem är en Mo”men? Det var en

fråga vi lovade att besvara i nästa föreläsning dvs. idag.

Mo”men är inte samma sak som troende

Det verkar råda en allmän missuppfattning om vem som är mo”men. På svenska och

även engelska översätts det rätt slarvigt som en troende. Men en troende och en

mo”men är inte samma sak. Den Heliga Koranen säger:

EF ?-8u v@N8 ?%K ?H-0w 3″3O )d” 3HIJB ”%” vO ?%HI &5i c”?O

”d230O

[49:14] ÖKENARABERNA säger: ”Vi har blivit troende.” Svara [dem, Muhammad]:

”[Ännu] än ni inte troende ­ säg hellre: ”Vi har underkastat oss Guds vilja”! Ännu

har inte [sann] tro vunnit insteg i era hjärtan

Ur den här versen förstår vi att en mo”men är inte en muslim. En muslim är en som

underkastat sig Islams lagar, en muslim är den som ber, fastar, ger khums och zakat,

åker till hajj etc etc. En praktiserande muslim är alltså per definition troende, annars

skulle han inte gjort alla dessa ritualer.

Men en mo”men är högre än så. Mo”men är en rank inför Allah som man inte uppnår

bara av att säga Shahadatayn och be och fasta. Allah säger i Den Heliga Koranen:

3{H” ” ?-0{Q” )}I ”AR&~8 3HI )89%” {E” /%0″

[2:257] Gud är de troendes Beskyddare. Han leder dem ut ur mörkret till ljuset.

Som ni ser i den här versen attribuerar och tillskriver Allah en mo”men till Sig Själv.

Han säger, JAG är en mo”mens beskyddare, Jag tar hand om honom som en far tar

hand om sitt barn. Varför säger Allah så här om just mo”menin?

{N> 3HI )89%” /%0″ }·sV ”Aa3{s8 Na /%0″ )I 9~%]8 )I ?%H” )I

/%0}” ?$

[2:165] Ändå finns det människor som sätter upp medgudar vid Guds sida och

ägnar dem en sådan kärlek som [bör] ägnas Gud. Men de troendes kärlek till

Gud är starkare.

Titta här så vackert, sobhanAllah. Mo”menins kärlek till Allah är intensivare och

starkare än vanligt folks kärlek till annat och Allah besvarar den här kärleken genom

att bli deras förmyndare och vänner. Det är alltså en dubbelriktad kärlek, det är en

besvarad kärlek.

Inte enbart besvarar Allah mo”menins kärlek, Han beordrar även Sin Profet att älska

dem. Den Heliga Koranen säger:

_HIJK )I l=%B )K l$?HR S@

[26:215] och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare;

Titta här syskon. Mo”menins kärlek till Allah är så intensiv att Allah älskar dem

tillbaka och säger till Sin Profet(S) att älska dem och blir deras förmyndare. Vad mer?

När Han blir deras förmyndare blir Han även deras Beskyddare. Den Heliga Koranen

säger:

”A” ”3I f )8&F?d” % 3HI )89%” ”3I /%0″ %n2 l”

[47:11] detta därför att Gud är de troendes Beskyddare, men förnekarna har

ingen beskyddare.

Ok, och vad händer när Allah blir deras Beskyddare? Enligt den Heliga Koranen lovar

Allah då att hjälpa dem:

_HIJK &,,a ?H#05 ?…$ ?V

[30:47] …Vi har påtagit Oss att ge de troende hjälp.

SobhanAllah vilken vers. Allah säger att är Hans plikt, Hans ansvar att hjälpa en

mo”men som stigit så högt i rank.

Imam Jafar Sadiq(A) berättar att ärkeängel Jibrail(A) en gång steg ner till

Profeten(S) och sade:

utmanar Mig till krig!”

(Al-Mustadrak 1/177 h.8 and 2/302 h.1.

En liknande tradition är även rapporterad i Al-Tabrisi: Mishkat al-Anwar fi

Ghurar al-Akhbar 322, h.186.)

En mo”men fruktar enbart Allah

Det är därför som en annan hadith säger att en mo”men fruktar enbart Allah, ingen

annan.

Den troendes rättighet inför Allah

Vet ni vilken rätt en mo”men har inför Allah syskon?

Imam Musa Kadhim(A) stod en gång framför Ka”bah och sade:

”O Ka”bah! Hur stor är inte din rätt! Vid Allah är en mo”mens rättighet större än

din!”

(Safinatun Behar Vol. 1 page 290)

I introduktionen till boken ”Vårtider” som översatts till svenska av Den Väntades

Vänner återberättas en väldigt intressant hadith från Imam Baqir(A).

”Ibad ibn Basri berättar att han frågade Imam Baqir(A): ”Vad är den troendes

rättighet inför Allah?”

Imamen vände bort ansiktet utan att svara. Jag upprepade min fråga tre gånger

innan han svarade: ”Bland rättigheterna som den troende har inför Allah är om

han säger till palmträdet därborta ”Kom”, då skall trädet komma”. ”Ibad säger:

”Jag svär vid Allah att trädet som Imamen hade pekat mot började röra sig mot

honom. I det ögonblicket pekade Imamen mot det trädet och sade: ”Stanna där

du är, för jag menade inte dig!”

(”Al-Khara”ej wal Djara”h”, s. 196 ”Bihar al-Anwar”, Vol. 46, s. 248)

barndomsben, tar upp
ett par punkter kring denna hadith som är värda att betänka.

Han skriver bland annat:

1) Hans höghet sade: ”den troendes rättighet”, inte ”Imamens rättighet”, vilket

betyder att denna incident inte tillhör Imamats höga ställningen exklusivt, utan

det inkluderar alla som tror på det.

2) Återberättarens fråga var en sammanfattning: ”den troendes rättighet” vilket

betyder rättigheten som den troende har hos Allah. Hursomhelst var Imamens

svar följande: ”bland de rättigheter som den troende har”, alltså en av många

rättigheter som den troende har hos Allah, vilket betyder att den troendes

rättighet hos Allah är mycket högre än detta och han har endast nämnt en gren

och fraktion bland den troendes rättigheter, men eftersom nivån på

frågeställarens förståelse och andliga kapacitet inte var djupare än så, gavs ett

sådant svar. Om en man som Salman Farsi eller Kumail ibn Ziyad hade ställt den

frågan så är det okänt vilket svar som hade getts!

[…]

4) När det har sagts att den troendes rättighet hos Allah är si och så, innebär det

inte att Allah är i skuld till den troende! Eftersom Han är Skaparen och den

Högsta Givaren av välsignelser och alla skapelser är fullständigt beroende av

Honom. Snarare innebär det att Herrens frikostighet och givmildhet begär att

Han skänker belöningar till varje (god) handling, och genom Hans visdom

skänker Han sannerligen belöningar generöst.

(Källa: Vårtider >> Höjden av uppstigning

http://www.dvv.se/bibliotek/Vartider/5.htm)

Vem är en mo”men?

Men vem är en mo”men då? Vad tror ni syskon?

Så här långt har vi beskrivit en mo”mens rank och närhet inför Allah men vi har inte

nämnt vem en mo”men är. Vem av oss har lyckats göra mirakel som Imam Baqir(A)

nämner? Hur kan man ens göra något sådant?

Ytterligare en punkt som Ayatollah Behjats(RA) student nämner i hadithen om trädet

är att sådana mirakel handlar inte om huruvida du är en mo”men eller en ”arif. Det

som spelar roll är snarare frukten av ens plågor, andlig träning, uppbyggnad av sig

själv, strävan (jihad) mot egot och att motstå sinnliga begär.

Han skriver vidare att Guds medvetenhet (taqwa) är den mest vitala faktorn för att nå

en sådan högtstående rank. Det är därför som Han säger: ”Frukta Gud och Gud

kommer lära er” (2:282), med andra ord utveckla Gudsmedvetenhet (taqwa) så att

Allah gör dig medveten om världens mysterier och naturens hemligheter, vilket

resulterar i att man har auktoritet över skapelsen. Och den anmärkningsvärda

punkten i fortsättningen av denna delikata Gudomliga vers är att Han säger: ”Gud har

Imam Ali(A) säger i Nahjul Balagha:

”Deras ögon är svullna av att ha gråtit mycket, deras magar ihåliga av fasta,

deras färg blek av vakenhet och på deras ansikten finns spår av fruktan. De är

bröder som passerar. Det är rätt för oss att länga efter dem och sörja deras

bortgång.”

Hadither likt dessa har gjort att folk brukar associera mo”menin med tråkiga och torra

och överdrivna religiösa fanatiker med en turbah-stämpel i pannan som är

fokuserade på halal, haram och bön. Därför ser man på folk som är aktiva i moskén

eller som pratar mycket om haram och halal och ber 24/7 som mo”menin och det i

sin tur gör att man inte vill bli som dem. Hur många ungdomar intresseras av sånt?

Titta bara idag syskon; hur många syskon går till våra församlingar och hosseiniyyat?

Hur många av våra ungdomar är intresserade av Islam och att bli mo”men?

I Siffin-kriget försökte Muawiyahs högerhand och hjärna Amr bin As finna fel hos

Imam Ali(A). Hur mycket han än försökte lyckades han inte hitta något fel som han

kunde dissa Imam Ali(A) för. Till sist sade han, ”Kolla på Ali! Han skämtar för

mycket!” Det enda felet Amr bin As kunde hitta var att Imam Ali(A) skämtade för

mycket. Men det är inte så konstigt, en hadith säger: ”Al-Mo”men hashon bash. – En

mo”men är rolig. Ska du vara torr och tråkig hela dagen vill ingen närma sig dig. Med

skämt kan du lära folk en hel bok om du skämtar på rätt sätt på rätt plats och även

vet om när du inte ska skämta.

Som ungdom gick jag mycket på hadither likt Imam Alis(A) men på ett ytligt sätt. Jag

bad varje extra bön som gick att be framför allt och alla, stora som små. En gång var

jag i en samlingsbön där en av Urefa var närvarande. Mellan Maghrib-Isha satt dom

flesta ner utom några äldre + jag såklart som bad Salat Ghufayla för att inte missa

den för jag trodde att jag var bland mo”menin och måste be massor för att stiga i

rank.

Efter bönen mitt framför alla närvarande sade denna ”Aref till mig: Vad mycket du ber

Ehsan! Du ber så mycket att Gud Själv har tröttnat på dig!

Jag blev tyst och all den religiösa arrogans jag byggt upp knäcktes med ett litet

skämt från en mo”men.

Orsaken till att Islam ses som tråkigt är för att Islam har blivit så ytligt. Våra

ungdomar springer efter haram-halal hela tiden för att våra äldre pratar bara om

haram-halal. Den höga ranken av mo”men har förvandlats till något ytligt och lågt

och primitivt.

Hur vet man om någon är mo”men?

Titta bara på dom inledande verserna som Abu Ehsan och broder Saqlain läste så

vackert för oss. Allah säger:

35 ”7NA5 ”AB?a?Ii ”7 )89%”

[23:8] och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften

[23:9] och som slår vakt om bönen.

Bara ur dessa två verser kan man förstå vem som är mo”men. En mo”men är en som

står vid sitt ord och som går att lita på. En som gör vad han lovar på sin rätta tid.

Shahid Motaheri skriver i Ljuset inom mig att en ”Aref är en som vet vad som ska

göras på sin rätta tid. En ”Aref måste vara en Mo”men först för att bli en ”Aref. En

person som inte kan hålla tider, tvivla inte på att samma person har problem med

sina böner. En person som lovar att göra något åt dig men inte gör det, den personen

uppfyller inte sitt löfte – han kan inte vara mo”men. Om vi inte ens kan översätta en

bok eller förändra en dålig egenskap vi har hur ska vi få ett träd att röra sig när vi

inte kan få våra egon att röra sig? Att få en människa att röra sig är större än att få

ett träd att röra sig. Men vet ni varför vi misslyckas? Vet ni varför våra församlingar

och hosseiniyyat misslyckas med att förändra folk? För att en person som inte kan

förändra sig själv kan inte förändra andra, han har inte styrkan eller viljan att göra

det.

Tvivla inte. Om ni har kommit till våra föreläsningar i 6 månader nu och era liv ser

likadana ut idag som det gjorde för 6 månader sen då är det fel på mig och broder

Saqlain. Vi har fel i våra liv att vi inte har kunnat hjälpa er. Självklart har ni en också

ett ansvar men om inte en enda av er har förändrats en liten gnutta då måste vi

ifrågasätta om vi tagit vara på våra böner eller inte.

Som föreläsare har vi kontakt med många människor. Många kommer och vill skapa

revolutioner och göra det ena eller det andra men samma folk när man säger till dem

OK då gör vi så här backar dem ur eller hålle
r inte sina löften. Första gången jag

föreläste offentligt var på en konferens när jag var 16 år gammal. Efter konferensen

blev jag tillsagd att skriva ner mitt tal för att en bok skulle tryckas med alla

föreläsares texter. Jag skrev ner och mailade in mitt tal under samma vecka. En

månad senare frågade jag ansvariga vad som hände med boken och dom sade att

ingen annan hade skickat in sina texter, det var bara jag. För mig var detta

chockerande för det var första gången jag kom i kontakt med andra aktiva muslimer

men det dröjde inte länge förrän jag insåg att mo”men är inte samma sak som

muslim eller aktiv muslim för den delen. Varför väljer jag att föreläsa om jag inte

lever upp till orden när ingen annan ser längre?

Den Heliga Koranen säger:

3H]S8 f ”7 ?%HI 3″3…8 3V&]8 ?%H” ·1$

29:2] TROR människorna att de efter att ha förklarat ”Vi tror” skall lämnas i fred

utan att få utstå prövningar

I Iran och Irak är det fullt med muslimer som bär Hijab, men många av dem som

kommer till Sverige väljer att lätta på Hijaben eller Gud förbjude ta av den för här är

de helt plötsligt under tryck.

Det är inte svårt att be och fasta och ha fin moral i medvind. Din moral visas upp när

du blir arg, inte när du redan är på bra humör. Varför tjatar vi om skägget hela tiden?

För att det ses som något så litet. Vissa Ulema pratar på ett sätt så det verkar som

det inte är viktigt. Och våra ungdomar som springer efter haram och halal bara

struntar i det. Men varför väljer du att raka skägget? Varför? Är det för det ser bra ut?

det? Sök upp en doktor eller köp en balsam. Gör en uppoffring.

Självklart är det lätt att göra karriär i Dunya för alla ser dig. Men att göra andlig

karriär är inte lika enkelt för oavsett hur mycket sojood du gör framför folk och

oavsett hur stor omkrets din Turbah-stämpel har så är det inte dom sakerna som

avgör, utan det är i det lilla du gör när ingen ser, inte det stora du gör när alla ser.

Om jag ska sammanfatta allt jag vet och säga till er hur ni ska bli Mo”menin så är det

2 saker:

1) Ikhlas: Konstant ha en ren avsikt

2) ”Amaal: Handla konstant efter denna rena avsikt

Den Heliga Koranen sammanfattar det hela fint i Surah Asr (103:

”#$%&” )-$%&” /%0″ ”12

&%,,”?2 3D3B }s”?2 3D3B ?s”?%,,” 30-5 3HI )89%” %f &1@ ES” ?1au % &,,=”

VID DEN flyende tiden! (1) Människan förbereder helt visst sin egen undergång,

(2) utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla

fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod. (3)

Troende som ett rum av ljus

En av Ulema har en vacker liknelse för en mo”men. Han säger att en mo”men är som

ett rum fullt av noor och ljus. Minsta lilla smuts som trillar in där gör att skugga faller

överallt. Minsta lilla fel syns hos honom och han skyndar sig för att rena den.

Qasem ibn Harun al-Rashid

Låt oss avsluta föreläsningen med att presentera en av Mo”menin.

Hur många sönder hade Harun al-Rashid? Vem vet?

Mohammad Amin och Abdullah M”amun vet dom flesta om som stred med varandra

om makten. M”amun var också den som förgiftade Imam Ridha(A). Men hur många

fler söner hade Harun al-Rashid?

Harun al-Rashid hade totalt 21 söner. En av dem hette Qasem, han var en mo”men

och efterföljare av Ahl al-Bait(A). Han spenderade dagarna i dyrkan för sig själv och

hade inget med Haruns palats att göra.

En dag passerade Qasem palatset för att gå ut då Haruns rådgivare började skratta.

Harun frågade varför skrattar du? Rådgivaren sade titta på honom, hur han ser ut,

med sina enkla kläder, tänk er med sitt islamiska utseende, han är en skam för ditt

herravälde, han skämmer ut dig och din ståt och prakt och mäktighet.

Harun tog illa upp. Han kallade sin son till sig, Qasem, kom hit!

Du har skämt ut oss, kolla hur du ser ut!

Qasem svarade sin far: Och du har skämt ut mig inför änglarna med alla dina synder!

guvernör över Egypten. Egypten på den tiden var väldig välbärgat med rika tillgångar.

Qasem vägrade. Harun blev då arg och sade att antingen accepterar du eller så

halshuggs du. Qasem som inte hade någon utväg accepterade. Han fick dokumentet

med regering över Egypten och blev tillsagd att karavanen åker imorgon. Haruns

palats var som ni säkert vet om i Baghdad.

Qasem tog dokumentet och sedan försiktigt smet ut bakvägen och flydde. En

upptäckte honom och tjallade. Ett stort polispådrag startades efter Qasem men

Qasem lyckades få tag i en båt och åkte över Tigris-floden till Basrah där han gömde

sig och lyckades undkomma Haruns män.

I Basrah fanns det en marknadsplats där folk kunde hyra arbetare över dagen. En

person kom och såg att en ungdom satt i ett hörn och läste Koran för sig själv. Han

gick fram till Qasem och frågade om han var en arbetare. Qasem svarade ja. Köparen

sade kom då så går vi hem, jag har en del arbeten för dig att utföra. Qasem frågade

hur mycket han ville betala. Mannen sade det spelar ingen roll, vi kan komma

överens om något sen. Qasem sade nej! Det är Islams order att man ska bestämma

lönen av ett arbete innan man utför arbetet.

Vet ni hur många konflikter det har blivit syskon för att folk inte är noggranna med

detta? Man tänker att man är vänner eller släktingar och att det sedan fixar sig men

sedan blir nästan alltid en av parterna besviken och man kommer inte överens och

det skadar ens relation till varandra. Därför säger Islam att man ska komma överens

först och skriva avtal på det och sedan utföra arbetet så det inte blir konflikter senare

som är svåra att lösa.

Hursomhelst kommer dom överens om ett pris, t.ex. 500kr, och Qasem går med

köparen som ville flytta en vägg i sin tomt. Qasem jobbar stenhårt hela förmiddagen

fram till Azan Dhohor, stannar upp, ber, och fortsätter sedan jobba ända till

solnedgång. Han jobbar som två personer.

Köparen blir imponerad, kommer och säger till Qasem; här är 500kr som vi kom

överens om och här är en extra 100-lapp som bonus för du jobbat så bra. Men

Qasem accepterar inte, han säger att det är min Islamiska plikt att jobba så gott jag

kan när du betalar för mig och vi har kommit överens om ett pris, jag vill inte har

mer än så för jag har inte gjort mer än vad som förväntats av mig.

Dagen efter ville den här mannen hämta Qasem igen men Qasem var inte på

marknaden. Mannen frågade en ansvarig som sade att den ungdomen kommer bara

en gång i veckan, jobbar och med den lönen har han råd till mat för resten av veckan

och spenderar veckan i dyrkan ända till nästa vecka.

Mannen väntar till nästa vecka för att hyra Qasem igen men får reda på att han blivit

sjuk. Han blir hänvisad till en fattig förort och när han kommer dit ser han Qasem

ligga på marken i ruinerna, svårt sjuk.

Mannen springer fram till Qasem och säger; ”Känner du igen mig? Jag är personen

som hyrde dig till ett arbete förra veckan!”

Qasem tittar på han och känner igen han. Qasem säger då, ”Känner du igen mig då?

”Vem är du frågar?” frågar mannen.

Qasem säger: ”Jag är Harun Rashids son.”

Mannnen säger
, ”Vah! Harun kommer döda mig om han får reda på att hans son har

jobbat för mig!!”

Qasem säger, ”Oroa dig inte, Harun kommer inte få reda på och han vet inte ens vad

jag är. Jag är döende och har ett par önskningar om du kan uppfylla dem är jag

tacksam.

För det första ge min spade till någon som kan gräva en grav till mig och begrava

mig och som tack för hjälpen kan han behålla spaden för sig själv.

För det andra är det här min personliga Koran, jag har haft den med mig hela mitt liv

och läst ur den hela mitt liv, ge den till någon som har användning av den och läser

ur den och tar vara på den.

För det tredje är det här en prisvärd ring som jag har fått som present av min far. På

söndagar brukar Harun ha öppna möten för allmänheten. Gå till honom då och säg

att du kommer från hans son Qasem. Säg till honom att du har en amanah, ge

honom ringen och säg sedan ”Din son sade: Du är väldigt djärv som vågar trampa på

folks rättigheter som du gör. Här, ta den här ringen och lägg till den i din samling för

jag har inget mod att besvara denna ring på Domedagen!”

Qasem säger detta och dör sedan som mo”men och en mo”mens plats är i Paradiset!

Avslutning

Jag hoppas ni så här långt har förstått mina kära syskon att Mo”men är en hög rank

inför Allah. Är du praktiserande muslim är du en troende, men du är inte en mo”men.

Och som du kanske har förstått vid det här laget är de mo”menin få. En mo”men är en

sann efterföljare av Ahl al-Bait(A), han är den som är en sann Shia, resten är bara

troende och älskare av Ahl al-Bait(A). En gång knackade några på Imam Sadiqs(A)

dörr, han frågade vem är det? Dom sa vi är dina Shia. Imam Sadiq(A) sprang till

dörren, på vägen snubblade han på sin mantel och ramlade han av iver. Han öppnade

dörren, tittade på dem och sade: ”Ni är inte mina Shia! Jag ser inte tecknen för en

Mo”men hos er!” Sedan slängde han igen dörren.

De flesta av oss tillhör kategorin troende muslimer och älskare av Ahl al-Bait(A) men

få av oss är dom är verkligen är Mo”menin och Sanna Shia. Men vi är unga och vi har

potentaialen, så vad väntar vi på? Vill vi inte älska Allah så intensivt att Han älskar

oss, blir vår förmyndare, blir vår beskyddare och blir vår hjälpare och för oss från

mörkret till ljuset och är vår vän och krigar på vår sida?

Om vi vill det så låt oss avsluta med en salawat i botten av våra hjärtan och ett löfte

att resa oss upp och försöka bli sanna mo”menin och förebilder för andra att

inspireras av!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *