Disciplinering av Nafs

  När vår Nafs är duktig måste vi belöna den så att den lär sig att om den sköter sig så får den sitt godis när vi bestämmer det, precis som en häst. Imam Musa al- Kadhim(A) har en riktigt bra föreskrift för hur vi borde planera våra liv. Han säger:”Dela upp din dag i 4 delar. En del till dyrkan, en del till att söka uppehälle och jobb, en del till det sociala och umgänge med de troende och en del till din fritid och att njuta av det som är halal och gott.                                   

Disciplinering av Nafs

– Ehsan ­ Paltalk – 4/3-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Hur länge vil ni förbli i försummelsens sömn? Hur länge vil ni drunkna i korruption?

Frukta Gud! Var aktsam om konsekvenserna av era handlingar! Vakna upp från

försummelsens sömn! Ni har ännu inte vaknat. Ni har ännu inte tagit första steget. Det

första steget i den andliga resan är yaqzah (uppvaknande), men ni sover fortfarande.

Era ögon må vara öppna men era hjärtan sover. Om era hjärtan inte var så sömniga,

rostiga och svärtade av effekten från synder skul e ni inte fortsätta så vårdlöst och

oförsiktigt med era dåliga gärningar och ord. Om ni tänkte en smula på nästa världs

angelägenheter och den rysliga resa [som väntar er] skul e ni ge mer vikt åt de

himmelska plikter och ansvar som vilar på era axlar.

(Jihad al-Akbar)

Så til talas en grupp Hawza studenter i sin Jihad al-Akbar. Vi har tidigare talat om vad

Nafs är: att det är en blandning av jord och ljus, av djur och ängel. Den är likt en häst som til en

början är otämjd men som om den tämjs blir den ett hjälpmedel att komma närmare Al ah. I

föreläsningen därefter talade vi om att detta tämjande gör att Nafs innehar olika til stånd, varav de

tre huvudsakliga til stånden är Nafs al-Ammarah då Nafs är dominerande och kontrollerande, Nafs al-

Lawwamah, då Nafs börjar vakna upp och krigar mot samvetet samt Nafs al-Mutmai”nnah där Nafs är

ful ständigt tam och lydig.

Men hur ska man disciplinera och tämja och styra sitt Nafs? Vad är vägen til att forma, försköna,

reformera och förfina sin Nafs? Detta är vad vi ska tala om idag. Hittil s har vi gått igenom mycket

teori, nu är det dags att implementera denna teori i praktiken och skörda frukten av ens

ansträngningar!

Sakta men säkert

I boken ”Ljuset inom mig”, översatt til svenska av DVV, skriver Al amah Tabatabai under kapitlet

”Regler för att uppnå perfektion” att en av de viktiga principerna som en andligt resande måste hål a

fast vid är måttful het. Al amah Tabatabai menar att för mycket entusiasm och iver i början ofta leder

til lite intresse i slutändan. Han varnar då den andligt resande från att inte vilseledas av til fäl ig glöd

och entusiasm och inte ta på sig en börda tyngre än han kan bära. Detta är inte enbart onyttigt utan

även direkt skadligt då en människa kanske tar på sig för mycket och sedan tröttnar, blir utbränd och

lämnar al t.

Imam Sadiq(A) sade til Abdul Aziz Qaratisi:

"Abdul Aziz, tro har tio grader liksom pinnarna i en stege som klättras uppför en efter

en. Om du finner någon ett steg under dig, dra upp honom til din position försiktigt

och tyng inte ner honom med vad han inte klarar av att bära, annars kommer du att

krossa honom."

Denna återberättelse visar i princip att endast de handlingar av dyrkan som utförs med entusiasm

och iver är bra. Följande visdomsord av Imam Sadiq(A) förmedlar samma sak: "Tvinga inte er själva

til dyrkan."

Utöver risken med andlig torka som Al amah Tabatabai nämner när man går in i för mycket andlighet

för snabbt skul e jag vilja lägga til ytterligare en fara och det är arrogans, högmod och ytlighet.

Historien visar att Khawarej är ett utmärkt exempel på detta. Deras extrema mängd dyrkan var en

torr dyrkan som istäl et för att göra hjärtat vattnigt och bördigt torkade ut hjärtat och gjorde dem

arroganta. Slutligen attackerade de både Imam Ali(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein.

Jag har även märkt av detta beteende i nutid hos våra kära Wahabier och Salafier där en tjej ena

dagen festar i korta sexiga kläder, andra dagen går in i islam och tredje dagen börjat bära Niqab. El er

gängmedlemmar, knarkare, players och annat som dricker, gamblar, röker på och strular med fem-

sex tjejer samtidigt helt plötsligt går in i Islam och ersätter sitt baby face och sina pimpkläder med en

kort dishdasha och ett okontrollerat skägg. Men det är inte problemet egentligen. Problemet är att

de sedan til åter sig själva att döma ut andra muslimer som kuffar, mushrikin, ahl al-bid”ah och andra

skäl sord. Deras radikala ytliga förändring leder ofta til ett självrättfärdigat hat mot al a som inte

delar deras ytliga ideologi. Imam Alis(A) beskrivning av dem är så slående sobhanAl ah. Imam Ali(A)

säger att Muawiyahs barn har vener som blod inte forsar igenom. Vad är en ven? En ven är ett

blodkärl som leder blod til hjärtat. Tänk er då en kropp utan blod ­ det blir som ett skal som saknar

inre djup och liv. Och detta är just det farliga. Revolutionen måste komma inifrån, från hjärtat, vidare

ut i kroppen och samhäl et ­ då är det en genuin inre, stark och varaktig revolution. Om den börjar

utifrån utan att samma grad av tro reflekteras i hjärtat leder det til ytlighet och tomhet.

Så det första vi måste ha i åtanke när vi ska disciplinera vårt Nafs är att detta är en livlång kamp, det

är ingenting vi kan lyckas med på en dag el er ens ett år. För efter att vi har tyglat den kan vi inte bara

släppa den fri så den blir vild igen, vi måste hela tiden ha ett vakande öga och dra i tyglarna när de

krävs.

Hur tämjer man en häst?

För att förstå bättre hur man ska disciplinera Nafs låt mig dra en liknelse. När vi beskrev Nafs liknade

vi den vid en vild otämjd häst. Hur tämjer man en häst? Det finns flera tekniker för att tämja en häst

men grundprincipen är att vinna hästens förtroende. En av dessa tekniker är Rarey-tekniken som

uppfanns av John Solomon Rarey på 1800-talet för att tämja vilda hästar som är rädda för människor

pga. att de blivit vanvårdade el er genomgått traumatiska händelser. Tekniken ledde til att ordet

”rareyfy” skapades och lades til i det engelska språket, vilket betyder ”att vinna genom kärlek” el er

”att tämja en häst genom vänlighet”.

Tekniken går ut på att Rarey i ett första steg vek ett av hästens ben och knöt ihop det så att hästen

inte kan sträcka ut benet igen. Detta leder til att hästen tröttas ut snabbt och då kunde Rarey ta

kontrollen. Därefter lade Rarey försiktigt men beslutsamt ner hästen på en komfortabel yta. När

hästen väl låg ner på sidan utnyttjade Rarey sin vikt för att fokusera på en viktig strategisk punkt på

hästen som förhindrar den från att resa sig. I detta läge när hästen inte kan försvara sig själv el er

resa sig började Rarey smeka och klappa hästen på al a delar av dess kropp och således lärde hästen

sig att den kunde vara trygg i Rareys säl skap. (Käl a: http://en.wikipedia.org/wiki/Rarey_technique)

Om Nafs nu är likt en häst bör den kunna tämjas på samma sätt som en häst? Hurdå? Vår Nafs är vild

och den har vanvårdats genom åren av al a våra synder och dåliga handlingar. Nafs är til för att bl.a.

säkerhetsstäl a människans överlevnad. Om vi hotar med att döda den och är aggressiv mot den

kommer vi hel er aldrig att kunna tämja den el er vinna dess förtroende. Vad vi måste göra är att

sakta men säkert, successivt införa förändringarna i vårt liv. Vi måste avstå från det onda men

samtidigt ersätta hålet med något gott. När vår Nafs är duktig måste vi belöna den så att den lär sig

att om
den sköter sig så får den sitt godis när vi bestämmer det, precis som en häst. Imam Musa al-

Kadhim(A) har en riktigt bra föreskrift för hur vi borde planera våra liv. Han säger:

”Dela upp din dag i 4 delar. En del til dyrkan, en del til att söka uppehäl e och jobb, en

del til det sociala och umgänge med de troende och en del til din fritid och att njuta av

det som är halal och gott.” Imam Musa(A) säger sen, ”Ta vara på den sista delen för

den kommer ge dig styrka att orka dom andra tre delarna också.”

Som ni förstår av detta syskon så är det väldigt viktigt med ett balanserat liv. Nafs kanske blir livrädd

när vi försöker reformera oss själva och får för sig att han nu kommer bli utplånad. Lova den istäl et

att om den är snäl så kommer den bli belönad. Då kommer den få läsa den där boken som den vil e,

el er se den där filmen som den vil e el er vad du nu tycker om att göra på din fritid.

Utöka intensiteten successivt

Människor och deras viljor är olika starka. Likaså är kedjan som Nafs har om en olika stark. En del kan

sluta upp med en synd de gjort i flera år på ett ögonblick, andra behöver mer tid på sig. Men ofta är

det inte en synd det handlar om. Ofta är det 1000 baktal, til sammans med lögner, til sammans med

försenad bön, til sammans med bristande hijab, til sammans med musik, til sammans med… ja ni

förstår vad jag vil ha sagt. Vid en första anblick kan det verka omöjligt att fixa al t det här på en gång.

Därför måste man börja successivt och utöka intensiteten efterhand. Graden av intensitet är som

sagt olika men principen densamma. Om en person gör 1000 synder per dag, minska det med 3

synder per dag, efter ett år har du då inshaAl ah lyckats avstå från al a synder.

I ”Adabu Salat” ges just det här rådet til de som saknar koncentration i bönen.

Han säger: Börja att ha ful koncentration bara under t.ex. Surah Fatihah, efter att du har gjort detta

ett tag utöka koncentrationen til även Surah Ikhlas ­ därefter ruku, därefter sojood ­ då har du

lyckats med ful fokus under en hel rak”at ­ och fortsätt på samma sätt til du slutligen inshaAl ah

lyckats bibehål a din fokus genom hela bönen.

Ju varaktigare synd ju svårare är det att upprota den

Poeten Rumi, berättar en historia om en man som hade planterat en björnbärsbuske på en väg där

folk oftast passerade.

När trädet började växa upp, ombads han att undanröja den, men han svarade: "Det är för tidigt det

finns ju ingen brådska. Det är ju lätt och dra den ur". Han hade samma ursäkt år efter år.

Men busken växte al t tjockare och dess rötter stadigare och dess taggar vassare och mer farliga,

medan mannen blev äldre och svagare och kunde til sist inte dra ut busken. Poeten menar att

handlingar slår snabbt rot i en person.

Man kan ta bort dem när man är ung, men när man blir äldre, blir människan al tmer hjälplös mot

dem, medan de blir starkare och då är det försent.

Profeten(S) säger i en hadith til Abu Dharr:

"Ta vara på fem saker före fem andra saker: din ungdom framför din ålderdom, din

hälsa framför din sjukdom, din rikedom framför din fattigdom, din fritid framför din

upptagna tid och ditt liv framför din död."

Likaså i ”Ljuset inom mig” att det är lättare att vägleda 1000 ungdomar framför

att vägleda en gamling.

Av samma orsak säger Shaheed Mutaheri i ”Spiritual Discourses”:

”Jag svär vid Gud att även en timmes uppskjutning är olämpligt och farligt, [värre är

det när man skjuter upp det en dag el er natt]. I dag är en mer lämplig dag för ånger

än imorgon och kväl bättre än i morgon natt.”

Vad jag vil ha sagt är att ju längre du vänjer din Nafs vid synd, ju svårare blir det att disciplinera den

för att ju större fäste har den här synden gripit sig fast i Nafs. En person som är varit fäst vid en synd i

flera år har ett helvete att upprota denna synden framför en som precis börjat. Därför säger ett

visdomsord att paradiset ligger i mitten av helvetet. Al tså för att nå paradiset måste du passera

helvetet, du måste brinna för att renas. Som ett persiskt ordspråk säger: ”Besoz o besaz!” – brinn upp

och bygg upp!

Så hur ska man gå till väga?

Så hur ska man då gå til väga för att disciplinera Nafs? Vi har nämnt så långt att förändringen måste

ske successivt och inifrån för att lämna varaktig och stabil effekt. Vi nämnde också att man aldrig

börja skjuta upp sin reformering utan sätta igång omedelbart för att medan du planerar för att fixa

fel som du gjort igår planerar Shaytan för att lägga nya fäl or för dig imorgon. Det finns en hadith, en

av mina favorit hadither som jag läste när jag var väldigt ung men som jag burit med mig än idag. Jag

tänker inte återberätta hela hadithen utan endast sista biten som var den bit som fastnade mest hos

mig och som passar in i vårt ämne. När Imam Hassan(A) beskrev egenskaperna hos en bra troende

följeslagare sade han:

”När han blev konfronterad med två saker som han inte visste vilken av dem som

skul e ta honom närmare Gud, tittade han på vilken av dem som var närmast hans

begär och opponerade det. Han klandrade inte hel er någon för handlingar där det

kunde finnas rum för en ursäkt i liknande fal .”

[Tohaf al-oqol, s. 234]

Detta är grundprincipen för Islah Nafs, för reform av Nafs ­ att hela tiden göra tvärtemot Nafs. Som

Imam Ali(A) säger, al t du gör, börja med Bismil ah ­ i Guds Namn. Ät i Guds namn, inte i din Nafs

namn, dyrka i Guds namn, inte i din Nafs namn, sluta dyrka i Guds namn, inte din Nafs namn, lyssna

på Koran istäl et för musik i Guds namn, titta ner när du ser en vacker kvinna i Guds namn, förbättra

din Hijab i Guds namn osv. Al a människans problem uppstår för att hon gör något i för sitt Nafs

istäl et för sin Herre. Men Al ah säger i den Heliga Koranen:

[33:4]

[33:4] GUD skapar inte två hjärtan i bröstet på någon man

Al ah har inte placerat 2 hjärtan i våra bröst. Antingen Al ah el er Nafs, båda går inte ihop. Disciplinera

och ta hand om din Nafs för Al ah skul inte tvärtom, al tså dyrka inte Al ah för din Nafs skul . Det är

himmel och jords skil nad mel an dessa två.

I Jihad mot Nafs var Imam Ali(A) märkvärdig. Han var något helt annat. En dag kände Imam Ali(A) för

lever. Han gick til slaktaren men gick aldrig fram. Istäl et tittade han bara lite från avstånd på al t fint

kött och lever som fanns för att sedan återvända hem. Dagen efter gick han och tittade igen men

köpte inte. I ETT ÅR(!) krigade Imam Ali(A) mot sin Nafs och dess begär, han vil e inte köpa lever för

att det var hans Nafs som vil e ha det! Slutligen efter ett helt år sade han til Imam Hassan(A), min

son! Tiden är kommen! Gå och köp den där levern som jag har längtat efter i ett år! Tänk er syskon!

Imam Hassan(A) går och köper levern. Zaynab(A) förbereder gril spettarna, Imam Hossein(A) börjar

med gril andet. Vilken syn! Vilket scenario! Levern gril as riktigt gott och dess rök och doft sprider sig i

hela kvarteret. Barnen är överglada! Äntligen ska de få servera sin pappa en riktigt god mat! Men

precis när de ska servera knackar någon på dörren. Imam Ali(A) går til dörren. En av de fatti
gare

grannarna i området hade känt av doften från levern. Han frågade med en smaskande mun, ”Vad

gott det luktar! Gril ar ni?” Imam Ali(A) tittar på honom, ler och säger vänta lite. Han går sedan,

hämtar al t det gril ande köttet och ger det til den fattige och nöjer sig med hunger til sig själv.

SobhanAl ah! I ett år har han krigat mot sin Nafs! När han äntligen lyckats besegra den och ska äta

lever för Al ahs skul ger han istäl et bort maten för att komma Al ah ännu närmare än om han hade

ätit levern! SobhanAl ah!

Nu säger jag inte att vi ska vara som Imam Ali(A), han själv säger i Nahjul Balagha att vi inte kan leva

som han ­ men vi borde försöka i al a fal . Sannerligen om vi lyckas i våra liv att bara en fraktion, en

smula vara som honom ­ då har vi varit segrande!

Straff och belöning

Syskon se det som en brottningsmatch. Antingen vinner ni el er er Nafs. Antingen styr ni den el er så

styr den er. Så fort du vil ha någonting, så fort du vil göra någonting, stanna upp, vänta lite och

istäl et för att göra det för Nafs, gör det för Al ah. Rätta til din avsikt. Imam Saj ad(A) i Sahifa

Saj adiyyah säger:

”O Al ah! Ge mig al t som för mig närmare Dig och för bort mig från al t som för mig

bort från dig!”

El er i Rumis ord:

”O Herre! Om jag skul e vilja ha något annat än Dig, låt en eld bränna upp mig från

insidan!”

Nu vet både jag och ni kära syskon att ibland misslyckas man. Ibland får Nafs övertaget och får oss att

göra något olämpligt. Låt var och en titta i sin egen grad. Vissa är fortfarande fast i Sharia-synder,

andra i moraliska synder, ännu andra har kommit längre och gör mental Jihad där de försöker tämja

och kontrollera sina tankar och känslor som uppstår från Nafs. En som fortfarande är fast i musik, i

baktal, i lögn, i arrogans, i att titta på haram ­ låt dessa rena sig från dessa handlingar innan de ger

sig på de mer delikata och subtila bristerna. Hursomhelst när du misslyckas måste du straffa dig själv.

Nafs är ett barn som du måste lära upp. Låter du barnet vara kommer den bli oförskämd och göra

som den vil . Och i takt med att barnet växer upp blir den starkare och du förlorar al t mer inflytande.

Lycka til att få en 20-åring att lyssna på dig om han i 20 år gjort som han vil . Nafs på samma sätt

måste uppfostras och disciplineras och straff är en del av disciplinen. Ser du att du avhål it dig från

baktal men helt plötsligt glömmer bort det en dag och engagerar dig i baktal måste du straffa dig

själv för att rena dig själv. Imam Ali(A) säger i Nahjul Balagha att en del av sanna Tawbah är att rena

sig själv genom dyrkan. Detta straffet bör vara olika hårt beroende på hur stort felsteg du har gjort.

Och hur stort ditt felsteg är beror på vilken rank du har. Så återigen låt var och en titta på sig själv.

Personen som glömde och baktalade en dag, låt han kompensera t.ex. med att läsa en viss mängd

Koran el er duaa för att rena sin tunga. Personen som lyssnade på musik, låt honom istäl et

kompensera med att lyssna på det goda ­ som en föreläsning, Koran, Duaa el er annat. En person

som tittade på haram, låt han titta på det goda istäl et ­ som att titta på Koranen, titta på en troende,

titta på Ulema ­ låt han spil a tårar om natten i fruktan och kärlek för Al ah ­ låt hans tårar rena hans

ögon.

Och det bästa av al t? Vad är det hårdaste av straff? Som ni ska dra til med när ni vil disciplinera era

Nafs ordentligt? Bland de bästa av straffen man kan göra är fastan. För med fastan är al a dina

kroppsorgan i ett til stånd av dyrkan och tomheten från fastan renar ditt sinne och tröttheten från

fastan sänker din blick och bedövar dina öron från det onda. Ja den kurrande magen påminner ditt

Nafs om felsteget den begick. En gång, två gånger, sakta men säkert lär sig Nafs. Då kan du säga til

den när den blir sugen på haram ­ och du gör denna synd kommer jag att straffa dig och Nafs tänker

på sig själv ­ hel re att avstå från de 10 minuterna av synd och rädda sig från 10 timmars fasta.

Detta var vad Ayatollah al-Udhma Borujerdi gjorde. Ayatollah Borujerdi hade en tendens att bli lite

ivrig, frustrerad och således irriterad ibland vid diskussion med sina studenter när de hade svårt att

förstå. Han brukade då tappa humöret och bli arg. En dag sade han til sitt Nafs, ”Om du blir arg en

gång til i en diskussion kommer jag att fasta i ett helt år!” Nästa dag gick han til Hawza, undervisade,

det blev debatt och han tappade humöret. I ETT HELT år fastade han för detta! Tänk er i den höga

åldern!! Ett års fasta för ett litet felsteg! Nu säger jag inte att ni ska fasta i ett år ­ som jag sade kolla

på er nivå och al varet av er synd ­ men kunde en gammal man fasta i ett år borde en ungdom som

du i al a fal kunna fasta en dag. Du kan ju sitta uppe til 3-4 på morgonen och titta på film, facebooka

och chatta så sannerligen bör du likaså kunna fasta och kanske göra en 2 rakat extra om natten.

Kort och gott syskon se era Nafs som separata från er själva, inte som en del av er själva. Du är inte

din hund ­ nej hunden är en hund och du är du. Låt inte Nafs lura dig til att den är du. Låt inte

Shaytan lura dig til detta. Istäl et träna din Nafs så den skyddar dig mot Shaytan. För efter ett tag

kommer Nafs tänka, om Shaytan ska fresta mig med synd och jag måste fasta för al a felsteg jag gör,

dvs. att 10 minuters njutning leder til 10 timmars smärta ­ ja då är min riktiga fiende Shaytan så bort

med honom!

Anstränger ni er och hål er fast vid detta under en längre tid kommer ni inshaAl ah att nå höga

andliga grader. Vil du nå Irfan och Marfiah? Vil du få andliga visioner? Vil du flyga upp til det

himmelska riket? Då måste du befria din själ från kedjorna av Nafs. Låt mig avsluta med att berätta

om en av av Urefa. Ayatollah Jawad Agha Maleki Tabrizi berättar att en av hans studenter kämpande

väldigt hårt. I sex år ansträngde han sig i meditation och disciplinering av Nafs. Slutligen nådde han

stadiet av självmedvetenhet och klippte bort det onda i sitt Nafs. Tänk er syskon, Jihad Nafs i sex år,

med dyrkan, med böner, med fasta, med reformering av jaget, med det goda, det lämnar effekt.

Ayatollah Tabrizi säger att den studenten brukade säga: ”Jag ser min själ som separerad från kroppen

samtidigt som om en annan person precis som jag står bredvid mig.”

Detta är resultatet av vad jag nämnde ­ att se Nafs som separat från dig själv. Lyckas du med det

kommer inte din Nafs styra dig längre och sakta men säkert kommer din själ befrias från Nafs klor

och ju mer din själ separeras från kroppen och ju mindre själen är fäst vid kroppen och det

materiel a, ju mer absorberas den i det andliga och ju högre stiger den i det himmelska!

Avslutning

Låt oss avsluta med följande härliga ord från Imam Zain al-Abedin(A) i hans Sahifa Saj adiyyah ­

närmare bestämt en av mina favoritdelar ur Munajat Mohebbin, älskarnas viskande bön:

”Min Gud, vem har smakat sötheten av Din kärlek, sedan velat ha något annat i stäl et

för Dig? Vem har varit intim med Din närhet, sedan velat föras bort från Dig?

Jag ber om kärlek til Dig, kärlek til dom som älskar Dig, kärlek til varje arbete som för

mig til Din närhet, och att Du gör Dig själv mer älskad än någont
ing annat til mig och

gör att min kärlek til Dig leder til Ditt Välbehag, och min längan til Dig skyddar mig

från att vara olydig mot Dig!

(En del ur älskarnas viskande bön, Munajate Muhebbin)

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *