Vad är Nafs?

Likaså kan vi läsa hur Imam Hossein(A) jämför Yazids armé som vargar i ett av sina tal. Varför just varg? De lärda säger att orsaken är att när vargar attackerar för att äta skadar de allt som kommer i sin väg. De är inte som exempelvis lejonen som ger sig på en gasell och nöjer sig med det. En vargflock kanske behöver ett får för att stilla hungern men ändå skadar de flera styckenvid en attack, precis som Yazids armé gjorde där de inte besparade ens kvinnorna och barnen. Till sådana grader att Shimr(LA) inte nöjde sig med Imam Hosseins(A) huvud utan fortsatte sitt tyranni och drog av Sakinah bint Hosseins(A) öronhängen också. SobhanAllah.

Vad är Nafs?

– Ehsan ­ Paltalk – 7/1-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Sedan urminnes tider har människor stridit med varandra över det som kal as ”Dunya” – världen.

Otaliga krig har förts och miljontals liter blod har spil ts för att man ska nå tronen och ett herravälde

som är synonymt med och innebär makt, pengar, land och kvinnor. Den Heliga Koranen säger:

[102:1]

[102:1] NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga

framgångar

[102:2]

[102:2] ända til dess ni står vid gravens rand.

Men det är inte när soldater möts öga mot öga på krigsfältet som kriget börjar. Det är inte när järn

slungas mot järn som kriget börjar. Det är inte när fal na kroppar blandas med jord och blod som

kriget börjar. Nej, det sanna kriget var långt över för länge sedan. Den dagen då människan valde att

ge in för sina begär, den dagen förlorade hon kriget. Vilket krig talar jag om? Jag talar om kriget om

hjärtats tron. Kriget på insidan. Det andliga kriget där ego och begär bekämpar samvetet och

intel ektet för att sitta på hjärtats tron.

Jag välkomnar er härmed til en serie föreläsningar med temat ”Nafs”. Vad är nafs? Vad säger

Koranen om Nafs? Vilka til stånd har Nafs? Hur kan Nafs tyglas? Vi kommer behandla frågor likt dessa

för att förhoppnings öka vår förståelse kring detta viktiga ämne. Varför är ämnet viktigt? För att en

korrekt förståelse av Nafs lär oss hur vi ska hantera och förstärka Nafs positiva egenskaper. Det i sin

tur kommer förverkliga våra mänskliga attribut och föra oss närmare perfektion och den Älskades

Heliga närvaro.

Så lyssna noga och lär känna dig själv så du må vara segrande på insidan och således även segra på

utsidan!

Vad är nafs?

Första definitionen vi måste ha klart och tydligt för oss är: Vad är Nafs? Är Nafs det vi kal ar ”hjärtat”?

El er är det ”själen?” El er ”egot”? El er kanske ”Jag:et”? El er vad sägs om ”psyket”? El er är Nafs al a

dessa? El er kanske en kombination av dem? El er är Nafs i ett til stånd kal at ”egot” och i ett annat

”själen”? Är Nafs ont el er gott? Om Nafs är gott, hur kan det då kal as ”egot” som är synonymt med

själviskhet? Om Nafs är ont, hur kan det då kal as ”själen”? El er är Nafs en kombination av både gott

och ont? El er är Nafs ont i ett til stånd och gott i ett annat? Byter det då även beteckning, namn och

titel beroende på om det är i ett ont el er gott til stånd?

Är du förvirrad? Oroa dig inte, det är jag också, men det är inte så konstigt med tanke på vilken

komplex sak Nafs är.

När vi utannonserade denna föreläsning hade den fått namnet ”Själens til stånd”. Jag funderade

vidare på saken och al a dessa frågestäl ningar regnade in i mitt huvud. Jag insåg att det skul e kunna

få folk att blanda ihop ordet Nafs med Roh. Ibland översätts nämligen både ”Roh” och ”Nafs” til själ,

men de är inte samma sak. Roh är en sak, Nafs en helt annan. Om Roh säger den Heliga Koranen:

[17:85] # # ( (

[17:85] DE FRÅGAR dig om själen. Säg: "Själen hör til det som är min Herre förbehål et

– av [al ] kunskap har bara en obetydlig del fal it på er [lott]."

Vår föreläsning handlar om Nafs, inte Roh. Därför har föreläsningen fått namnet ”Vad är Nafs?”.

Varför? För att jag obetydlig som jag är med den lil a smula kunskap jag blivit skänkt inte kunnat

komma på en korrekt översättning av ordet ”Nafs” til svenska. Vissa översätter det som ”Ego” men

ego kopplas samman med egoism och blottar enbart en aspekt och ett til stånd av Nafs. Nafs är mer

än så. Kanske är synonymer som ”Jag:et” el er ”Psyket” mer passande för ”Nafs”, men jag valde att

använda den originala arabiska termen så inga felaktiga kopplingar dras. Låt oss istäl et definiera vad

”Nafs” är för något.

Det arabiska ordet ”Nafs” är besläktad med det hebreiska ordet ”Nefesh”. Det arabiska ordet har en

al männare generel are betydelse och en djupare specifikare betydelse. Vad gäl er den al männa

betydelsen så innebär ”nafs” något tings essens, väsen el er natur ­ al tså hur något tings verklighet

är. Den djupare andliga innebörden är dock att Nafs är samlingen av olika Latif komponenter. Latif är

ett arabiskt ord som betyder ungefär subtilt, icke-materiel t. Vad menas med Latif komponenter? Det

är framföral t två komponenter och fakultet:

1) Den animaliska naturen och de djuriska instinkten som driver människan mot det materiel a

2) Den intel ektuel a benägenheten och det änglalika ljuset mot det andliga och gudomliga

Nafs är al tså samlingen och kombinationen av dessa två subtila fakultet. Det är därför man brukar

säga att människan är til hälften djur, til hälften ängel.

Låt mig il ustrera vad jag menar med en bild. Detta är en väldigt lärorik bild men samtidigt även

väldigt skrämmande. Konstnären har verkligen lyckats gör en bild av vad Nafs är. Titta på denna bild

och se ditt eget Nafs:

Att Nafs är til hälften djur, til hälften ängel reflekteras även i språken. I svenskan exempelvis kan

man säga til en envis person: ”Var inte som en åsna!”. El er til en person som äter mycket: ”Du äter

som en häst!”. I arabiskan kan vi läsa i Den Heliga Koranen säger om en del människor vars nafs är i

ett djuriskt til stånd:

1 1 1

(

[7:179] …de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som

ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de

likgiltiga.

Likaså kan vi läsa hur Imam Hossein(A) jämför Yazids armé som vargar i ett av sina tal. Varför just

varg? De lärda säger att orsaken är att när vargar attackerar för att äta skadar de al t som kommer i

sin väg. De är inte som exempelvis lejonen som ger sig på en gasel och nöjer sig med det. En

vargflock kanske behöver ett får för att stil a hungern men ändå skadar de flera stycken vid en attack,

precis som Yazids armé gjorde där de inte besparade ens kvinnorna och barnen. Til sådana grader att

Shimr(LA) inte nöjde sig med Imam Hosseins(A) huvud utan fortsatte sitt tyranni och drog av Sakinah

bint Hosseins(A) öronhängen också. SobhanAl ah.

Nafs är al tså benägen til både gott och ont. Nafs är til hälften djur, til hälften ängel. Rumi har två

fina beskrivningar av Nafs. I Fihi Ma Fihi säger han under en föreläsning: ”I människan finns en orm

och en fågel. Ormen vil dra människan under jorden och fågeln vil lyfta människan til himlen!”. I

”Mathnawi” säger han: ”Nafs har en tasbih och en Koran i sin högra hand medan den har en dolk i

ärmen.”

Detta är något som även den Heliga Koranen vittnar til . Al ah säger i Surah Shams:

[91:1]

[91:1] VID SOLEN och dess [bländande] sken,

[91:2]

[91:2] och vid månen, när den lånar dess ljus!

[91:3]

[91:3] Vid dagen, när den gör [jorden] synlig,

[91:4]

[91:4] och vid natten, när den sveper [världen] i mörker!

[91:5]

[91:5] Vid himlen och Den som har rest dess [valv],

[91:6]

[91:6] och vid jorden och Den som har brett ut dess [yta]!

[91:7] I

[91:7] Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift
<br /

som hon skal fyl a],

[91:8]

[91:8] och nedlagt i henne både syndful het och gudsfruktan.

[91:9]

[91:9] Helt visst skal det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin

själ],

[91:10]

[91:10] men den som begraver den [i synd och mörker] skal gå mot fördärvet.

Al ah svär vid ”Nafs”! Han säger vidare, ”Falhammaha” – dvs. Han har gjort ilham til Nafs, dvs. Han

har inspirerat Nafs både om ont och gott. Sedan lovar Han att den segrande är den som renar sin

Nafs medan den går förlorad som låter den begravas i mörker.

Det intressanta i denna Surah är att innan Al ah tar upp ämnet med Nafs så svär Han vid vadå? Vid

solen! Vid månen! Vid dagen! Vid natten! Vid himlen! Vid jorden! Al ah radar upp 6 stora mästervärk

i Sin skapelse! Al a dessa är enorma, komplexa, antika och fenomenala skapelser. Om al a världens

vetenskapsmän och ingenjörer samlas idag för att skapa något liknande så misslyckas de. Tvärtom är

dagens vetenskap och teknik fokuserad på hur de ska dra maximal nytta av exempelvis solens energi,

men kan de skapa en sol?! Mitt bland al a dessa storslagna gudomliga verk så nämns även Nafs ­

kanske är det en indikering och antydning på hur vidd, komplex och djup Nafs är! SobhanAl ah! Om

man tänker på det: Varför springer vi runt efter Dunya och tröttar ut oss själva när vi har ett helt

universum inom oss att upptäcka?!

Nafs är som en häst, en kameleont och en hund!

Vi har så långt definierat Nafs som en samlingsplats där de djuriska och änglalika komponenterna är

samlade. Nafs är al tså resultatet av djur och ängel. Vad är Nafs för sorts skapelse? Då hjärnan har

lättare att förstå koncept via exempel ska vi dra fram tre liknelser för Nafs:

1) Nafs är som en otämjd häst!

En vanlig symbolik bland irfani litteratur är att likna Nafs vid en vild åsna el er otämjd häst. Om du

låter den vara så kommer den förbli vild och kasta dig än hit, än dit. Men om du tränar den så kan

den föra dig mot dit mål!

Rumi il ustrerar detta underbart i sin Mathnawi när han berättar en händelse ur Majnuns liv. Han

säger att Majnun en dag satt på sin kamel i jakt efter Layla. Resan var lång och Majnun var trött. Så

fort Majnun somnade til så vände sig kamelen om och vil e til baka hem för den hade en nyfödd

unge som den saknade. När Majnun vaknade til drog han tag i kamelens tyglar och vände henne

återigen i Laylas riktning. Och så höll det på fram och til baka. Vad vil Rumi säga med detta? Han vil

säga att nafs är som en kamel, om du låter den vara går den sitt hål . Majnun å andra sidan är som

intel ektet, om du låter den istäl et leda så kommer den leda dig til målet för din kärlek.

2) Nafs är som en kameleont!

Nafs egenskaper är väldigt likt en kameleonts. En kameleont skiftar färg beroende på sin omgivning.

På samma sätt skiftar Nafs sina färger beroende på sin omgivning för att dölja sina verkliga färger.

Varför gör den det? För att precis som kameleonten överleva i sitt fria och vilda til stånd. I moskén

bland de religiösa tar Nafs skepnaden av den bästa troende . Bakom religionens mask döljer Nafs sitt

hyckleri och arrogans. Om den inte upptäcks och tämjs är det en tidsfråga innan den börjar froda och

stärka sig själv genom riya i dyrkan. Låt var och en titta på sig själv. Om du ber på ett bättre sätt el er

uppför dig på ett bättre mer religiöst sätt framför andra än när du är ensam och ingen tittar på, var

då säker på att Nafs har maskerat sig i skenhelighetens färger.

Bland syndarna och världsdyrkarna tar Nafs skepnaden av en materialist. Om du märker att du njuter

av vänners säl skap i skolan när de är upptagna med synd, såsom att flörta med kil ar el er tjejer, att

lyssna på musik, att baktala och snacka skit om andra osv ­ var då säker på att ditt Nafs har maskerat

sig i dunyas färger. Til en början kanske ditt samvete säger ifrån men i takt med att du umgås i syndig

omgivning utan att säga ifrån, i samma takt försvagas ditt samvete och din inre ängels röst samtidigt

som ditt inre odjur tar över, dräper rösten och stärker ditt Nafs och förvandlar det til ett djuriskt

til stånd. Var säkra syskon: Att vara likgiltig mot synd är att ha ett dött hjärta. Ibland går det inte att

säga ifrån el er göra något, men bevara i al a fal ditt hjärtas renhet och fördöm och ta avstånd med

hjärtat som Profeten(S) säger. Om du går med kil arna i skolan medan de angriper tjejerna med sina

orena blickar utan att bry dig och kanske naudho bil ah til och med tycker det är roligt, var då säker

på att dom tjejerna är döttrar och systrar til någon och om din egen mor, din egen syster, din egen

fru el er din egen dotter hamnar i vägen för dessa kil ar så kommer även dom bli utsatta och

nertittade.

Nafs är som en kameleont så vi måste ständigt vara uppmärksamma. Är vi inte det så kan exempelvis

samma Salat al-Ghufayla som förlåter al a ens synder vara orsaken til ens förbannelse.

3) Nafs är som en hund!

I ”40 Hadith” står följande under hadith 2 om Riya:

I min respekterade lärares ord så är Shaytan vakthunden utanför Guds domstol: han

skäl er inte på och stör inte den som är nära Gud. Precis som en vakthund inte jagar

bort sin mästares vänner från huset, på samma sätt känner Shaytan också igen Guds

vänner och til åter inte någon främling närma sig Honom. Således, varje gång du inser

att Shaytan lägger sig i dina affärer så bör du omedelbart veta att dina handlingar inte

är gjorda med en ren avsikt el er för Guds skul .

Detta var en passage som fastnade när jag läste 40 hadith för flera år sen. Häromdagen besökte jag

en troende ungdom som hade en hel uppsjö av andliga upplevelser och frågor som han vil e berätta

för mig. Vi kom in på ämnet om Nafs och jag kom ihåg denna passagen från 40 hadith, men jag hade

glömt att Ayatollah Shahabadi talade om Shaytan ­ utan kopplingen jag

gjorde til Nafs istäl et. Och om man funderar på det så är det verkligen så. Nafs är som en hund.

Tränar du den och disciplinerar den så blir den din bästa vän. Den blir som Ashab al-Kahfs hund som

följer dig vart du än går. Den blir som vakthunden vid ditt hjärta som skyddar den från att Shaytani-

armeér ska stiga in el er viska och förvirra. Men om du låter den vara så kommer den förvandlas til

en vildhund, en best, ett odjur som styckar ditt hjärta i tusen bitar och sår.

Nu vet jag inte om den här historien är sann men då budskapet är kopplat til vårt ämne berättar jag

den i al a fal . I boken ”Hal aj: Mystic and Martyr” av Louis Massignon berättas det att en person en

gång såg mystikern Mansur Hal aj komma gåendes med två svarta lydiga hundar i koppel i varsin

hand. Den här personen blev förbryl ad och förstod inte hur en person som Hal aj kunde ha hundar.

En Aref som var närvarande förklarade då att det var egentligen inga riktiga hundar som han hade

sett utan det var Hal aj Nafs som han hade disciplinerat och manifesterat på ett sätt som en tyglad

hund.

Det motsatta exemplet hittar vi i den Heliga Koranen i berättelsen om Bal”am ibn Baur. Det är en

väldig intressant och lärorik berättelse som om ni vil höra den
kostar någonting. Vem vet? En

Salawat!

Bal”am var en av Awliyah, en av Ulema, en av Urefa ­ en av dom som kunde Ism Adham. Koranen

själv kal ar honom vid en av dom som hade fått ta del av Al ahs tecken. Han var Profet Musas(A)

lärjunge i 30 år. Folk kom til honom för att få shifa och läkning. Han hade 12″000 studenter.

Det finns små variationer i berättelsen om Bal”am men det väsentliga är samma. Al ah beordrade

Bani Israel att bekämpa ett förtryckande folk. Dessa förtryckare visste att Bal”am kunde Ism Adham

och kom til honom och bad honom om hjälp mot Bani Israel. Bal”am svarade att att Profet Musa(A)

var på deras sida och det är omöjligt för honom att använda Ism Adham mot en Profet. Förtryckarna

insisterade så pass mycket att Bal”am til sist gjorde en istikhara i frågan. Men isikharan kom ut dåligt

och förbjöd honom från att göra det så han avstod. Förtryckarna tog då reda på vilken svaghet som

Bal”am hade och insåg att det var pengar. De bjöd då Bal”am til sig och kastade en stor säck med guld

mynt framför honom.

Bal”am sålde sin själ för en säck med pengar och satte sig iväg för att förbanna Profet Musa(A).

SobhanAl ah kolla til vilken nivå människans arrogans och kärlek til dunya kan driva honom!

Bal”am sätter sig på sin åsna men hur mycket han än slår och piskar den vägrar den röra sig. Til sist

skriker han ut: ”Rör på dig din förbannade åsna!”

Imam Baqir(A) säger att Al ah ger då åsnan tal. Åsnan säger til Bal”am: ”Du är en större åsna än mig!

Du har varit Profet Musas(A) student i 30 år! Hur kan du förbanna honom?! Gå och förbanna honom

själv, jag tänker inte vara delaktig i detat!”

Bal”am blev så arg över detta att han slog sin åsna så mycket att den til sist dog. I detta vredesutbrott

glömde Bal”am bort Ism Adham. En hadith i ”Tafsir Thaqalayn” berättar att en av dom djuren som

kommer få stiga in i Paradiset är just Bal”ams åsna! SobhanAl ah att en åsna kan vara bättre än en

människa!

Bal”am fortsätter på egen hand, klättrar upp för ett berg och når slutligen toppen. Men när han

börjar förbanna Profet Musa(A) omvänder Al ah hans tunga så han börjar förbanna den förtryckande

nationen istäl et. Dessa får i sin tur panik och förgörs med hjälp av sina egna händer! SobhanAl ah!

P P

[8:30] …Ja, de smider sina planer, men Gud smider [också] Sina planer och Gud smider

bättre planer än någon annan!

Lyssna nu vad den Heliga Koranen säger om honom i Surah Araaf:

[7:175]

[7:175] Och berätta för dem vad som hände den man som Vi hade gett del av Våra

budskap och som sköt dem ifrån sig. Djävulen följde honom hack i häl och han blev [til

sist] en av dem som, efter att själv ha vilseletts, leder andra på avvägar.

[7:176]

[7:176] Om Vi hade velat kunde Vi ha låtit honom resa sig [ur förnedringen] med hjälp

av [budskapen], men hans hela håg stod til jordiska ting och han vil e bara följa sina

egna begär. Han kan liknas vid en hund som flåsar med hängande tunga vare sig du

kommer hotful t emot honom el er lämnar honom i fred. Detta är liknelsen om dem

som påstår att Våra budskap är lögn. Berätta därför denna historia – kanske skal den

[väcka] dem til eftertanke.

Avslutning

Vi har med denna föreläsning definierat vad Nafs är. Nafs är å ena sidan til hälften djur, til hälften

ängel och å andra sidan som en otämjd häst. Låter du den vara och syndar så kommer den att ta

skepnaden av ett djur. Tränar du den och lär upp den så kommer den att ta skepnaden av en ängel.

Den kan bli ditt hjärtas mörka fängelsehåla el er ett gudomligt ljus. Men mel an mörker och ljus är

det flera stadium som måste passeras. Vilka stadium är, vilka til stånd Nafs kan ha och hur det

påverkar dig som person sparar vi til nästa föreläsning inshaAl ah. Vi nämnde även att Nafs är som

en hund, antingen din värsta fiende el er din bästa vän. Bal”am ibn Baor var ett exempel på en vars

Nafs tog skepnaden av en hycklande motbjudande hund. Men vet ni syskon, Bal”am var inte den enda

vars Nafs sålde honom til Dunya. I Karbalas slätt finns tusentals andra exempel. Imam Hossein(A)

krigade inte mot människor. Nej, han attackerades av en stor flock blodtörstiga vargar.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *