Vrede – Elden i Människans bröst

  Denna egenskap hjälper människan att vid skarpa situationer utföra heroiska insatser och att stå upp mot förtryck och orättvisa när detta blivit utbrett. En troende person tar avstånd från dåliga handlingar, och om denne ser en ond handling begås, känner denne en vrede inom sig över att detta sker. Därför är vrede, en egenskap som under rätt omständigheter är en välsignelse och en gåva till mänskligheten. Den som tror att vreden bör förintas inom människan begår därför ett allvarligt misstag.                                   

Vrede ­ En eld i människans bröst

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Paltalk 2010-01-22

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam ”ala Ashrafal Anbiyai wal Mursalin.

Habibe Illah al-Alamin. Abul Qasime Mohammad wa ”ala Alihi Teyyibina at-Taherin.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning:

[3:162] Kan den vars strävan det är att vinna Guds välbehag jämföras med den som ådrar sig

Guds vrede och vars tillflykt skall bli helvetet – detta jämmerliga mål?

O Människa! Du skall veta att du är en vandrare, sökandes efter Herren. En vacker dag

kommer du att möta Honom. Är du då förberedd på detta? Har du frivilligt och av längtan

strävat efter detta möte?

Allah(SWT) säger i den heliga Koranen:

[3:134] ”de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger

band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och

det rätta.”

Och två verser efteråt nämns belöningen:

[3:136] Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade

av bäckar, där de skall förbli till evig tid – en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!

Denna föreläsning är ämnad att ta upp och behandla ett begrepp, som om det tillåts få fritt

utlopp inom människan, kommer att leda henne bort från allt gott och vackert i denna värld

och i den nästkommande. Vi talar om vreden eller ilskan.

Vikten av att behandla detta ämne

Innan vi tar oss an detta vreden och går igen dess olika former och effekter, så måste vi först

betona hur viktigt det är att just behandla detta ämne. Om vi inte först förstår

1

konsekvenserna av vrede och ilska, så kommer vi heller inte att ta denna föreläsning på

allvar, och således kommer inte detta leda till en förändring inom oss mot det bättre. Vrede

är så allvarligt att Imam Sadiq(A) har sagt:

”Vreden är nyckeln (som öppnar porten) till all form av synd.” [al-Kafi, vol. 2, sid. 303, hadith:

3]

Vad är vrede?

SobhanAllah syskon, om vrede kan leda till något sådant ont, vill vi då inte veta vad denna

egenskap egentligen innebär?

Ilska eller vrede, är ett psykologiskt tillstånd som uppstår från inre upphetsning eller oro, och

åtrån för hämnd. När denna upphetsning blir mer våldsam, förstärker den vredens eld inom

människan. Ett våldsamt tumult slukar hjärnan och resulterar i att sinnet och intellektet

tappar kontrollen och blir maktlösa.

Man skulle kunna likna detta tillstånd vid en grotta där en eld har brutit ut. Hela grottan har

fyllts med flammande lågor och kvävande rökmoln. Den kvävande röken strömmar ut ur

grottans mynning (mun) med en intensiv hetta och ett brännande tjut. Om detta sker inom

en person, blir det oerhört svårt att lugna denne och således släcka denna vredeseld. Vad

som än kastas in i denna eld av vrede, i syfte att kyla ned den, kommer att bli en del av den

och bara göra den mer intensiv.

I detta läge kommer personen att vara blind och döv för vägledning och gott uppförande. Vid

ett sådant tillstånd, kommer all form av rådgivning, överläggning, och uppmuntran

misslyckas med att lugna personen. Ju mer någon försöker att lugna ned denne, genom

ödmjuka försök och uppmaningar, ju våldsammare kommer personen att bli och detta

kommer slutligen leda till att denne till slut skadar någon fysiskt eller söker hämnd.

Imam Baqir(A) har sagt: ”I sanning är vreden en gnista som tänts av Satan i hjärtat hos

Adams(A) söner.” [al-Kafi, vol. 2, sid. 304, hadith: 12]

Dess stadier

Vad vi nu har beskrivit är ju bara vad som händer när vreden blivit okontrollerad. Detta

måste ju innebära att det finns ett tillstånd innan detta sker, och då kan man ju undra hur

många olika tillstånd av vrede det finns.

2

Faktum är att vrede är en av själens egenskaper, och denna egenskap har tre olika stadier

eller tillstånd.

  1. Det första stadiet är då människan går till överdrift och vreden blir okontrollerbar.

Det är detta stadium som får människan att lägga religionens gränser och lagar åt

sidan.

  1. Det andra stadiet är då människan brister i att känna vrede. Man skulle kunna säga

att detta innebär att människan misslyckas med att ta till våld även om situationen

kräver detta eller om det handlar om självförsvar.

  1. Det tredje stadiet är då människan går en medelväg, dvs. att vreden väcks vid

lämpliga och tillåtna omständigheter.

Baserat på dessa stadier av vrede, kan vi dra slutsatsen att de två första formerna är

sjukdomar i själen, medan det tredje stadiet är en god etisk egenskap som framkallas genom

mod och tapperhet.

Fördelar med vrede

Innan vi går in på de två första stadierna av vrede, tänkte vi först ta upp vad det finns för

fördelar med vrede. Oftast kanske de flesta tänker att all form av vrede är dåligt och syndigt

men detta är helt fel.

Imam Khomeini, beskriver i boken ”fyrtio hadither”, att vredens kraft är en av de största

gåvor som Gud har tilldelat Sina skapelser, genom vilken de tillåts genomföra handlingar

som är konstruktiva både i denna värld och i livet efter detta. Genom vrede säkras arternas

överlevnad. Den skapar även säkerhet för varje individ och dennes familj.

Vreden spelar även en viktig roll vid upprättandet av samhällsordning. Om denna förmåga

inte existerade och således inte fanns inrotad i djurens natur, så skulle djuren inte kunna

försvara sig själva mot naturliga motgångar, och de skulle vara försvarslösa inför farorna

med fördärv och utrotning. Och om denna egenskap inte fanns i människans natur så skulle

vi misslyckas med det mesta vi åtar oss eller försöker uppnå.

Om kraften av vrede inte existerade inom oss, skulle vi inte kunna utföra al-”Amr bi al-ma`ruf

wa al-nahy `an al-munkar, och vi skulle inte heller kunna följa de Islamiska lagar som kräver

bestraffning för vissa typer av brott, eller för den delen förverkliga de principer som

religionen eller förnuftet förespråkar. Om vi ser på profeter(A) och awliya” så blev de aldrig

arga om det inte var för Guds skull och om inte orätt hade gått över styr.

3

Denna egenskap hjälper människan att vid skarpa situationer utföra heroiska insatser och att

stå upp mot förtryck och orättvisa när detta blivit utbrett. En troende person tar avstånd

från dåliga handlingar, och om denne ser en ond handling begås, känner denne en vrede

inom sig över att detta sker. Därför är vrede, en egenskap som under rätt omständigheter är

en välsignelse och en gåva till mänskligheten.

Den som tror att vreden bör förintas inom människan begår därför ett allvarligt misstag.

Konsekvensen av att sakna vrede

Detta för oss således vidare in på det andra stadiet då för lite vrede inom människan således

även det är en form av synd. En för låg form av vrede inom människan leder till moralisk

svaghet som i sin tur leder till en mängd andra själsliga sjukdomar såsom: fruktan; skygghet;

svaghet; obestämdhet; lathet; girighet; brist på självbe
härskning, tålamod och tolerans; brist

på ståndaktighet och uthållighet när detta behövs; kärlek till bekvämligheter; apati;

accepterandet av förtryck och tyranni; att låta sig själv och sin familj utsättas för

förolämpningar och vanära; feghet; själlöshet eller modfälldhet; osv.

Gud säger själv i den heliga Koranen:

”… (De troende) är oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan

fulla av värme och vänskap …” [Surah al-Fath, 48:29]

För att kunna komma någon vart måste vi kunna säga nej till oss själva ibland. Om vi inte

visar stränghet och disciplinerar vårt jag, kommer det att få fritt utlopp för sina begär och

leda oss mot fördärvet. Därför måste vrede, i en kontrollerad form, finnas inom människan.

Okontrollerad vrede leder till synd

Den okontrollerade formen däremot, är en moralisk synd och en dödlig sjukdom som leder

till en korrupt själ och avvikelse från tron. Imam Sadiq(A) har återberättat att Profeten(S)

sagt följande angående detta: ”Vrede fördärvar tron på samma sätt som vinäger fördärvar

honung.” [al-Kafi, vol. 3, sid. 412]

När människan drabbas av extrem ilska eller vrede finns det stor risk att hon vänder sig ifrån

Guds religion. Vredens flammor förbrukar inte bara hennes tro utan även alla hennes goda

gärningar. I ett sådant tillstånd förkastar man i själva verket Gud och glömmer bort allt man

lärt sig om vett och etikett. Och när människan sedan blir medveten om detta, är hennes

ånger av liten betydelse då vredens eld, som tändes av Satan, fortsätter att vråla i hennes

hjärta.

4

Handlingar utförda vid vredesutbrott har fått många människor att ångra sig för resten av

deras liv, då de inte längre kan göra ogjort det som deras händer placerat framför dem till

Domen…

Om det däremot finns någon form av rationellt tänkande kvar i en sådan person kan ändå

denna ånger leda till hälsosamma reaktioner.

Vredens förödande konsekvenser

Men om vi fortsätter in på de förödande konsekvenserna av vrede och ilska, så kommer vi

inshaAllah se att de är många.

·

En person som drabbats av vrede kommer att uppföra sig ologiskt likt en galning,

utan att rationellt tänka igenom och beakta resultatet av sitt handlande. Han

kommer att utföra hemska och olämpliga handlingar, och hans tunga, kropp och

lemmar kommer att agera okontrollerat. Imam Ali(A) har sagt: ”Vrede är ett slag av

galenskap, då den angripna senare känner sig ångerfull och ledsen. Om någon inte

skulle känna någon ånger efter vredesutbrott, betyder detta att dennes galenskap

blivit permanent.”

·

Vrede kan leda en person till att använda ovårdat språk mot Guds profeter(A) och

awliya”. Det kan leda till att man skändar heliga ting och baktalar vördnadsvärda

personer, eller till och med mördar troende och oskyldiga människor, fördärvar livet

för Guds varelser, förstör familjer, avslöjar andras hemligheter, osv. Det finns

egentligen inga gränser för sådana ondskefulla och förtryckande handlingar som en

person kan utföra då vreden är utom kontroll. Vreden kan till och med förstöra hela

samhällen. Titta bara på en person som Yazid och vad han gjorde med det muslimska

samfundet.

·

När det gäller moraliska faror, kan vrede skapa spydighet och ondska gentemot Guds

varelser, vilket i värsta fall kan leda till hat mot profeter(A) och självaste Gud! Vreden

ger även upphov till avundsjuka, dold fiendskap och en okontrollerad och orättfärdig

hämndlystnad.

·

Vrede i detta liv leder till Gudomlig vrede i nästa liv.

·

Om vreden blir en permanent del av oss, då är det ännu mer katastrofalt. Den

kommer att ta död på vårt hjärta och göra det skoningslöst. På detta sätt påverkar

vreden även vår visdomsförmåga.

Imam Ali(A) har sagt: ”Skydda er själva från vrede, för dess början är galenskap och dess slut

är ånger.” [Al-Amidi, Gharar ul-Hikam wa darar ul-Kalim, hadith 2635]

5

Om vi tillåter vår vrede att styra oss, och inte tvärtom, kan vi vara säkra på att dessa

ödesdigra konsekvenser även kommer att drabba oss.

När jag samlade information om detta ämne kom jag över en ganska rolig Bahlool berättelse:

En gång hade en av Harun Rashids spioner upptäckt att Bahlool var en vän och följeslagare

till Ahl al-Bait(A) och dåtidens Imam Kadhim(A). Harun kallade på Bahlool och sade:

Jag har hört att du är en av de som stödjer och älskar Musa ibn Ja”far(A) och propagerar om

hans rättigheter över mig och mitt kalifat. Och för att rädda dig själv från bestraffning har du

gjort dig själv galen.

Bahlool svarade: Om det är på detta sätt, vad skall du då göra med mig?

När Harun hörde detta kunde han inte kontrollera sin vrede och beordrade sin slav att ta av

Bahlool sina kläder och sätta en åsnas sadel på hans rygg. Sedan skulle ni visa upp han i detta

tillstånd för folket och sedan komma tillbaka hit och hugga av honom hans huvud inför mig.

Haruns slav gjorde som han beordrat och sedan kom de tillbaka till hans palats för att

således avrätta Bahlool. Av en slump fanns en person vid namn Ja”far Barmaki närvarande

som frågade Bahlool:

Bahlool, hur kunde detta hända, vad gjorde du för misstag?

Bahlool svarade: Eftersom jag sade sanningen, gav mig Kalifen sina kläder som belöning, dvs.

åsnans sadel.

Alla som var närvarande började gapskratta och Harun förlät Bahlool, han beordrade även

att ge Bahlool fina kläder som belöning.

Bahlool tackade nej till dessa kläder och tog påsig sina gamla kläder och lämnade palatset.

Det som är intressant med denna berättelse är hur långt Harun var beredd att gå, trots att

Bahlool bara ställde en simpel fråga.

Egenskaper för att kontrollera vreden

Så här långt har vi talat om vad ilska och vrede kan leda till för konsekvenser. Men om man

nu har problem med vreden, hur skall man då göra för att kontrollera den?

En bra fråga att ställa sig i detta läge, är vilka egenskaper en person som kontrollerar sin

vrede har.

6

En modig och tapper person handlar till exempel i enlighet med visdom och en lugn själ. Han

blir bara arg vid lämpliga tillfällen, och är alltid tålmodig och återhållsam. Han tillåter bara

tillräckligt mycket vrede ta del av honom för vad som är lämpligt för just den situationen.

Om han skulle hämnas för något, skulle det ske baserat på förnuft och varsamhet. Han vet

vem han skall förlåta och vem han skall ignorera.

Vi får inte glömma att en sann troende person enbart blir arg för Guds skull. Och när han väl

blir arg, kommer han fortfarande ihåg sina plikter, andras rättigheter och han förtycker aldrig

någon. Han kommer heller inte att använda ovårdat språk eller agera på ett oförsiktigt sätt.

Han kommer alltid att handla inom de Gudomliga lagarnas gränser. På detta sätt kommer en

sådan person att agera på ett sådant sätt att han inte ångrar sig efteråt.

Imam Ali(A) har sagt: ”Den mäktigaste bland folk är den som segrar över vreden genom sin

självbehärskning.” [Al-Rayshahri, Mizan al-Hikmah, hadith 15027]

När vreden brutit ut

Men vad skall man nu göra när vreden provocerats fram? Hur skall man dämpa den?

Hemligheten är at
t man bör lugna ned sig själv så fort känslan eller gnistan för vrede

uppstår. För om man låter den växa, så kommer den att bryta ut och orsaka problem. När

gnistan av vrede uppstår inom en har man fortfarande kontroll över sitt intellekt och

fortfarande valet att inte låta vreden blossa.

Imam Baqir(A) har sagt: ”… om någon blir arg låt denne sätta sig ned omedelbart om denne

står upp; för detta kommer att avvisa satans orenhet från personen. Om någon blir ilsken på

en person i sin familj, bör personen närma sig och varsamt röra vid denne; för känslan av

familjeband kommer att medföra lugn då denne blir väckt av beröringen.” [al-Kafi, vol. 2, sid.

302, hadith 2]

Botemedlen

Om man då skall ge några andra råd för att bota den okontrollerade vreden, så skulle man

kunna säga följande:

·

En person som har för vana att bli arg bör lära sig att vrede är en förmåga som

skapats inom oss för att vi skall kunna skydda oss själva och således kunna säkra

människans överlevnad. Den har även skapats för att kunna skapa ett disciplinerat

och ordnat familjesystem, för att skydda mänskliga rättigheter och bevara de

Gudomliga lagarna i samhället. Ju mer man förstår en förmåga, ju mer kommer man

7

att kunna kontrollera den. För vem skulle låta vreden få löpa fritt om man har sann

förståelse för denna egenskap?

·

En av de viktigaste faktorerna för att bota vreden är att ta bort faktorerna som leder

till dess provokation. Nu betyder inte detta att man skall göra sig av med

familjemedlemmar och vänner på löpande band så fort man hamnar i en dispyt, utan

här handlar det om ens inre faktorer som påverkar vreden. Dessa faktorer inkluderar

egenkärlek, som i sin tur leder till kärlek för rikedom, ära och berömmelse, och även

begäret att få igenom sin egen vilja och således utöka sin makt över Guds skapelser.

Då dessa faktorer gör en fäst vid detta liv, kommer de att elda på vreden om dessa

skulle hotas. Om man älskar materiella ting kommer man att bli förbannad om man

inte erhåller dessa ting, eller om någon tar dem ifrån en. Man bör påminna sig själv

om att denna form av vrede gör själen svag och tron minskar.

·

En vis människa tänker noggrant på de onda konsekvenserna med vrede och

fördelarna med att behärska den. Han kommer att rensa sitt hjärta från all

materialistisk kärlek, och med en ren avsikt att söka sig ifrån dem, kommer inshaAllah

Gud att hjälpa dem. Då man lyckats med detta kommer man att finna ett inre lugn

och harmoni i själen, vilket kommer att hindra en från att agera på ett orättfärdigt

sätt, och gradvist kommer en sådan person att behålla greppet om sin ilska så fort

den provoceras fram i hans inre. Tillslut kommer han att uppnå full kontroll över sin

ilska.

Avslutning

För att sammanfatta det som sagts tänkte jag avsluta med en hadith från Imam Sadiq(A), där

han säger: ”Troende (mu”min) är den vars vrede inte leder bort från sanningen, när den

uppstår inom denne.” [al-Kafi, vol. 2, sid. 186, hadith 11]

Duaa Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

8

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *